รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5430864 นางสาวนภาพร ประดิษฐ์  Agricultural and Food Engineering10
2 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ  MAE10
3 B5606337 นางสาวชฎากาญจน์ วรรณศิลป์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
4 B5608140 นางสาวอัญมณี ทองผ่อง  IE10
5 B5608898 นางสาวกมลพรรณ รัฐถาวร  Environmental Engineering10
6 B5609482 นายอลงกรณ์ บุญภา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
7 B5609796 นายธวัชชัย บุตรชาติ  MAE10
8 B5610358 นายสันติ ยาเคน  Agricultural and Food Engineering10
9 B5610532 นางสาวจุฑารัตน์ มั่นคง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
10 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
11 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
12 B5613984 นางสาววิยกาญจน์ บุญคง  PE10
13 B5616091 นายธีรพงศ์ ขวัญทอง  Automotive Engineering10
14 B5700387 นายพัฒนกิจ พัชราชีวิน  Environmental Engineering10
15 B5706211 นางสาวเกศวดี ศิริเกตุ  Environmental Engineering10
16 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว  Agricultural and Food Engineering10
17 B5708291 นายคงกฤช นาหอคำ  Agricultural and Food Engineering10
18 B5708628 นางสาวกุลทรัพย์ โอษฐิเวช  Agricultural and Food Engineering10
19 B5708642 นายเกียรติศักดิ์ คิดดี  Agricultural and Food Engineering10
20 B5709311 นางสาวรุ่งนภา แก้วสุพรรณ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
21 B5709878 นายคณิสร พุทธา  Environmental Engineering10
22 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
23 B5710690 นายสุรศักดิ์ โม่กลาง  Agricultural and Food Engineering10
24 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข  PE10
25 B5714650 นางสาวรุ่งลาวัลย์ สอนคำแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
26 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง  Automotive Engineering10
27 B5716074 นายจักรกริช คำผา  MAE10
28 B5717194 นางสาวกาญจนา ไชยพร  PE10
29 B5717293 นางสาวกฤตยา สุภัควณิชย์  PE10
30 B5719815 นายรังสิมันตุ์ บำรุงรักไทย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
31 B5720408 นางสาวศิริรัตน์ รวมคำภา  GT10
32 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
34 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค  Agricultural and Food Engineering10
35 B5801978 นางสาวศุภนิดา แจ้งไพร  Metallurgical Engineering10
36 B5802234 นางสาววารุณี เลิศลำหวาน  Environmental Engineering10
37 B5802241 นางสาววาสนา มวลมุลตรี  Environmental Engineering10
38 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ  MAE10
39 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา  Metallurgical Engineering10
40 B5802531 นางสาวกรรณิการ์ สิงจานุสงค์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
41 B5802647 นางสาวธนัชพร โตด้วง  Environmental Engineering10
42 B5802708 นายอานันต์ กุฎโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
43 B5802722 นางสาวกรกนก ซอสูงเนิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
44 B5802807 นางสาวอรอุมา มิ่งจันทึก  Environmental Engineering10
45 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา  MAE10
46 B5804917 นางสาวณัฐยา โศภิตปัญญา  Agricultural and Food Engineering10
47 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
48 B5805709 นางสาวกัญญา จ้อนเพชร  Environmental Engineering10
49 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย  Metallurgical Engineering10
50 B5806140 นายกฤษธนพล สอดสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
51 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ  Metallurgical Engineering10
52 B5806898 นางสาวอรสา มีแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
53 B5807062 นายวิทยา ก่อมขุนทด  MAE10
54 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง  MAE10
55 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ  ME10
56 B5808281 นางสาวชนัญญ์ธรณ์ อ่อนละมัย  Agricultural and Food Engineering10
57 B5809011 นายวัฒนา ดอมไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
58 B5809097 นายชัยวัฒน์ สงวนทรัพย์  Environmental Engineering10
59 B5809912 นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
60 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล  Metallurgical Engineering10
61 B5810840 นางสาวอภิญญา บัวตา  Metallurgical Engineering10
62 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม  Automotive Engineering10
63 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน  ME10
64 B5812233 นายณรงค์ฤทธิ์ สมแวง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
65 B5812349 นายตันติกร ศรีเลิศ  TOOL ENGINEERING10
66 B5812448 นางสาวอรอนงค์ เปรี่ยมกระโทก  Environmental Engineering10
67 B5812936 นางสาวมนัสนันท์ ค่ำกลาง  Metallurgical Engineering10
68 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์  MAE10
69 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช  MAE10
70 B5817191 นางสาวรัชพร เเซ่ย่าง  Environmental Engineering10
71 B5818501 นางสาวณัฐณิชา มอบทองหลาง  CE10
72 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ  CE10
73 B5818914 นางสาววิสุนีย์ สว่างศรี  Metallurgical Engineering10
74 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม  Metallurgical Engineering10
75 B5819249 นายดิศพันธ์ ชื่นปรีชา  Environmental Engineering10
76 B5819447 นางสาวดวงกมล กฤษณา  Environmental Engineering10
77 B5819508 นายนราธร รุ่งโรจน์  Environmental Engineering10
78 B5820771 นางสาวภัทราพร อ่อนโคกสูง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
79 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง  Automotive Engineering10
80 B5821631 นายพีรวัส แก่นโชติกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
81 B5821846 นางสาวอานิตติยา มาตวังแสง  Agricultural and Food Engineering10
82 B5821921 นายวรินทร วารินทร์  Agricultural and Food Engineering10
83 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล  Agricultural and Food Engineering10
