รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5716135 นายจักรกริช สายธนู  CPE10
2 B5800841 นางสาวศศิธร เทพขุนทด  CPE10
3 B5802111 นายศราวุฒิ ดวงดี  CPE10
4 B5809844 นางสาวจุฑาทิพย์ มะโนใหม่  CPE10
5 B5810277 นางสาววิภาวี สุขเกษม  CPE10
6 B5810901 นางสาวเบญจมาส มัจฉา  CPE10
7 B5813643 นายธนวันต์ ทองงอก  CPE10
8 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด  CPE10
9 B5825554 นายสหรัช กิ่งชา  CPE10
10 B5900985 นางสาวพิชชาพร พรมสันเทียะ  CPE10
11 B5901258 นางสาวจีนิณีย์ คุปตวุฒินันท์  CPE10
12 B5901418 นายศารทูล นามปัน  CPE10
13 B5903191 นางสาววรัญญา ดาทอง  CPE10
14 B5904778 นายปิตินันต์ ระลึก  CPE10
15 B5905188 นางสาวศานันทินี ชวธนากร  CPE10
16 B5905492 นางสาวศศิธร ไชยรัตน์  CPE10
17 B5905836 นายสุธนัย รวมสุขนิรันดร  CPE10
18 B5906406 นายอรรถสิทธิ์ ปัญญาวงค์  CPE10
19 B5908042 นายจิรพัฒน์ พยาวงค์  CPE10
20 B5908783 นายกฤษฎา ปัจฉิมา  CPE10
21 B5910519 นางสาวมุฑิตา กิจไพบูลย์ชัย  CPE10
22 B5910557 นางสาววชิรญาณ์ ไชยสัจ  CPE10
23 B5911837 นายนวพรรษ ซึ่งพรหม  CPE10
24 B5913480 นางสาวสุนิตา ล้อมกระโทก  CPE10
25 B5915064 นางสาวกัญญาณัฐ มังคละศิริ  CPE10
26 B5915088 นายจิรภัทร ดวงประทุม  CPE10
27 B5915330 นางสาวปานประดับ เชื้อชำนาญ  CPE10
28 B5917099 นายอภิเชษฐ์ ยาตรา  CPE10
29 B5917440 นายนพรัตน์ เหว่ารัมย์  CPE10
30 B5921386 นายรุ่งนคร บูรณะ  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.