รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering10
2 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering10
3 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering10
4 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering10
5 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว  Automotive Engineering10
6 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์  Automotive Engineering10
7 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering10
8 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering10
9 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง  Automotive Engineering10
10 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง  Automotive Engineering10
11 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering10
12 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี  Automotive Engineering10
13 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์  Automotive Engineering10
14 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering10
15 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา  Automotive Engineering10
16 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง  Automotive Engineering10
17 B6008055 นายอนุชา พันรักษา  Automotive Engineering10
18 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด  Automotive Engineering10
19 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering10
20 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering10
21 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering10
22 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี  Automotive Engineering10
23 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล  Automotive Engineering10
24 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering10
25 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering10
26 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering10
27 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี  Automotive Engineering10
28 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering10
29 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering10
30 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering10
31 B6017521 นางสาววิลาวัลย์ สันหนองเมือง  Automotive Engineering10
32 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering10
33 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ  Automotive Engineering10
34 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์  Automotive Engineering10
35 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก  Automotive Engineering10
36 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering10
37 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering10
38 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering10
39 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง  Automotive Engineering10
40 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.