รายชื่อนศ.
รายวิชา621742 : COMPLEMENTARY MEDICINE
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 M6111304 นางสาวฐิติมากรณ์ นามโฮง  TRANSLATIONAL MEDICINE10
2 M6111311 นางสาวจตุพร พระขุนทด  TRANSLATIONAL MEDICINE10
3 M6111335 นายวิตะ บุษดี  TRANSLATIONAL MEDICINE10
4 M6111366 นางสาวพนิตา ไชยปัดถา  TRANSLATIONAL MEDICINE10
5 M6111373 นางอนัญญา ทวีภักดีโชติ  TRANSLATIONAL MEDICINE10
6 M6111380 นางสาวสุกัญญา ผลพิมาย  TRANSLATIONAL MEDICINE10
7 M6111410 นางสาวนารดา ญาติเจริญ  TRANSLATIONAL MEDICINE10
8 M6111427 นายถิรายุ มีฤกษ์สม  TRANSLATIONAL MEDICINE10
9 M6111434 นางสาวนุชนาถ สุตธรรม  TRANSLATIONAL MEDICINE10
10 M6111458 MissMONICA LENG  TRANSLATIONAL MEDICINE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.