รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5607358 นางสาวสุภัทรา มังจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
2 B5609567 นายสิทธิ วงศ์สอนธรรม  Agricultural and Food Engineering10
3 B5612543 นายเมธา เปรมวิชัย  PE10
4 B5615247 นายปุญญพัฒน์ ยอดยิ่งยง  Environmental Engineering10
5 B5617265 นายเจษฎา จริงวาจา  PE10
6 B5624553 นายแสนยากร ศรีแจ้ง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
7 B5702206 นายเฉลิมศิลป์ พุทธจักร์  Agricultural and Food Engineering10
8 B5703944 นางสาวณัฐชา รุ่งรังษี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
9 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
10 B5705092 นายจิรัฐติ แสงตันชัย  Agricultural and Food Engineering10
11 B5705962 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B5706570 นางสาวณิชาภัทร พงษ์ใหม่  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
13 B5707713 นางสาวฉัตรฑริดา บุญรมย์  TOOL ENGINEERING10
14 B5707782 นายธนากร ภูมิศรี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
15 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์  CE10
16 B5713417 นายศุภักษร จุปะมาโท  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
17 B5714483 นางสาวสุพิชชา ประจำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
18 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
19 B5718863 นายอนุสรณ์ เหล้าเจริญ  Automotive Engineering10
20 B5718986 นายธวัช สวาทดี  Automotive Engineering10
21 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล  MAE10
22 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์  CE10
23 B5801749 นายฆนรุจ วรรณภักดี  Agricultural and Food Engineering10
24 B5803644 นางสาวจุฑามาศ ศรีพุทธา  TOOL ENGINEERING10
25 B5803958 นายธนชิต จันทร์สุคนธ์  TOOL ENGINEERING10
26 B5804597 นายภานุเกล้า งามเหมือน  Environmental Engineering10
27 B5804627 นางสาวเกวลิน บุญเชิดฉาย  Environmental Engineering10
28 B5805167 นางสาวมุขรินทร์ โพโสภา  Geological Engineering10
29 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม  Geological Engineering10
30 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี  MAE10
31 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที  MAE10
32 B5807048 นายอนุสรณ์ พิมผม  Environmental Engineering10
33 B5807390 นางสาวยุวดี แสนทวีสุข  Environmental Engineering10
34 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
35 B5807987 นางสาวกอบแก้ว คชหาญ  TOOL ENGINEERING10
36 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์  MAE10
37 B5808830 นายภัทรกร ดิลกลาภ  Metallurgical Engineering10
38 B5808960 นางสาวสัจจามาศ เมณกูล  MAE10
39 B5808984 นางสาวรวิวรรณ กรวยนอก  MAE10
40 B5810031 นางสาวณัฎฐวรรณ ยศพล  Geological Engineering10
41 B5810093 นางสาวนพวรรณ งามแป้น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
42 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร  Metallurgical Engineering10
43 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี  Metallurgical Engineering10
44 B5811335 นางสาวธัญญา จิ๋วเดช  TOOL ENGINEERING10
45 B5812066 นายณัฐชนน สอดโคกสูง  Environmental Engineering10
46 B5812622 นางสาวสุกัญญา ด้วงแห้ว  Geological Engineering10
47 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง  Agricultural and Food Engineering10
48 B5813469 นายอัษฎา ปารีสร้อย  Geological Engineering10
49 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส  MAE10
50 B5813940 นางสาวปภาวี ปราบใหญ่  Metallurgical Engineering10
51 B5814473 นายพิษณุ หงษ์ทอง  MAE10
52 B5815104 นายฐากรณ์ สุทธิเพศ  Agricultural and Food Engineering10
53 B5818945 นางสาวปิยะธิดา แก้วยงกฏ  Metallurgical Engineering10
54 B5819188 นายณัฐวุฒิ จูงกลาง  Environmental Engineering10
55 B5819225 นางสาวนุสรา นาบำรุง  Environmental Engineering10
56 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์  Automotive Engineering10
57 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง  Geological Engineering10
58 B5822850 นางสาวโศภิษฐ์ พงษ์สิงห์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
59 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
60 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง  Metallurgical Engineering10
61 B5829118 นายอาลีฟ แวยูโซะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
62 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง  ME10
63 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
64 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล  Agricultural and Food Engineering10
65 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง  ME10
66 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์  CE10
67 B5906680 นายศวิกร ผ่องสุข  Metallurgical Engineering10
68 B5908769 นายกิระตา ปะกิลาภัง  Geological Engineering10
69 B5909261 นางสาวกัญญาภัทร คุณเศษ  Automotive Engineering10
70 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
71 B5914494 นางสาวขวัญฤทัย เกิดเจริญ  Automotive Engineering10
72 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
73 B5915750 นายกิตติชัย โล่วิสิทธิ์อารี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
74 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา  ME10
75 B5917921 นายธเนศ สายยศ  ME10
76 B5917945 นายพชร สีปานแก้ว  ME10
77 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์  ME10
78 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ  Metallurgical Engineering10
79 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา  Automotive Engineering10
80 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์  Metallurgical Engineering10
81 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์  Automotive Engineering10
82 B5924578 นางสาวสุพัตรา ขันชนะ  Environmental Engineering10
83 B5924653 นายณฐศร ทรัพย์ประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
84 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน  CE10
85 B5925469 นางสาวปริตตา สวัสดี  Automotive Engineering10
86 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ  Automotive Engineering10
87 B5926213 นางสาววิจิตรา ขันตี  Automotive Engineering10
88 B5927470 นายธิตินันท์ เสรีผล  Geological Engineering10
89 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี  ME10
90 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา  ME10
91 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering10
92 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์  ME10
93 B6001544 นายกีรติ ศรีมงคล  Metallurgical Engineering10
94 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด  Metallurgical Engineering10
95 B6002077 นายธนัชชา ศรีคราม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
96 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์  ME10
97 B6002756 นายธนา หันตะ  ME10
98 B6003173 นางสาวอภัสรา วรถ่ายฐาน  ME10
