รายชื่อนศ.
รายวิชา313454 : INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5652099 นางสาวอัญญารัตน์ กิ่งพาน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5751204 นางสาวเพ็ญภัสสร จำปาแดง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5751501 นายผดุงเกียรติ ชื่อดำรงรักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B5752003 นางสาวปณิตา สาพรม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B5753284 นายอดิศร บาตรโพธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B5754229 นางสาวขวัญกมล แซ่โล้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5850921 นางสาวปณิดา ช่างไชย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
8 B5850938 นางสาวอักษรศิลป์ ทิศกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
9 B5851010 นางสาวรัชนีกร นิ้มกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B5851096 นางสาวภาณุมาศ ทันนิธิ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
11 B5851133 นางสาวไอรดา ปิยาปัน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
12 B5851140 นายชลทิศ อาจกล้า  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
13 B5851164 นางสาวหนึ่งฤทัย พิทักษ์ผล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
14 B5851188 นางสาวกัลยาณี ทิศกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
15 B5851195 นางสาวอุบลวรรณ ประกอบแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
16 B5851225 นางสาวจิรวรรณ ชัยนอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
17 B5851232 นางสาวสุนิดา นาคหฤทัย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B5851393 นางสาวกัญญามาศ สารภิรม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
19 B5851409 นางสาวทิติภา ยอดรักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
20 B5851546 นางสาวธนวรรณ บุญปัญญา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B5851553 นางสาวจันทกานต์ ศักดิ์ศรีชัย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
22 B5851584 นางสาวศศิวิมล เสงี่ยมโคกกรวด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B5851591 นางสาวดวงใจ เกลียบกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
24 B5851607 นางสาวอรุณี เกิดชื่น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B5851614 นายวิชาญ บุตรสง่า  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
26 B5851621 นางสาวณัฐวดี ชนิดนวน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
27 B5851638 นายธนวินท์ จิตเงิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
28 B5851645 นางสาวดมิศรา สุจริต  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B5851652 นางสาวชลธิชา คำภาเกะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B5851669 นางสาวสุดารัตน์ วงษ์มี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
31 B5853496 นางสาวณิชชารีย์ จันทวีศิริรัตน์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B5853533 นายอลงกรณ์ อินทรสิทธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
33 B5853601 นางสาวรัฐนันท์ ตั้งพรชูพงศ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B5853656 นายวิษณุ พิรักษา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B5853694 นายสิทธินนท์ วงศ์ณรัตน์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B5853731 นายธีรภัทร ธนาสูรย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B5853977 นางสาววิปัศยา มาดี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
38 B5854011 นางสาวกิตติมาภรณ์ จิรลาภมงคล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
39 B5854035 นางสาวจิริวรรณ สอาดเอี่ยม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
40 B5854509 นายอภิสิทธิ์ ศรีตาแสน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B5854561 นายสุภร เอื้อยฉิมพลี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.