รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5890644 นางสาวสุตาภัทร ภักดีธรรมคุณ  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B6050764 นางสาวธัญญาศิริ ทับเจริญ  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6051372 นางสาวสิริลักษณ์ เกตะราช  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6052225 นางสาวกมลชนก ไชยโพธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6052249 นางสาววัชราภรณ์ ภูนิทาน  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6052461 นางสาวชลลัดดา อักษรเสือ  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
7 B6001476 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
8 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์  Geological Engineering10
9 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง  Geological Engineering10
10 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง  Automotive Engineering10
11 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล  Agricultural and Food Engineering10
12 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม  Metallurgical Engineering10
13 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ  Metallurgical Engineering10
14 B6009045 นายณัชพล ปากน้ำเขียว  Agricultural and Food Engineering10
15 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา  Metallurgical Engineering10
16 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย  TCE10
17 B6012328 นายพัสสน จุลนันท์  CPE10
18 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์  Environmental Engineering10
19 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering10
20 B6014285 นายธนพล ฉายทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
21 B6015626 นางสาวอนุสรา ตั้งใจ  PE10
22 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
23 B6019563 นายจุลศักดิ์ รักสกุลพิวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6019631 นายปัญญากร สืบเสาะเสมอ  Agricultural and Food Engineering10
25 B6021306 นางสาวกรรณิการ์ บุญมา  Geological Engineering10
26 B6021702 นายศุภวิชญ์ แก้วมหานิล  TCE10
27 B6022013 นายโยธิน บรรณะศรี  Electronic Engineering60
28 B6022075 นางสาวสุภัชชา สุขถาวร  Geological Engineering10
29 B6022242 นายนวพล ยงยศ  PE60
30 B6025014 นางสาวอนุธิดา สร้างนา  CPE10
31 B6025670 นายสุขอุดม วันสูงเนิน  TCE10
32 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
33 B6028879 นายสมรักษ์ โนนเกลือ  Electronic Engineering10
34 B6029081 นายธาดา สวาศรี  Agricultural and Food Engineering10
35 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์  Geological Engineering10
36 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร  PE10
37 B6102708 นายณัฐพัชร์ กงศบุตร  N/A10
38 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง  CPE10
39 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
40 B6103279 นายธนาวุธ เกตุบุรม  N/A10
41 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร  Metallurgical Engineering10
42 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ  CERAMIC ENGINEERING10
43 B6103811 นายธนาวุฒิ ขำโคกสูง  CERAMIC ENGINEERING10
44 B6103859 นางสาวประณาพร ขุนทอง  N/A10
45 B6103996 นายเอกสิทธิ์ คงรอด  ChemE10
46 B6104283 นางสาวกาญจนา คำเสมอ  Electronic Engineering10
47 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์  Geological Engineering10
48 B6104870 นางสาวศิริยากรณ์ จันทพัฒน์  Electronic Engineering10
49 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ  Agricultural and Food Engineering10
50 B6105389 นายขจรยศ เจริญวงค์  N/A60
51 B6105433 นายมูหำหมัด เจ๊ะเมาะ  PE10
52 B6105549 นายสมภพ ฉันทนาวิวัฒน์โชติ  PRECISION ENGINEERING10
53 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล  Geological Engineering10
54 B6105839 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์  N/A10
55 B6106003 นางสาวพิชญาพร ชินปัตร  N/A10
56 B6106010 นางสาวสุพิชญา ชินาวงค์  N/A60
57 B6106072 นายเศกสรรค์ ชื่นประไพ  Agricultural and Food Engineering10
58 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย  Electronic Engineering10
59 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE10
60 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์  ChemE10
61 B6106379 นายบุญญฤทธิ์ ไชยทองศรี  PE10
62 B6106508 นางสาวพรรณี แซ่ตั๋น  N/A60
63 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์  Electronic Engineering10
64 B6106959 นายสหัสวรรษ ตุ่ยไชย  Agricultural and Food Engineering10
65 B6107109 นางสาวหรรษลักษณ์ ถาศักดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
