รายชื่อนศ.
รายวิชา526410 : NANOMATERIALS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5804634 นางสาวจุฑามาศ จันทะพันธ์  CME10
2 B5807659 นายวัชระพงศ์ รักตรง  CME10
3 B5900145 นางสาวชนิษฐา จงวัฒนารักษ์  CME10
4 B5905256 นางสาวปณิตา ถนอมศักดิ์  CME10
5 B5905386 นางสาวชรันดา เสือไพล  CME10
6 B5908899 นายเกรียงศักดิ์ นิตไธสง  CME10
7 B5909049 นางสาวชุติมา วรรณวิเศษ  CME10
8 B5910076 นางสาวมนสิชา โพธิ์สูง  CME10
9 B5912629 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ม้า  CME10
10 B5914470 นางสาวอารีรัตน์ โพธิ์นอก  CME10
11 B5915385 นางสาวรัตติยากร แจ้งสูงเนิน  CME10
12 B5917129 นายพนมกร เอมโอฐ  CME10
13 B5917143 นายธนาศักดิ์ สิงห์แหลม  CME10
14 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ  CME10
15 B5927685 นายวิทยา ชมกลาง  CME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.