รายชื่อนศ.
รายวิชา551124 : PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5923687 นายพงศ์ประพันธ์ พันธุ์เลิศ  Mechatronics Engineering10
2 B5923830 นายคณาธิป พวงแก้ว  Mechatronics Engineering10
3 B5926718 นายธนิสรณ์ วริยศ  Mechatronics Engineering10
4 B5926879 นางสาวศุภรัตน์ บริสุทธิ์  Mechatronics Engineering10
5 B5928880 นายโยธิน เสาวคนธ์  Mechatronics Engineering10
6 B5929047 นายสิทธิชัย พรรณอภัยพงศ์  Mechatronics Engineering10
7 B5929108 นายธีรเมธ รอดสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
8 B5929153 นายณัฐติธร เกี้ยวสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
9 B6022853 นางสาวระวิวรรณ สอนกุพันธ์  Mechatronics Engineering10
10 B6022907 นางสาวปาณิสรา จิตรณรงค์  Mechatronics Engineering10
11 B6023058 นางสาวชุติธร อิ่มทัศไนย  Mechatronics Engineering10
12 B6023324 นายพงศกร ลิ้มทรงเกียรติ  Mechatronics Engineering10
13 B6023508 นายอภิศักดิ์ ทองมี  Mechatronics Engineering10
14 B6023546 นายพีรพัฒน์ อิทธิกุสุมาลย์  Mechatronics Engineering10
15 B6023607 นายธีรภัทร นามทอง  Mechatronics Engineering10
16 B6023713 นางสาวนิศาชล ปากจั่น  Mechatronics Engineering10
17 B6028046 นางสาวเนตรนภา การบรรจง  Mechatronics Engineering10
18 B6028282 นางสาวปรีชาภรณ์ บุญแสง  Mechatronics Engineering10
19 B6028435 นางสาวมุกปรินทร์ รัตนกาล  Mechatronics Engineering10
20 B6028565 นายรัฐภูมิ เปรื่องธรรมกุล  Mechatronics Engineering10
21 B6028732 นางสาวกาญจนี อินปลัด  Mechatronics Engineering10
22 B6028749 นางสาววริยา ทำสี  Mechatronics Engineering10
23 B6028770 นางสาวณิตยา ดีสม  Mechatronics Engineering10
24 B6028787 นางสาววีรวรรณ กมล  Mechatronics Engineering10
25 B6028794 นางสาวชนัตตา นกไม้  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.