66 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
67 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล  Agricultural and Food Engineering10
68 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี  Agricultural and Food Engineering10
69 B6107734 นายรัฐศาสตร์ เทพนรินทร์  N/A10
70 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ  Environmental Engineering10
71 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย  PE10
72 B6108281 นายศรายุทธ นามมุลตรี  Environmental Engineering10
73 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา  CERAMIC ENGINEERING10
74 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
75 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
76 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา  Electronic Engineering10
77 B6109394 นายสรวิศ เบ็ญเจิด  ChemE10
78 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์  CPE10
79 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม  Geological Engineering10
80 B6109554 นายจุติภัทร ประธาน  N/A60
81 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม  CERAMIC ENGINEERING10
82 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี  CERAMIC ENGINEERING10
83 B6110376 นายปฏิภาณ พรดอน  N/A60
84 B6110796 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา  N/A60
85 B6110925 นายทัศน์พล พันธศรี  N/A60
86 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ  CPE10
87 B6112042 นางสาวพัชรินทร์ ม่วงศรี  PE10
88 B6112295 นางสาวศศิวิมล มาลีหวล  ChemE10
89 B6112646 นางสาวมณีพร ยางนอก  CERAMIC ENGINEERING10
90 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ  Electronic Engineering10
91 B6113636 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชำนาญ  Agricultural and Food Engineering10
92 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์  PE10
93 B6114732 นายสารัช ศิลาพัฒนกุล  N/A60
94 B6114800 นายกิตตินันท์ สกุลนามรัตน์  N/A10
95 B6114831 นางสาวธัญญารักษ์ สนสมบัติ  Agricultural and Food Engineering10
96 B6114855 นางสาวธัญลักษณ์ สบายดี  N/A60
97 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง  CERAMIC ENGINEERING10
98 B6115647 นายฐาปกรณ์ สีสังชุม  N/A60
99 B6115722 นายชานนท์ สุขนอก  N/A60
100 B6115876 นายคณพศ สุทธิ  CERAMIC ENGINEERING10
101 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต  Agricultural and Food Engineering10
102 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม  CERAMIC ENGINEERING10
103 B6116453 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  N/A10
104 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง  Environmental Engineering10
105 B6116897 นางสาวชลิดา หวายฟ้า  Transportation And Logistics Engineering10
106 B6116910 นางสาวจุฑารัตน์ หอมเกษร  PE10
107 B6117139 นางสาวจรัสศรี เหลื่อนทองหลาง  N/A60
108 B6118174 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย  N/A10
109 B6118204 นางสาวกานต์ธิดา สุขพัฒน์  N/A10
110 B6118273 นายภาณุภัท รักษาสัตย์  CERAMIC ENGINEERING10
111 B6118372 นางสาวนิวติพร มูลที  ChemE10
112 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์  CPE10
113 B6118747 นายราชวัตร อมรอมตกุล  N/A60
114 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์  Electronic Engineering10
115 B6119065 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  N/A60
116 B6130541 นายพีรพล สาสุวรรณ์  N/A10
117 B6130671 นายพัชรพล แรมลี  N/A60
118 B6130961 นายเชาว์วรรธน์ ม่วงแมน  N/A10
119 B6131098 นายนพรัตน์ ไชยศรีสงคราม  CERAMIC ENGINEERING10
120 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี  Geological Engineering10
121 B6131579 นายอนาวิณ สุภดี  N/A10
122 B6131661 นางสาวลักขณา สารโท  N/A60
123 B6131821 นายฟุรกอน มะมิง  N/A60
124 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์  PE10
125 B6132279 นางสาววันวิสาข์ สุดสวยวนา  N/A10
126 B6132514 นายปัณณกร ฝางแก้ว  N/A10
127 B6132644 นายชนก โชติธรรม  Agricultural and Food Engineering10
128 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์  Metallurgical Engineering10
129 B6133078 นายศุวสัณห์ โยวะราช  N/A10
130 B6133092 นายธวัชชัย ดีมาก  N/A60
131 B6133191 นายวโรดม รูปชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
132 B6135874 นายปวัน คชารักษ์  N/A60
133 B6135898 นายณัฐชนนท์ คำอินทร์  N/A10
134 B6136116 นายวรัชนน ดาผา  PE10
135 B6136345 นายปิยะพงษ์ นพคุณ  ChemE10
136 B6136710 นายพชรพล รุ่งแสง  N/A10
137 B6136932 นางสาวพีรดา สุวรรณโรจน์  N/A60
138 B6136956 นางสาวชนนิกานต์ หนูภัยยันต์  N/A10
139 B6136994 นางสาวดวงพร เหมวิบูลย์  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.