รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5543809 นายนันทพล บำรุงผล  Environmental Engineering
2 B5602339 นางสาวสมัชญา ลำดับ  Environmental Engineering
3 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์  PE
4 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง  PE
5 B5609482 นายอลงกรณ์ บุญภา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
6 B5610532 นางสาวจุฑารัตน์ มั่นคง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
7 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
8 B5613984 นางสาววิยกาญจน์ บุญคง  PE
9 B5615247 นายปุญญพัฒน์ ยอดยิ่งยง  Environmental Engineering
10 B5615803 นายเอกพจน์ นีละเสวี  GT
11 B5700387 นายพัฒนกิจ พัชราชีวิน  Environmental Engineering
12 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน  PE
13 B5703289 นายพิทยุตม์ ฤาวงศ์  Environmental Engineering
14 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
15 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง  Environmental Engineering
16 B5705009 นางสาวธีรภัทร์ นพสูรย์  Environmental Engineering
17 B5705061 นายชัยฤทธิ์ โกศล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
18 B5707782 นายธนากร ภูมิศรี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
19 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว  Agricultural and Food Engineering
20 B5709663 นางสาวอรพรรณ รานอก  TOOL ENGINEERING
21 B5709878 นายคณิสร พุทธา  Environmental Engineering
22 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
23 B5711420 นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล  Agricultural and Food Engineering
24 B5711727 นางสาววันแม่ เศรษฐจันทร์  Environmental Engineering
25 B5712748 นายชารีฟ นิแอ  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B5714483 นางสาวสุพิชชา ประจำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
27 B5714940 นางสาวอัญธิกา นามวิจิตร  Environmental Engineering
28 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
29 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์  PE
30 B5717101 นางสาวศิริลักษณ์ บัวหลวง  PE
31 B5718986 นายธวัช สวาทดี  Automotive Engineering
32 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม  Environmental Engineering
33 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข  Agricultural and Food Engineering
34 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล  MAE
35 B5801107 นางสาวสหภาพ ก่อมขุนทด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
36 B5801381 นายเจษฎา ถุงเงิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
37 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี  PE
38 B5801589 นายปกรณ์ จีบตะคุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
39 B5802227 นางสาวสุชีรา เชิงเขา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
40 B5802661 นางสาวอุบลวรรณ ผลขาว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
41 B5802722 นางสาวกรกนก ซอสูงเนิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
42 B5802807 นางสาวอรอุมา มิ่งจันทึก  Environmental Engineering
43 B5803071 นายเสนีย์ พรมบุตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
44 B5803095 นายภูมิพัฒน์ บรรเทา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
45 B5803422 นางสาวอภัสศร เสมศักดิ์  IE
46 B5803637 นางสาวรวินท์นิภา ชีตะรักษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
47 B5803712 นายธนดล ปิ่นนิกร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
48 B5804467 นายนิพิฐพนธ์ เหิมขุนทด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
49 B5804627 นางสาวเกวลิน บุญเชิดฉาย  Environmental Engineering
50 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว  Agricultural and Food Engineering
51 B5805778 นายจักรพงษ์ อันพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
52 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย  Metallurgical Engineering
53 B5806119 นางสาวนงณภัส แตรเงิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
54 B5806140 นายกฤษธนพล สอดสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
55 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์  MAE
56 B5806836 นางสาวปรารถนา บุญโลย  PE
57 B5807048 นายอนุสรณ์ พิมผม  Environmental Engineering
58 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว  MAE
59 B5807208 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทึก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
60 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว  MAE
61 B5807420 นางสาวณัฐริกา หนองภักดี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
62 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
63 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก  Agricultural and Food Engineering
64 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์  MAE
65 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี  Agricultural and Food Engineering
66 B5809011 นายวัฒนา ดอมไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
67 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ  Agricultural and Food Engineering
68 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา  Agricultural and Food Engineering
69 B5809912 นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering
70 B5810437 นายพีรพล รุ่งโรจน์พูนผล  Environmental Engineering
71 B5811021 นายวรรณกร ประเสริฐสวัสดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
72 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์  Metallurgical Engineering
73 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล  PE
74 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
75 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง  Agricultural and Food Engineering
76 B5812974 นางสาวณัฐกานต์ แก่นจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
77 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง  Agricultural and Food Engineering
78 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส  MAE
79 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์  MAE
80 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด  MAE
81 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช  MAE
82 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์  PE
83 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
84 B5817122 นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์  PE
85 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ  PE
86 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก  PE
87 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล  PE
88 B5817641 นายศตนันท์ ทองอารยกุล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
89 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ  CE
90 B5819188 นายณัฐวุฒิ จูงกลาง  Environmental Engineering
91 B5819232 นางสาวธัญญามาศ เกี้ยมแสนเมือง  Environmental Engineering
92 B5819386 นายภานุรุจน์ สุพรรณเภสัช  Environmental Engineering
93 B5819423 นางสาวสุมารี สุบรรนารถ  Environmental Engineering
94 B5819577 นางสาวนันทิชา ดอกรักกลาง  Environmental Engineering
95 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์  Automotive Engineering
96 B5822775 นางสาวจิณณาภัทร์ เจิมปรุ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
97 B5823925 นางสาวอัญมณี คล้ายวงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
98 B5824045 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา  Agricultural and Food Engineering
99 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering
100 B5825738 นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
101 B5826100 นายเมธาสิทธิ์ จรัสไพรัตน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
102 B5828258 นางสาวนงลักษณ์ โภคะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
