รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5953363 นางสาวรักชริน ขุนพิพิธ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B5531240 นางสาวธิดารัตน์ สุทธิรัตน์  Environmental Engineering10
3 B5601783 นายคริศฐา จินตบัณฑิตวงศ์  CE10
4 B5603275 นางสาวรุจาภา แสนชัยยา  Agricultural and Food Engineering10
5 B5618866 นายสุทธิกิจ ภิรมย์กิจ  Automotive Engineering10
6 B5700691 นางสาวหยาดรุ้ง อำมะเหียะ  Environmental Engineering10
7 B5703852 นางสาวรัชฎาภรณ์ ท้องโคกสูง  Environmental Engineering10
8 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง  Environmental Engineering10
9 B5705009 นางสาวธีรภัทร์ นพสูรย์  Environmental Engineering10
10 B5705757 นายนวพล วงศ์หฤทัย  TOOL ENGINEERING10
11 B5706839 นายยสินทร พงษ์ธนู  TOOL ENGINEERING10
12 B5707416 นางสาวสุนิสา ดาฉาว  Environmental Engineering10
13 B5709502 นายศตวรรษ สุคนธ์วิมลมาลย์  Environmental Engineering10
14 B5709953 นางสาวธนาภรณ์ พิเศษ  Environmental Engineering10
15 B5710454 นางสาวกมลชนก เอี่ยมกระจ่าง  PE10
16 B5711420 นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล  Agricultural and Food Engineering10
17 B5711727 นางสาววันแม่ เศรษฐจันทร์  Environmental Engineering10
18 B5712687 นางสาวหัทยา แก่นสงสัย  TOOL ENGINEERING10
19 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล  PE10
20 B5713486 นางสาวอัสมาฮาน อับดุลวาฮับ  PE10
21 B5714940 นางสาวอัญธิกา นามวิจิตร  Environmental Engineering10
22 B5801107 นางสาวสหภาพ ก่อมขุนทด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
23 B5801343 นายอุดมชัย ทรัพย์มาก  ME60
24 B5801381 นายเจษฎา ถุงเงิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
25 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง  PE10
26 B5803095 นายภูมิพัฒน์ บรรเทา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
27 B5803293 นางสาวฐิติมา พลายละหาร  PE10
28 B5803446 นายปณิธาน ดีสนิท  Environmental Engineering10
29 B5804146 นายฉัตริน ถนัดกิจ  Environmental Engineering10
30 B5805303 นายกรินทร์รักษ์ เจือจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
31 B5805402 นายจิรเมธ สือจันทึก  MAE10
32 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว  MAE10
33 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว  MAE10
34 B5807369 นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร  Environmental Engineering10
35 B5807420 นางสาวณัฐริกา หนองภักดี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
36 B5808694 นายจิรายุ เมธวัน  MAE10
37 B5809578 นางสาวสุนิชา โฉดโคกสูง  Environmental Engineering10
38 B5812646 นายอนุชา ทาเงิน  Environmental Engineering10
39 B5812974 นางสาวณัฐกานต์ แก่นจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
40 B5817122 นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์  PE10
41 B5819232 นางสาวธัญญามาศ เกี้ยมแสนเมือง  Environmental Engineering10
42 B5819423 นางสาวสุมารี สุบรรนารถ  Environmental Engineering10
43 B5827947 นายพัฒนา ยุวบุตร  Environmental Engineering10
44 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช  Agricultural and Food Engineering10
45 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล  Automotive Engineering10
46 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู  Metallurgical Engineering10
47 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร  Agricultural and Food Engineering10
48 B5903894 นายติณณ์ เงาดี  Automotive Engineering10
49 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย  Agricultural and Food Engineering10
50 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส  Automotive Engineering10
51 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร  Automotive Engineering10
52 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
53 B5906307 นางสาวกัญญารัตน์ พูลทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
54 B5906475 นายภาณุ แก้วศรี  Geological Engineering10
55 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์  CE10
56 B5908035 นายจิรวัฒน์ พยาวงค์  Automotive Engineering10
57 B5908356 นายชุติพนธ์ ตันสกุล  Geological Engineering10
58 B5908554 นางสาวพรนัชชา ไกรสุทธา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
59 B5909643 นายธีรพัฒน์ ธรรมประสาร  Automotive Engineering10
60 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน  CE10
61 B5910304 นายภคพงษ์ โพคทรัพย์  Automotive Engineering10
62 B5910441 นางสาวณัฐชยา ชินแท่น  Geological Engineering10
63 B5911073 นางสาวกมลวรรณ ดอกมณี  CE10
64 B5911769 นายกานต์กวิน ศิริรุ่งเรืองวิชญ์  Automotive Engineering10
65 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง  PE10
66 B5913305 นางสาวชลธิชา จ่ายกระโทก  CE10
67 B5913695 นายณัฐโชติ สมเนตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
68 B5913718 นายปิยะ สมดัง  CE10
69 B5913794 นางสาวอัญชนา บุญสาลี  Geological Engineering10
70 B5914982 นางสาวชุติมา บุญมะ  Geological Engineering10
71 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง  CE10
72 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง  Metallurgical Engineering10
73 B5916597 นายชลิต พลดงนอก  Geological Engineering10