99 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ  ME10
100 B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ  ME10
101 B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน  ME10
102 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
103 B6004477 นายสมประสงค์ โคลนกระโทก  ME10
104 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า  Metallurgical Engineering10
105 B6004620 นางสาวณัฐณิชา อุตรุณ  ME10
106 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว  ME10
107 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี  ME10
108 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น  Metallurgical Engineering10
109 B6005221 นายมาวิน สิงห์มาตร  Metallurgical Engineering10
110 B6005443 นางสาวประภัสสร นิ่มขำ  ME10
111 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา  Metallurgical Engineering10
112 B6005801 นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ  ME10
113 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์  ME10
114 B6006037 นายทรงชัย สุดสนอง  ME10
115 B6006099 นางสาวสิรีธร วันเพ็ญ  ME10
116 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค  Metallurgical Engineering10
117 B6006204 นางสาวภชพร รักบุญ  ME10
118 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา  ME10
119 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู  Metallurgical Engineering10
120 B6006822 นายบุญมี แสนเสน่ห์  ME10
121 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ  ME10
122 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ  Metallurgical Engineering10
123 B6008833 นายมนัส วงษา  ME10
124 B6009106 นายจิรศักดิ์ เรืองชัย  ME10
125 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน  Metallurgical Engineering10
126 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย  Metallurgical Engineering10
127 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์  Metallurgical Engineering10
128 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส  Metallurgical Engineering10
129 B6010577 นายจิรายุ โมสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
130 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง  Agricultural and Food Engineering10
131 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม  Agricultural and Food Engineering10
132 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู  ME10
133 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส  Metallurgical Engineering10
134 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง  Metallurgical Engineering10
135 B6012076 นางสาวปวัณภัสร์ สุรเรืองโรจน์  Metallurgical Engineering10
136 B6012120 นายณัฐพงศ์ จันทิตย์  ME10
137 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้  Metallurgical Engineering10
138 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า  Metallurgical Engineering10
139 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ  Metallurgical Engineering10
140 B6013547 นายพงศธร ทองงาม  ME10
141 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ  Metallurgical Engineering10
142 B6013691 นางสาวมลธการ ทองทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
143 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
144 B6014377 นายธวัชชัย ลีลาด  ME10
145 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ  ME10
146 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร  Metallurgical Engineering10
147 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์  ME10
148 B6015459 นายอภิศาสตร์ เนื่องขันตรี  ME10
149 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
150 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา  ME10
151 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ  Metallurgical Engineering10
152 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช  ME10
153 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก  ME10
154 B6016517 นายเพิ่มศักดิ์ โตดวง  ME10
155 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง  ME10
156 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย  Metallurgical Engineering10
157 B6017095 นายปัณณวิชญ์ อุทธา  Metallurgical Engineering10
158 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์  Metallurgical Engineering10
159 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ  Metallurgical Engineering10
160 B6017125 นางสาวนิศาชล นนท์ใสย  Metallurgical Engineering10
161 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์  Metallurgical Engineering10
162 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering10
163 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
164 B6018238 นางสาวรัตนาภรณ์ เราะไทยสงค์  ME10
165 B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว  ME10
166 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME10
167 B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ  ME10
168 B6018948 นางสาวอาทิตยา สุทธิสุข  ME10
169 B6019099 นายอุชุกร แย้มอุทัย  ME10
170 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น  Metallurgical Engineering10
171 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล  ME10
172 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์  CE10
173 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน  ME10
174 B6021450 นางสาวมัชมาพร ปัดโต  Geological Engineering10
175 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี  Metallurgical Engineering10
176 B6022051 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม  ME10
177 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์  CE10
178 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ  Metallurgical Engineering10
179 B6024284 นายปรีชา มายวัน  ME10
180 B6024512 นายระพีพัฒน์ หมวดศรีธา  ME10
181 B6024802 นายภูวนนท์ มะหิงพันธ์  ME10
182 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย  ME10
183 B6024994 นายวีรภัทร พงษ์จีน  ME10
184 B6025007 นายสวิตต์ เคนหัดสี  ME10
185 B6025700 นายดลวิวัฒน์ มูลจัด  ME10
186 B6025717 นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี  ME10
187 B6025731 นายปริญญา โยธะมาตย์  ME10
188 B6025748 นางสาวชนาภา คำบุญมา  ME10
189 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม  ME10
190 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง  ME10
191 B6026332 นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์  ME10
192 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering10
193 B6026646 นางสาวณฤดี จิตร์ประเสริฐ  ME10
194 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต  ME10
195 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน  Metallurgical Engineering10
196 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ  ME10
197 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร  PE10
198 B6136383 นายปัญญา นาเวียง  N/A10
199 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.