รายชื่อนศ.
รายวิชา527308 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5800063 นางสาวปรีชญา นรินทร์นอก  TCE10
2 B5800100 นายเจษฎากร มาตกำจร  TCE10
3 B5815579 นายธนกฤต อภิสิตานนท์  TCE10
4 B5815586 นายธนะดี เหลืองสอาด  TCE10
5 B5901142 นางสาวณัฐวรรณ คำด้วง  TCE10
6 B5902279 นายชนาธิป จันทะราช  TCE10
7 B5903481 นางสาวนฤมล ถีสูงเนิน  TCE10
8 B5903924 นางสาววณัฐติยา คุณะจันทร์  TCE10
9 B5905287 นายชาญวิทย์ ภูมิโคกรักษ์  TCE10
10 B5905881 นางสาวฐิติกานต์ พาวุธ  TCE10
11 B5906208 นายธนกฤต ชุ่มมงคล  TCE10
12 B5908141 นางสาวกัญจนวิภา รวมใหม่  TCE10
13 B5908967 นางสาวอาริสา วงษ์แหวน  TCE10
14 B5909476 นางสาวอารียา ยิ่งเจริญ  TCE10
15 B5909988 นางสาวรุ่งฟ้า สิมศิริวัฒน์  TCE10
16 B5911059 นางสาวน้ำฝน แป้นเพ็ชร  TCE10
17 B5911899 นายศุภธนา พรมลี  TCE10
18 B5913374 นายสังวาร พิลาวัลย์  TCE10
19 B5913459 นางสาวจิราพรรณ คะเชนรัมย์  TCE10
20 B5913848 นางสาวทิวาพร พลสงคราม  TCE10
21 B5914456 นางสาวจินดารัตน์ พิขุนทด  TCE10
22 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน  TCE10
23 B5917167 นายชนัยชนม์ ดาบเพชร  TCE10
24 B5918126 นายอภิสิทธิ์ ทัดทาน  TCE10
25 B5918140 นางสาวอรณิชา คำสอง  TCE10
26 B5918188 นายศุภวิชญ์ สาดเสาเงิน  TCE10
27 B5918201 นายอดิศร ดาศรี  TCE10
28 B5918249 นางสาวชลิตวรรณ โสลา  TCE10
29 B5918263 นางสาวโชติกา ดอนม่วง  TCE10
30 B5918287 นายวิศรุต คลองมีคุณ  TCE10
31 B5918294 นางสาวกนกวรรณ ขวัญทอง  TCE10
32 B5921164 นายชยากร จันทร์อบ  TCE10
33 B5921690 นายรัชพล เหละดุหวี  TCE10
34 B5922420 นายณัฐพล อุทุมพิรัตน์  TCE10
35 B5922734 นายวิชยะ วีรินทร  TCE10
36 B5924158 นางสาววาสิตา เพชรเลื่อน  TCE10
37 B5925094 นางสาวศิริประภา แสงจันทร์  TCE10
38 B5929252 นายรุสดาน ฮัจยี  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.