รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5608898 นางสาวกมลพรรณ รัฐถาวร  Environmental Engineering10
2 B5609710 นางสาวพรพรรณ พุ่มจันทร์  PE10
3 B5609796 นายธวัชชัย บุตรชาติ  MAE10
4 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
5 B5617265 นายเจษฎา จริงวาจา  PE10
6 B5619290 นางสาวสุวินันท์ เรืองเวหา  Environmental Engineering10
7 B5624553 นายแสนยากร ศรีแจ้ง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
8 B5700561 นายกฤช เชื้อวงศ์  Environmental Engineering10
9 B5705955 นางสาวพิชามญชุ์ ขลุ่ยแก้ว  TOOL ENGINEERING10
10 B5706839 นายยสินทร พงษ์ธนู  TOOL ENGINEERING10
11 B5707713 นางสาวฉัตรฑริดา บุญรมย์  TOOL ENGINEERING10
12 B5711000 นางสาวสรารี อินทร์ขำ  Environmental Engineering10
13 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง  Automotive Engineering10
14 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย  Agricultural and Food Engineering10
15 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง  ME10
17 B5800766 นางสาวทอฝัน กาญจนจิตติ  Environmental Engineering10
18 B5803088 นางสาวณัฐวิภา ทั้งนภากุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
19 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต  Environmental Engineering10
20 B5804665 นายนิวัฒน์ กุหลาบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
21 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา  MAE10
22 B5806478 นางสาวธัญสุดา นิยมพงศ์พิพัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
23 B5807390 นางสาวยุวดี แสนทวีสุข  Environmental Engineering10
24 B5807987 นางสาวกอบแก้ว คชหาญ  TOOL ENGINEERING10
25 B5810475 นายพงศกร ชลอกลาง  Environmental Engineering40
26 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง  Environmental Engineering10
27 B5811304 นายวิศาล เจตน์วิทยาชาญ  Environmental Engineering10
28 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม  Automotive Engineering10
29 B5812646 นายอนุชา ทาเงิน  Environmental Engineering10
30 B5813667 นายวชรพงศ์ ชนเวียน  Environmental Engineering10
31 B5819430 นางสาวณัฐธิชา เกิดสมบัติ  Environmental Engineering10
32 B5823512 นายสุรชัช บูรณ์เจริญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
33 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์  Agricultural and Food Engineering10
34 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม  Environmental Engineering10
35 B5900886 นายกิตติ การรัมย์  Environmental Engineering10
36 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง  PE10
37 B5902781 นางสาวอังคนา ก้อนเพชร  Environmental Engineering10
38 B5903979 นางสาวสุภาพร พิมพ์ปรุ  Environmental Engineering10
39 B5904365 นายอนันดา ปามึก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
40 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง  Environmental Engineering10
41 B5904518 นายธนากร ศาลางาม  Environmental Engineering10
42 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์  Environmental Engineering10
43 B5905331 นางสาวศศิประภา แก้วไธสง  Environmental Engineering10
44 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี  Environmental Engineering10
45 B5906925 นางสาวแสงจันทร์ บุญทุม  Environmental Engineering10
46 B5906932 นางสาวจุติมาพร บุญเทียน  Environmental Engineering10
47 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร  Agricultural and Food Engineering10
48 B5907373 นายกฤษฒิพงษ์ ศรีนาคา  Environmental Engineering10
49 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
50 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
51 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง  Agricultural and Food Engineering10
52 B5908417 นายคณต วังคะฮาด  Environmental Engineering10
53 B5908677 นางสาวสุพัตรา พิศงาม  Environmental Engineering10
54 B5909148 นางสาวจิรานันท์ ใจชื่น  Environmental Engineering10
55 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม  Environmental Engineering10
56 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว  Environmental Engineering10
57 B5910212 นางสาวนภาพร แสนวันนา  Environmental Engineering10
58 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ  Metallurgical Engineering10
59 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ  Environmental Engineering10
60 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี  Geological Engineering10
61 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
62 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล  Metallurgical Engineering10
63 B5914616 นางสาวภูษณิศา กิติบุญญา  Environmental Engineering10
64 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา  Environmental Engineering10
65 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
66 B5915552 นางสาวจตุพัฒน์ วงษ์นิ่ม  Environmental Engineering10
67 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล  Agricultural and Food Engineering10
68 B5916986 นางสาวทิพาพิชญาณัสม์ คู่วัจนกุล  Environmental Engineering10
69 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ  Metallurgical Engineering10
70 B5919451 นางสาวนงคราญ เถาว์โท  Environmental Engineering10
71 B5919482 นางสาวบุญธนิษา ทองรวย  Environmental Engineering10
72 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท  Automotive Engineering10
73 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์  Metallurgical Engineering10
74 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน  Environmental Engineering10