74 B5918539 นางสาวพิมพ์ชนก สว่างไธสง  Automotive Engineering10
75 B5918973 นายชยันต์ แสนกล้า  CE10
76 B5919000 นายธนกฤต สุขุมามาศ  CE60
77 B5920167 นายณธณัฐ แสงมณี  Automotive Engineering10
78 B5920266 นายณัฐพงศ์ เฟื่องสวัสดิ์  Automotive Engineering10
79 B5920303 นายวรภพ ทุ่งโพธิแดง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
80 B5923410 นางสาวสายสุณีย์ มณีวงษ์  Geological Engineering10
81 B5924097 นางสาวรสรีรัตน์ คำเฉลียง  Automotive Engineering10
82 B5924660 นายธนกร จีนชาวนา  Automotive Engineering10
83 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม  Automotive Engineering10
84 B5924912 นางสาวตูแวฟาดีละ อาแซมัว  Geological Engineering10
85 B5926138 นายกฤษณะพล ผิวดำ  Geological Engineering10
86 B5928071 นางสาวจารุภัทร กล้วยหอม  MAE10
87 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์  ME10
88 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์  PE10
89 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร  CE10
90 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข  CE10
91 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ  CE10
92 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง  Metallurgical Engineering10
93 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
94 B6000363 นายอุทัย พันธเสน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
95 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
96 B6000424 นางสาวจริยา อินต๊ะชัย  Geological Engineering10
97 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ  Geological Engineering10
98 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง  CE10
99 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน  CE10
100 B6000677 นายณัฐชนน สุวิทวัส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
101 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
102 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
103 B6000738 นางสาวทอรีน เทพเสนา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
104 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร  CE10
105 B6000967 นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ  ME10
106 B6001070 นายธีรนิตย์ ปัญโญ  Geological Engineering10
107 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ  CE10
108 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง  Geological Engineering10
109 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน  ME10
110 B6001162 นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย  Geological Engineering10
111 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม  CE10
112 B6001315 นางสาวปิยะวดี ศรีกระจิบ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
113 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย  PE10
114 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี  CE10
115 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม  CE10
116 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์  CE10
117 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ  CE10
118 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว  Metallurgical Engineering10
119 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย  Geological Engineering10
120 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี  CE10
121 B6002428 นางสาวเบญจมาภรณ์ ทุ่งกลาง  Geological Engineering10
122 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering10
123 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE10
124 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ  ME10
125 B6002596 นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
126 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน  ME10
127 B6002800 นายเดชาธร พลจันทึก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
128 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี  CE10
129 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์  CE10
130 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
131 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา  CE10
132 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท  Agricultural and Food Engineering10
133 B6003586 นางสาววราลักษณ์ มาตย์ภูธร  Geological Engineering10
134 B6003623 นายแสน กุดสงค์  ME10
135 B6003753 นายวรากร ชำนาญเนาว์  ME10
136 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา  Metallurgical Engineering10
137 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์  ME10
138 B6003975 นายณัฐรินทร์ คำภิระแปง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
139 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ  CE10
140 B6004095 นายศรายุธ กุลราช  ME10
141 B6004187 นายสุทธิศักดิ์ จิลละธาน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
142 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล  CE10
143 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า  CE10
144 B6004590 นายสหรัฐ สุระปัญญา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
145 B6004835 นายชยุต กุลนา  ME10
146 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี  CE10
