รายชื่อนศ.
รายวิชา551124 : PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5926831 นายรัตนกร ทิพย์วัน  Mechatronics Engineering10
2 B6022778 นายนัฐภพ รอดสกุล  Mechatronics Engineering10
3 B6022877 นายธีรภัทร์ เปลื้องทุกข์  Mechatronics Engineering10
4 B6022891 นายจักราชัย พิวาพัฒ  Mechatronics Engineering10
5 B6023065 นางสาวกมลรัตน์ ทิพย์มณีโชติ  Mechatronics Engineering10
6 B6023096 นายสิทธิราช ปานมี  Mechatronics Engineering10
7 B6023119 นายสุรสีห์ สมพลกรัง  Mechatronics Engineering10
8 B6023171 นางสาวเจสิตา แคนสุข  Mechatronics Engineering10
9 B6023218 นางสาวอริยาภรณ์ อุ่นอาจ  Mechatronics Engineering10
10 B6023355 นายยุทธิเกียรติ สุตะคาน  Mechatronics Engineering10
11 B6023379 นางสาวอภิญญา บุราคร  Mechatronics Engineering10
12 B6023393 นายณัฐวัตร ลำภา  Mechatronics Engineering10
13 B6023423 นายพุฒินันท์ สุขเกษม  Mechatronics Engineering10
14 B6023539 นางสาวรัตนากร สรรพอาษา  Mechatronics Engineering10
15 B6023584 นางสาวกานต์ธิดา คงทวี  Mechatronics Engineering10
16 B6023751 นายนวพล ศรีพุทธรินทร์  Mechatronics Engineering10
17 B6023768 นายจักรกฤษ ใจกล้า  Mechatronics Engineering10
18 B6028008 นายพัฒนวงศ์ ครูแพทย์  Mechatronics Engineering10
19 B6028053 นางสาวศิริลักษณ์ หิรัญพิศ  Mechatronics Engineering10
20 B6028060 นายภูธิป ตามเมืองปัก  Mechatronics Engineering10
21 B6028091 นายโชคชัย ด่านยางหวาย  Mechatronics Engineering10
22 B6028138 นายธนภัทร หิรัญรัตนา  Mechatronics Engineering10
23 B6028145 นายปณวัตร วิชัยวงษ์  Mechatronics Engineering10
24 B6028169 นายนิติธร สุริยะวงษา  Mechatronics Engineering10
25 B6028176 นายธัญชนิตย์ พงศ์ผการัตน์  Mechatronics Engineering10
26 B6028220 นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์  Mechatronics Engineering10
27 B6028251 นายกสิณ กีรติมหาตม์  Mechatronics Engineering10
28 B6028268 นายดนุพงษ์ ดวงรัตน์มณีโชติ  Mechatronics Engineering10
29 B6028442 นายอานุภาพ โยศรีคุณ  Mechatronics Engineering10
30 B6028466 นางสาวอุทุมพร พวงลอย  Mechatronics Engineering10
31 B6028541 นางสาวเกษร อินอำนวย  Mechatronics Engineering10
32 B6028718 นางสาวประกายรุ้ง บุญศรี  Mechatronics Engineering10
33 B6028725 นางสาวคีตาญชลี ศรีกัสสป  Mechatronics Engineering10
34 B6028756 นางสาวมณีวรรณ สีโห่  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.