75 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
76 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน  CE10
77 B5925520 นายวีรยุทธ สวัสดี  Metallurgical Engineering10
78 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ  Automotive Engineering10
79 B5927296 นางสาวเสาวลักษณ์ สะหลี  Agricultural and Food Engineering10
80 B5927678 นายอลงกรณ์ สมบัติหอม  Geological Engineering10
81 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์  Environmental Engineering10
82 B5927968 นางสาวสุนิตรา หัสเดชะ  Environmental Engineering10
83 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย  Environmental Engineering10
84 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง  Geological Engineering10
85 B6001919 นายวีระ บัวชุม  Environmental Engineering10
86 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์  CE10
87 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร  Metallurgical Engineering10
88 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering10
89 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง  Automotive Engineering10
90 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร  Environmental Engineering10
91 B6004255 นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี  Environmental Engineering10
92 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
93 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering10
94 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี  Metallurgical Engineering10
95 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล  Environmental Engineering10
96 B6007300 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง  Environmental Engineering10
97 B6007744 นางสาวศศิญา บุรัตน์  Environmental Engineering10
98 B6007829 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  Metallurgical Engineering10
99 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
100 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ  Environmental Engineering10
101 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง  Environmental Engineering10
102 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
103 B6009618 นางสาวเจนจิรา ปลัด  Environmental Engineering10
104 B6009946 นายสหโชค บุญเสริม  Environmental Engineering10
105 B6011000 นางสาวมัลลิยา เชิญกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
106 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
107 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE10
108 B6011208 นางสาวศุภราภรณ์ สอนสะอาด  Environmental Engineering10
109 B6011383 นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด  Environmental Engineering10
110 B6011697 นายอภิชัย วันนา  Environmental Engineering10
111 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering10
112 B6012021 นางสาวพฤษภา นาคะ  Environmental Engineering10
113 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง  Agricultural and Food Engineering10
114 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์  Environmental Engineering10
115 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
116 B6013370 นางสาวศรวณีย์ พันแสง  Environmental Engineering10
117 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ  Geological Engineering10
118 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน  Metallurgical Engineering10
119 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน  Environmental Engineering10
120 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์  ME10
121 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์  Environmental Engineering10
122 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
123 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง  Environmental Engineering10
124 B6017286 นางสาวศิราณี หาญแท้  Environmental Engineering10
125 B6017323 นายอนณ ชินวรรณโณ  Environmental Engineering10
126 B6017873 นางสาวเก็จมณี ปะจิระฆัง  Environmental Engineering10
127 B6018689 นางสาววนิดา คมขำ  Environmental Engineering10
128 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
129 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering10
130 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง  Environmental Engineering10
131 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์  Geological Engineering10
132 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์  Environmental Engineering10
133 B6019389 นางสาวสุทธิดา สืบวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
134 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี  Environmental Engineering10
135 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE10
136 B6020019 นายปรินทร์ อดุลย์ผดุงศักดิ์  Environmental Engineering10
137 B6021108 นายสุวิศิษฏิ์ นำภา  Environmental Engineering10
138 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
139 B6023928 นายวิวัฒน์ ทาจำปา  Environmental Engineering10
140 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ  Environmental Engineering10
141 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering10
142 B6025151 นายจักรภัทร เวทศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
143 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย  Geological Engineering10
144 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering10
145 B6112837 นายวายุ รอญศึก  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.