147 B6004880 นางสาววรายุพัชร แซ่อึ้ง  Metallurgical Engineering10
148 B6004910 นายไชยา นิราช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
149 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
150 B6005207 นางสาวนัฏฐิกา รักวิเศษ  Geological Engineering10
151 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว  CE10
152 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน  CE10
153 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้  CE10
154 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง  CE10
155 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ  CE10
156 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข  CE10
157 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering10
158 B6006341 นางสาวนภสร สมนอก  Geological Engineering10
159 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
160 B6006457 นายศุภกร มีอยู่  ME10
161 B6006501 นายณัชนันท์ เพชรรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
162 B6006617 นายธนากร บัวหอม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
163 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม  Metallurgical Engineering10
164 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน  CE10
165 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม  CE10
166 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช  CE10
167 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา  ME10
168 B6006976 นางสาวอภิชญา พุทธรัสสุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
169 B6007010 นายภาณุพงศ์ กตะศิลา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
170 B6007041 นายเจษฎา ลาธิโน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
171 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต  CE10
172 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี  CE10
173 B6007423 นางสาวชณิดาปวีร์ ไกรเลิศจรูญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
174 B6007614 นางสาวรวิพร โถบำรุง  CE10
175 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย  PE10
176 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
177 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล  CE10
178 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์  CE10
179 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี  Metallurgical Engineering10
180 B6008352 นางสาวดวงกมล คัตวงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
181 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย  ME10
182 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
183 B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด  ME10
184 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง  CE10
185 B6008666 นายจตุพล ปรีพิม  ME10
186 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์  CE10
187 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร  Geological Engineering10
188 B6008949 นางสาวเนตรพิมล วิเศษวงษา  Geological Engineering10
189 B6008956 นายชัชพงศ์ พึ่งน้ำ  CE10
190 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี  CE10
191 B6008987 นายรัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
192 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี  CE10
193 B6009199 นางสาวนภาพร เพ็งสวัสดิ์  ME10
194 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง  ME10
195 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร  ME10
196 B6009298 นายวิสุทธิ์ชัย เอกสัตย์  CE10
197 B6009304 นางสาวสโรชา โบประทอง  CE10
198 B6009328 นางสาวณัฐชา อุดมทรัพย์  CE10
199 B6009342 นางสาวสุชานันท์ บุตรดี  ME10
200 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ  TCE10
201 B6009724 นางสาวพรทิพย์ พลอยเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
202 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์  CE10
203 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ  CE10
204 B6009885 นางสาวธมลวรรณ ผลวาด  ME10
205 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ  ME10
206 B6010232 นางสาวเบญจพร ชาวไร่นาค  Geological Engineering10
207 B6010447 นางสาวจารุพรรณ สว่างสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
208 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี  CE10
209 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย  ME10
210 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ  CE10
211 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง  CE10
212 B6010805 นายภูมินทร์ เข็มขำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
213 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE10
214 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง  ME10
215 B6011123 นางสาวจันทกานต์ จันทร์แจ้ง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
216 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร  ME10
217 B6011604 นางสาวยุภเรศ ราชวงค์  CE10
218 B6011772 นายสุรเชษฐ์ สิทธิไกรวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
219 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
220 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา  CE10
