รายชื่อนศ.
รายวิชา551124 : PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5827084 นายธีรยุทธ ภาแกดำ  Mechatronics Engineering10
2 B5827138 นายชัยรัฐ อ่อนเเก้ว  Mechatronics Engineering10
3 B5828906 นายธนาคม รักษ์บุรีภิรมย์  Mechatronics Engineering10
4 B6022761 นายอัษฎาวุธ วงศ์ชอุ่ม  Mechatronics Engineering10
5 B6022822 นายเสนาะ สุภเวชกิจ  Mechatronics Engineering10
6 B6022846 นางสาวมาริษา ธงพุดซา  Mechatronics Engineering10
7 B6023089 นางสาวรัตติยากร งามผิวเหลือง  Mechatronics Engineering10
8 B6023102 นางสาวศิริรัตน์ ทันหิกรณ์  Mechatronics Engineering10
9 B6023126 นายกันตพงศ์ อนันตพงศ์  Mechatronics Engineering10
10 B6023133 นายเอนก ปาปะโข  Mechatronics Engineering10
11 B6023256 นายณัฐพงษ์ เป้ากลาง  Mechatronics Engineering10
12 B6023294 นายจรัญชัย ถาวร  Mechatronics Engineering10
13 B6023348 นายนิวัฒน์ ระหุ่ง  Mechatronics Engineering10
14 B6023362 นางสาวสุชาวดี สวามิ  Mechatronics Engineering10
15 B6023409 นายโรจน์ศิลป์ ชุ่มเสนา  Mechatronics Engineering10
16 B6023416 นายชญานนท์ ยินดี  Mechatronics Engineering10
17 B6023478 นายเจมส์ เพียช  Mechatronics Engineering10
18 B6023515 นางสาวพัชราภรณ์ คำเสนา  Mechatronics Engineering10
19 B6023522 นางสาวมณีวรรณ ชั่งหนอง  Mechatronics Engineering10
20 B6023553 นางสาวสุภัสสร อนุศรี  Mechatronics Engineering10
21 B6023614 นางสาวจุฑามาศ เพชรเดช  Mechatronics Engineering10
22 B6023621 นายเสกสรร สำรวลหันต์  Mechatronics Engineering10
23 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ  Mechatronics Engineering10
24 B6023652 นายชลทิศ บุญเย็น  Mechatronics Engineering10
25 B6023744 นายภูมินทร์ น้อมเศียร  Mechatronics Engineering10
26 B6028121 นายจิรายุ จันนา  Mechatronics Engineering10
27 B6028213 นายภัทรพงศ์ หาวิชา  Mechatronics Engineering10
28 B6028374 นายสุทธิรักษ์ ไชยทอง  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.