รายชื่อนศ.
รายวิชา535209 : AUTOMATION
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001247 นายเจษฎา ชุมพล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6001506 นายอรรคพล พรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6003241 นางสาวณัฐฑริกา อาจณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6004002 นางสาววรวรรณ สุทธศร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6004781 นางสาวรัตนาวดี อ้ายจันทึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6005177 นางสาวกวิปรียา ชาวคึมบง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6007911 นางสาวนัทริกา จิกจักร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6008529 นายแบงค์ชาติ จันทร์มล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6009397 นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6010010 นางสาวเจนจิรา มูลจันดา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6011598 นายสิทธิชัย มูลเสถียร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6013257 นายวัชระกร สุวรรณบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6013301 นางสาวณัฏฐธิดา เทศสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6014049 นางสาวฤทัยวรรณ ตูบสันเทียะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6014605 นายสินพิพัฒน์ สายุทธ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B6016135 นายคเชนทร์ ริยะบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B6016258 นางสาวนริศรา หนองพุททรา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6016265 นางสาวธัญลักษณ์ ลิลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6020798 นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
37 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
38 B6025311 นายเจษฎากร บุญยอ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.