221 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ  CE10
222 B6012168 นายคมชาญ บุตรศรีด้วง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
223 B6012281 นางสาวธมลวรรณ กรินสูงเนิน  CE10
224 B6012359 นางสาวสุมิตรา วิภาตะพันธุ์  CE10
225 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก  Agricultural and Food Engineering10
226 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม  CE10
227 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์  CE10
228 B6012878 นายสุภกร พวงประจำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
229 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ  CE10
230 B6013073 นางสาวมณฑารพ พิมพ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
231 B6013103 นายลิขสิทธิ์ สว่างแสงวัฒนา  CE10
232 B6013127 นายพีรพล อัครทรงพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
233 B6013134 นางสาวเกศเกล้า กิจขุนทด  Geological Engineering10
234 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ  ME10
235 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา  CE10
236 B6013479 นางสาวสุวรรณี ท้าวน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
237 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์  CE10
238 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering10
239 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
240 B6013936 นายธัชพล เหล่ากุนทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
241 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์  CE10
242 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง  CE10
243 B6014070 นางสาวสุธาทิพย์ สมวงษ์  CE10
244 B6014124 นางสาวอมรรัตน์ เสียงใหม่  CE10
245 B6014179 นางสาวพัชริดา ศรัทธาพันธ์  CE10
246 B6014339 นางสาวพิกุล ชินวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
247 B6014346 นายพงศธร สิงเสนา  CE10
248 B6014506 นางสาวกนกวรรณ มะลิวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
249 B6014629 นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์กิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
250 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ  CE10
251 B6014780 นายธนพล ทักษิณธานี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
252 B6014865 นายศรัณยู ศรีบัวบาน  ME10
253 B6014964 นางสาวฐิติพร นนยะโส  CE10
254 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ  ME10
255 B6015046 นางสาวสมสุดา เบ้ากองทอง  ME10
256 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย  CE10
257 B6015077 นายอภิวัฒน์ เฉลยพจน์  ME10
258 B6015169 นายพิชัย ศรีทา  Geological Engineering10
259 B6015220 นายรัตนชัย จริงจิตร  CE10
260 B6015237 นางสาวสุกัญญา ปะละทัง  CE10
261 B6015312 นายอภิวัฒน์ ดาศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
262 B6015480 นายภัทรกร นวมขุนทด  ME10
263 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี  ME10
264 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ  PE10
265 B6015688 นายจิรพงษ์ อิดชะรา  CE10
266 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม  CE10
267 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม  ME10
268 B6015855 นางสาวกุลธิดา แก้วอนันต์  Metallurgical Engineering10
269 B6016128 นายพงศธร นามมุงคุณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
270 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
271 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร  CE10
272 B6017033 นายกฤษฎา เหยียดรัมย์  CE10
273 B6017040 นายอาทิตย์ อุปชัย  CE10
274 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร  CE10
275 B6017200 นางสาวชิษณุภรณ์ สุริยะศรี  Geological Engineering10
276 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี  CE10
277 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering10
278 B6017637 นายเดชฤทธิ์ เชื่อมกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
279 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
280 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
281 B6017668 นางสาวอรจิรา จบกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
282 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
283 B6017699 นายณัฐนันท์ คันโธ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
284 B6017705 นายกฤติน ขันขวา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
285 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
286 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
287 B6017774 นางสาวปัทมพร พุ่มพวง  CE10
288 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ  CE10
289 B6017927 นางสาวฐิติมา กิ่งแก้ว  PE10
290 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน  Geological Engineering10
291 B6018047 นางสาวน้องพลอย พวงทอง  Geological Engineering10
292 B6018054 นายยศพล ลาภยิ่งยง  Geological Engineering10
293 B6018061 นางสาวสุวัจนี พูนดี  Geological Engineering10
294 B6018115 นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ  Geological Engineering10
295 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม  CE10
296 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก  Geological Engineering10