103 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง  Agricultural and Food Engineering
104 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ  PE
105 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
106 B5902231 นายอารยะ ภูสง่า  PE
107 B5902583 นางสาวณัฐณิชา กลสัน  PE
108 B5902705 นายพชร รื่นรวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
109 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ  Metallurgical Engineering
110 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา  Geological Engineering
111 B5903894 นายติณณ์ เงาดี  Automotive Engineering
112 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส  Automotive Engineering
113 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล  Agricultural and Food Engineering
114 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ  Metallurgical Engineering
115 B5905133 นายตะวัน พิศเพ็ง  PE
116 B5905218 นางสาวภัทรนรินทร์ หิรัญคงประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
117 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง  ME
118 B5905614 นางสาววาสิตา เพิ่มพูล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
119 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย  Agricultural and Food Engineering
120 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์  Agricultural and Food Engineering
121 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์  CE
122 B5906055 นายภานุพันธ์ มาเร็ว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
123 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย  PE
124 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ  Geological Engineering
125 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง  Environmental Engineering
126 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม  Agricultural and Food Engineering
127 B5909391 นางสาวอลิษา อินตาหามแห  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
128 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering
129 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ  Agricultural and Food Engineering
130 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering
131 B5911561 นายนัครา คชสีห์  Metallurgical Engineering
132 B5911721 นายชยางกูร นันตา  Geological Engineering
133 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา  Agricultural and Food Engineering
134 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์  Agricultural and Food Engineering
135 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering
136 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี  Metallurgical Engineering
137 B5913886 นายณัฐพล เผ่าพันธุ์  Geological Engineering
138 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม  Environmental Engineering
139 B5914371 นางสาวภัทรวดี ถิรวัฒนกุล  Agricultural and Food Engineering
140 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering
141 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง  Agricultural and Food Engineering
142 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์  Agricultural and Food Engineering
143 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering
144 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์  Agricultural and Food Engineering
145 B5919994 นางสาวโยษิตา มะฮะหมัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
146 B5920013 นายปรานต์ สุขชัยสิทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
147 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา  Automotive Engineering
148 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์  Automotive Engineering
149 B5920303 นายวรภพ ทุ่งโพธิแดง  AERONAUTICAL ENGINEERING
150 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering
151 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์  Metallurgical Engineering
152 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง  Geological Engineering
153 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์  Agricultural and Food Engineering
154 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
155 B5923410 นางสาวสายสุณีย์ มณีวงษ์  Geological Engineering
156 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม  Automotive Engineering
157 B5924967 นางสาวดุจตะวัน คำภู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
158 B5925551 นายเอกวิทย์ มุ่งงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
159 B5926039 นายพัฒนากร มั่งมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
160 B5926558 นายกัญจน์ ฐิติจำเริญพร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
161 B5927449 นางสาวมณีรัตน์ พนมเริงศักดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
162 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์  PE
163 B5928262 นางสาวธัญญาลักษณ์ ปุริวงศ์  CE
164 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย  Environmental Engineering
165 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา  Agricultural and Food Engineering
166 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์  Environmental Engineering
167 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล  Environmental Engineering
168 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา  Environmental Engineering
169 B6000974 นายวสันต์ วันยศ  Environmental Engineering
170 B6000981 นายวัฒนะ เลิศวิวัฒน์  Geological Engineering
171 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา  Agricultural and Food Engineering
172 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering
173 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE
174 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering
175 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี  Geological Engineering
176 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering
177 B6002718 นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์  Environmental Engineering
178 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering
179 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME
180 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า  Automotive Engineering
181 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา  Geological Engineering
182 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข  Geological Engineering
183 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์  Geological Engineering
184 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี  Agricultural and Food Engineering
185 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering
186 B6005092 นางสาวณัฐธิชา กล้าหาญ  Metallurgical Engineering
187 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering
188 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล  Agricultural and Food Engineering
189 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม  Metallurgical Engineering
190 B6005832 นางสาวสุภาพร ศรีราชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
191 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร  Agricultural and Food Engineering
192 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย  Geological Engineering
193 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering
194 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering
195 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง  Automotive Engineering
196 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์  Metallurgical Engineering
197 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก  Metallurgical Engineering
198 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
199 B6006884 นายสุภัค ทิพย์อุทัย  Metallurgical Engineering
200 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering
201 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย  Automotive Engineering
202 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering
203 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering
204 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี  Automotive Engineering
205 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร  Metallurgical Engineering
206 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ  Metallurgical Engineering
207 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering
208 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย  Environmental Engineering
209 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง  Automotive Engineering
210 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส  Geological Engineering
211 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน  Geological Engineering
212 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering
213 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering
214 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง  Agricultural and Food Engineering
215 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering
216 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช  Geological Engineering
217 B6009335 นางสาวยศวดี บัวศรียอด  Environmental Engineering
218 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ  Metallurgical Engineering
219 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง  Metallurgical Engineering
220 B6009694 นายพิทยา เจาะรอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
221 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม  Automotive Engineering
222 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
223 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว  Environmental Engineering
224 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์  ME
225 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering
226 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering
227 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท  Geological Engineering
228 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี  Metallurgical Engineering
229 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร  Geological Engineering
230 B6011581 นางสาวสุดารัตน์ โสภา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
231 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์  Geological Engineering
232 B6011703 นางสาวนิธินันท์ คนยัง  Metallurgical Engineering
233 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง  Metallurgical Engineering
234 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering
235 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering
236 B6012632 นางสาวชลลดา คงทิพย์  Metallurgical Engineering
237 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering
238 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด  Agricultural and Food Engineering
239 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
240 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม  Metallurgical Engineering
241 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย  Metallurgical Engineering
242 B6013417 นางสาวเบญญาภา ราชเจริญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
243 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering
244 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์  Geological Engineering
245 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering
246 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering
247 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering
248 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง  Environmental Engineering
249 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering
250 B6015169 นายพิชัย ศรีทา  Geological Engineering
251 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก  Metallurgical Engineering
252 B6015367 นายพงศธร สารสูตร  Metallurgical Engineering
253 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering
254 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์  Geological Engineering
255 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส  Geological Engineering
256 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร  Metallurgical Engineering
257 B6016432 นางสาวพนารักษ์ สังขะรมย์  CE
258 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย  Metallurgical Engineering
259 B6017187 นายศุภกฤษ หยวกฉิมพลี  Environmental Engineering
260 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์  Environmental Engineering
261 B6017309 นายกรวิชญ์ มูลขุนทศ  Environmental Engineering
262 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์  Automotive Engineering
263 B6017606 นายพิสิษฐ์ แก้วสาหร่าย  Automotive Engineering
264 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา  Agricultural and Food Engineering
265 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี  Agricultural and Food Engineering
266 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว  Agricultural and Food Engineering
267 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา  Geological Engineering
268 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล  Geological Engineering
269 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering
270 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering
271 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering
272 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา  Metallurgical Engineering
273 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี  CE
274 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก  Automotive Engineering
275 B6019365 นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์จันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
276 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา  Environmental Engineering
277 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร  Metallurgical Engineering
278 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering
279 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ  Geological Engineering
280 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering
281 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน  Agricultural and Food Engineering
282 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง  Metallurgical Engineering
283 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด  Metallurgical Engineering
284 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา  Environmental Engineering
285 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร  Geological Engineering
286 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว  Geological Engineering
287 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี  CE
288 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา  CE
289 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช  ME
290 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย  Geological Engineering
291 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา  Automotive Engineering
292 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
293 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ  Environmental Engineering
294 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์  CE
295 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering
296 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering
297 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์  Metallurgical Engineering
298 B6137502 นายนนทวัชร เปรมจิตร์  PE
299 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.