รายชื่อนศ.
รายวิชา527308 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5800513 นายกิตติ โตใย  TCE10
2 B5812325 นายกาญจนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์  TCE10
3 B5823055 นายปรียะ โพธิสว่าง  TCE10
4 B5901753 นางสาวนิษฐกานต์ พีระเนติศักดิ์  TCE10
5 B5903696 นางสาวปพิชญา เขือนอก  TCE10
6 B5904808 นายเสฎฐวุฒิ เวฬุวนารักษ์  TCE10
7 B5904853 นายรัชนนท์ สุนาพรม  TCE10
8 B5904877 นายปารเมศ รักษ์บางแหลม  TCE10
9 B5904945 นางสาวธารีรัตน์ ปั่นสันเทียะ  TCE10
10 B5905973 นายชานล สอนประสม  TCE10
11 B5907830 นายโชคอนันต์ ผันสว่าง  TCE10
12 B5908271 นางสาวเกศติวรรณ ชัยสงคราม  TCE10
13 B5910342 นายกนกพล ฝีปากเพราะ  TCE10
14 B5911998 นางสาวกนกพร เสนปอพาน  TCE10
15 B5912025 นางสาวธิติพร สินปักษา  TCE10
16 B5912841 นางสาวณัฐธิดา อาจสอน  TCE10
17 B5912858 นายพงศธร นะคะจัด  TCE10
18 B5913343 นายกัณหา มากมูล  TCE10
19 B5913558 นางสาวศิริพรรณ ภาคีเนตร  TCE10
20 B5913602 นายธนากร อินทร์นุช  TCE10
21 B5914395 นายปารเมศ วิเชียร  TCE10
22 B5914654 นายกิตติศักดิ์ ป้องกัน  TCE10
23 B5915224 นายพีระวัฒน์ การเร็ว  TCE10
24 B5915910 นางสาวฐิตินันท์ แสนกล้า  TCE10
25 B5916948 นางสาวอัญนิตา เจิมชัยภูมิ  TCE10
26 B5918065 นางสาวเปมิกา แก้วปรีชา  TCE10
27 B5918102 นายสุรสีห์ คำมูลศรี  TCE10
28 B5918171 นางสาวชลธิชา ตรีไพบูลย์  TCE10
29 B5918652 นางสาวอภิญญา หม่องวรรณะ  TCE10
30 B5919437 นางสาวปณิตา คงการุณ  TCE10
31 B5919444 นายวรินธร ชมแสง  TCE10
32 B5921225 นายวิศรุต เนตรธรานนท์  TCE10
33 B5922741 นายฉัตรชัย นิลมงคล  TCE10
34 B5924264 นางสาวนิชนันท์ คงแป้น  TCE10
35 B5924318 นายชัยเดช อังสุวรรณ  TCE10
36 B5925568 นายศุวัชรางกูร สันติธรรมพงศ์  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.