84 B5822775 นางสาวจิณณาภัทร์ เจิมปรุ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
85 B5822874 นางสาวไพลิน ชาจันทึก  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
86 B5823444 นายภานุพงศ์ แพทย์เพียร  Metallurgical Engineering10
87 B5823925 นางสาวอัญมณี คล้ายวงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
88 B5824045 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา  Agricultural and Food Engineering10
89 B5824724 นางสาวสุวัจมาลย์ แรกจานเหนือ  Environmental Engineering10
90 B5825363 นายณัฐชนนท์ พุทไธสงค์  Environmental Engineering10
91 B5825738 นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
92 B5828043 นายวงศกร ฤาวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
93 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์  Metallurgical Engineering10
94 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์  Agricultural and Food Engineering10
95 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ  PE10
96 B5901456 นางสาววีรยา พานิช  Metallurgical Engineering10
97 B5901555 นางสาวพัชนี น้อยโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
98 B5901746 นางสาววราภรณ์ อ่อนโยน  CE10
99 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา  Metallurgical Engineering10
100 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า  CE10
101 B5902705 นายพชร รื่นรวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
102 B5902927 นางสาวปนัณฐา อ่อนสุ่น  Metallurgical Engineering10
103 B5903238 นายธารภัทร แก้วเกิดมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
104 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ  Metallurgical Engineering10
105 B5903689 นายสุนทร บุบผามาลา  Metallurgical Engineering10
106 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ  Metallurgical Engineering10
107 B5904440 นางสาวอทิตยา บุญชิด  Geological Engineering10
108 B5904679 นางสาวพนิดา บุดดาสิงห์  Metallurgical Engineering10
109 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
110 B5905065 นายณัฐกิตติ์ ศุภกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
111 B5905195 นายไกรศร บุญครอง  Metallurgical Engineering10
112 B5905331 นางสาวศศิประภา แก้วไธสง  Environmental Engineering10
113 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช  Geological Engineering10
114 B5905966 นางสาวพจนินท์ อินเลี้ยง  Geological Engineering12
115 B5906857 นายเที่ยงธรรม ฉวีนวล  Geological Engineering10
116 B5907151 นางสาวณัฏฐ์นรี จันทนะ  Metallurgical Engineering10
117 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร  Agricultural and Food Engineering10
118 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด  Metallurgical Engineering10
119 B5907564 นางสาวพรชิตา จันเรียง  Agricultural and Food Engineering10
120 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย  PE10
121 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์  Metallurgical Engineering10
122 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
123 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ  Metallurgical Engineering10
124 B5908363 นางสาวสุนันสินี ทองไพศาลสกุล  Metallurgical Engineering10
125 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส  Agricultural and Food Engineering10
126 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา  Metallurgical Engineering10
127 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
128 B5909124 นายณัฐพล ศรีทิพย์อาสน์  CE10
129 B5909407 นางสาวนัชดา อ้ายมา  Metallurgical Engineering10
130 B5909438 นายดนัย ลอยพิมาย  Metallurgical Engineering10
131 B5909803 นายทรงพล พิริยะโศภณจิตต์  Agricultural and Food Engineering10
132 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE10
133 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
134 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
135 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ  Metallurgical Engineering10
136 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
137 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม  Environmental Engineering10
138 B5910915 นางสาวเยาวพร ภู่ระหงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
139 B5911424 นายสุเมธ สุขสำอางค์  Agricultural and Food Engineering10
140 B5911561 นายนัครา คชสีห์  Metallurgical Engineering10
141 B5911578 นายพานุวัฒน์ แก้วไวยุทธ์  Agricultural and Food Engineering10
142 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง  Metallurgical Engineering10
143 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา  Metallurgical Engineering10
144 B5912865 นางสาวลักษณ์สกุล โตสนั่น  Metallurgical Engineering10
145 B5913053 นายชนะเชิด สิงหมาตร  Agricultural and Food Engineering10
146 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์  Agricultural and Food Engineering10
147 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
148 B5913282 นายกฤษฎา แก้วดวงเล็ก  Metallurgical Engineering10
149 B5913626 นางสาวอภิรดี เสนสาย  CE10
150 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน  Metallurgical Engineering10
151 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี  Metallurgical Engineering10
152 B5913893 นายธนวัต บุญทูล  Metallurgical Engineering10
153 B5913961 นางสาวนิศากร ละออเอี่ยม  Environmental Engineering10
154 B5914708 นางสาวทิพย์ชรัตน์ แก้วอรสาณ  Metallurgical Engineering10
155 B5914845 นายอรรณพ นาชิด  Metallurgical Engineering10
156 B5914869 นายพงษ์ศกร ศรีสุข  Agricultural and Food Engineering10
157 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา  PE10
158 B5915620 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี  CE10
159 B5915842 นายไพศาล สุพรเงิน  Agricultural and Food Engineering10
160 B5915941 นายอาริฟ เจ๊ะเเต  Geological Engineering10
161 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ  Metallurgical Engineering10
162 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์  Agricultural and Food Engineering10