297 B6018252 นายกฤติพันธ์ ศิริเกษ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
298 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
299 B6018535 นางสาวจิรนันท์ วิทิตกุล  CE10
300 B6018696 นายฤทธิกรณ์ มุขดารา  ME10
301 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
302 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ  CE10
303 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ  CE10
304 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน  CE10
305 B6019549 นางสาวภาวิณี ทองมี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
306 B6019624 นายรัตนชัย ดำกลาง  CE10
307 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี  CE10
308 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล  CE10
309 B6019907 นายอิทธิพล พลนันท์  CE10
310 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ  Geological Engineering10
311 B6019976 นายสิรภพ น้ำนวล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
312 B6020002 นายสิริวัฒน์ ไชยมะจักร์  CE10
313 B6020101 นายปริญญา น่าบัณฑิต  CE10
314 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering10
315 B6020255 นายปฏิพล แซ่ฉั่ว  Geological Engineering10
316 B6020507 นายเมธาสิทธิ์ รัตนพงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
317 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ  Geological Engineering10
318 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ  CE10
319 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์  CE10
320 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร  ME10
321 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์  CE10
322 B6021221 นายธนบดี กั๊กสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
323 B6021276 นายอดิสร ต๊ะสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
324 B6021290 นางสาวสุธิดา ขันซ้าย  Geological Engineering10
325 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ  ME10
326 B6021443 นายปกรณ์ สุวรรณโน  CE10
327 B6021504 นางสาวปิยะธิดา ทีปะลา  Geological Engineering10
328 B6021719 นายบุญญฤทธิ์ กริ่งกลับ  IE10
329 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ  CE10
330 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี  CE10
331 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา  CE10
332 B6022181 นายธีรวัฒน์ เเสนกล้า  CE10
333 B6022266 นายคงเดช คำนึก  ME10
334 B6022297 นายทวิช ทองสถิตย์  Geological Engineering10
335 B6023812 นายจักรกฤษณ์ จุระกรรณ์  ME10
336 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
337 B6024079 นายศรรบ เหียดขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
338 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด  CE10
339 B6024314 นายสายฟ้า ปัญโญธีรกุล  ME10
340 B6024444 นายชัยยันต์ สิงลี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
341 B6024543 นายปรัชญา แสงย้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
342 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง  CE10
343 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
344 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
345 B6024895 นายชัชชพล ศรีจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
346 B6024918 นายวราทัศน์ มะณีสาร  Geological Engineering10
347 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
348 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม  CE10
349 B6025106 นายธราธิปบดี ณ หนองคาย  CE10
350 B6025137 นายอรรถชัย กอนรัมย์  CE10
351 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย  CE10
352 B6025199 นายสุดเขต ดวงเนตร  CE10
353 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์  CE10
354 B6025304 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
355 B6025366 นายณัฐพนธ์ โภคสมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
356 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์  Geological Engineering10
357 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์  Geological Engineering10
358 B6025793 นางสาวจุฑามาศ พอใจ  CE10
359 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering10
360 B6025830 นางสาวประกายดาว ภักดีนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
361 B6025960 นายเจตนิพัทธ์ ถิ่นแก้ว  CE10
362 B6025984 นางสาววรัญญา ศิริพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
363 B6026219 นางสาวรามาวดี น้ำดอกไม้  CE10
364 B6026264 นางสาวรัตน์จินันท์ เขียวแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
365 B6026561 นายธนภัทร คัทวี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
366 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering10
367 B6026776 นายธนดิตถ์ วงศ์ทอง  CE10
368 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์  ME10
369 B6026998 นายเศรษฐภูมิ ภูเดช  CE10
370 B6027001 นายอัครา กลิ่นกิ่ง  CE10
371 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
372 B6027520 นางสาวศรุตาภรณ์ ทรงศรี  CE10
373 B6028923 นางสาวนิธิวดี กนกชัชวาล  CE10
374 B6029609 นายปริญญา งามสมฤทธิ์  Automotive Engineering10
375 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล  ME10
376 B6137014 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.