รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5916702 นายอัครวัฒน์ ถาวร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B5925841 นายกฤตธี มีสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering10
5 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering10
6 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering10
7 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์  Automotive Engineering10
8 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering10
9 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering10
10 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering10
11 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง  Automotive Engineering10
12 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน  Automotive Engineering10
13 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง  Automotive Engineering10
14 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย  Automotive Engineering10
15 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering10
16 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม  Automotive Engineering10
17 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู  Automotive Engineering10
18 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering10
19 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering10
20 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี  Automotive Engineering10
21 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ  Automotive Engineering10
22 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering10
23 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering10
24 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering10
25 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering10
26 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering10
27 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering10
28 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ  Automotive Engineering10
29 B6016272 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering12
30 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering10
31 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering10
32 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว  Automotive Engineering10
33 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด  Automotive Engineering10
34 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ  Automotive Engineering10
35 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.