163 B5916252 นางสาวศิริลักษณ์ ชำนาญการ  PE10
164 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล  Agricultural and Food Engineering10
165 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข  Metallurgical Engineering10
166 B5919147 นางสาวภัทราวดี อับสีรัมย์  CE10
167 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ  Metallurgical Engineering10
168 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา  Metallurgical Engineering10
169 B5920204 นายฤทธิกาย ขำสุขเลิศ  Automotive Engineering10
170 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์  Automotive Engineering10
171 B5920334 นางสาวสิรีกรณ์ สำกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
172 B5920457 นางสาวอารยา ถิตย์แสน  Agricultural and Food Engineering10
173 B5920594 นายพัทธดนย์ นาชิน  Agricultural and Food Engineering10
174 B5920990 นางสาวอัญชนา รังษีสม  Geological Engineering10
175 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน  CE10
176 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์  Metallurgical Engineering10
177 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์  Metallurgical Engineering10
178 B5922147 นางสาวนันทิชา บริสุทธิ์  Geological Engineering10
179 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
180 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
181 B5922475 นายวิศวชาติ ศรีศักดิ์นอก  Metallurgical Engineering10
182 B5924639 นางสาวณัฐมล สุขสบาย  Metallurgical Engineering10
183 B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา  Metallurgical Engineering10
184 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ  Agricultural and Food Engineering10
185 B5925834 นายณัฎฐพล ประเสริฐพงศ์ธร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
186 B5927296 นางสาวเสาวลักษณ์ สะหลี  Agricultural and Food Engineering10
187 B5928262 นางสาวธัญญาลักษณ์ ปุริวงศ์  CE10
188 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา  Agricultural and Food Engineering10
189 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น  PE10
190 B6000462 นายยุทธพงษ์ สุพรมอินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
191 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ  PE10
192 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ  PE10
193 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ  ME10
194 B6000752 นางสาวเพลินพิศ ประทุมฝาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
195 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา  Agricultural and Food Engineering10
196 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering10
197 B6007348 นายไกรสิงห์ สายด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
198 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
199 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง  PE10
200 B6009694 นายพิทยา เจาะรอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
201 B6009977 นายชนภัย คงสงวนวงษ์  ME10
202 B6010249 นางสาวนลินี แยบกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
203 B6011000 นางสาวมัลลิยา เชิญกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
204 B6012274 นางสาวสายฟ้า กระแสกุล  PE10
205 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
206 B6012397 นางสาวภัทรียา แสงทินทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
207 B6013660 นางสาวอธิตยาพร ธิมาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
208 B6013769 นายพิชัย กาจิก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
209 B6014599 นางสาวชลธิดา ทับงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
210 B6015138 นางสาวเกษรินทร์ มโนสินธุ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
211 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี  PE10
212 B6016920 นายกัณพล อภัยไธสง  PE10
213 B6016944 นางสาวสุภารัตน์ ไทยนาม  PE10
214 B6017569 นางสาวกุลธิดา เจริญจิตร  ME10
215 B6017675 นายชนิสร ศรนิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
216 B6017736 นางสาวชุติมณฑน์ แสนแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
217 B6018245 นายจิรวัฒน์ ศรีจันทร์เพลียว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
218 B6018283 นายณัฐพิพัฒน์ วงษ์ลา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
219 B6018290 นางสาวบุญพิทักษ์ ศิษย์ศาสตร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
220 B6018320 นายเกียรติสุรเดช ตันสุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
221 B6018368 นางสาวพราวเพชร พิทักษ์โสภณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
222 B6018382 นายชัยวัฒน์ กลางหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
223 B6018405 นายณภัทร ธรรมมโนวานิช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
224 B6018412 นายนพวินท์ มังกรเจริญกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
225 B6018641 นายอนุสิทธิ์ มีศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
226 B6019365 นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์จันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
227 B6019587 นายวายุ รัตนโสภา  ME10
228 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering10
229 B6020286 นายกีรติ แก้วกัลยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
230 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
231 B6021115 นางสาวชฎาทิพย์ วังคะฮาต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
232 B6025151 นายจักรภัทร เวทศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
233 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
234 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE10
235 B6025892 นายประสานชัย แก้วสุพรรณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
236 B6026417 นายเทพทัต นุบาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
237 B6029586 นางสาวปิยะนุช อุตตรา  Environmental Engineering10
238 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.