รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  Automotive Engineering10
2 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering10
3 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล  Automotive Engineering10
4 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering10
5 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า  Automotive Engineering10
6 B6004200 นางสาวพีรพรรณ จันทรชัยศร  Automotive Engineering10
7 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา  Automotive Engineering10
8 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา  Automotive Engineering10
9 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า  Automotive Engineering10
10 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering10
11 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม  Automotive Engineering10
12 B6008697 นายกฤษดา พลศรี  Automotive Engineering10
13 B6008895 นายพีรวัชร มินตา  Automotive Engineering10
14 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering10
15 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง  Automotive Engineering10
16 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ  Automotive Engineering10
17 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering10
18 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี  Automotive Engineering10
19 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย  Automotive Engineering10
20 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว  Automotive Engineering10
21 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering10
22 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering10
23 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering10
24 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์  Automotive Engineering10
25 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด  Automotive Engineering10
26 B6017491 นายศรสุวรรณ เนาว์พิมาย  Automotive Engineering10
27 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง  Automotive Engineering10
28 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร  Automotive Engineering10
29 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ  Automotive Engineering10
30 B6017606 นายพิสิษฐ์ แก้วสาหร่าย  Automotive Engineering10
31 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering10
32 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering10
33 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering10
34 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก  Automotive Engineering10
35 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ  Automotive Engineering10
36 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา  Automotive Engineering10
37 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์  Automotive Engineering10
38 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering10
39 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน  Automotive Engineering10
40 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.