รายชื่อนศ.
รายวิชา537466 : UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 M5910281 นายปิยะณัฐ ปิยะศิลป์  GEOINFORMATICS10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B5800315 นายสาธิต ศศิกรรม  Automotive Engineering10
3 B5800339 นายรัชพล พรชีวโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B5800346 นายพิทยา วงษ์ศักดา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B5800353 นายก่อศุภฤกษ์ ทองไหม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B5808014 นายภิเษก ทัศนะนาคะจิตต์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B5810659 นายณัฐกานต์ ดงแก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B5811809 นางสาวผาณิตา ลีฬหานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B5821518 นายศุภนิช บุญนาค  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B5821600 นายปวรุตม์ การะเกตุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B5821679 นางสาวอรวรรณ สิทธิจักร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B5821693 นางสาวแพรวา แสงใหม่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B5823215 นายนันทวัฒน์ แซ่ตั่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B5912384 นางสาวธัญญ์นภัส จารุโชคภูริวัจน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B5921584 นางสาวทิพตะวัน ทิพย์เทียม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B5922918 นายดนัย เบอร์เดน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B5923335 นายภูวนาถ เผือกทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B5924202 นายพิชัยยุทธ ดอนผา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.