รายชื่อนศ.
รายวิชา617412 : RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5860012 นายปวินท์ รักรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5860999 นางสาวอรยา กาภูคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5861033 นางสาววิลาวัณย์ ศรีกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5861132 นางสาวจิตตมาศ ชาญนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5861262 นางสาวมินตรา ภาระหัส  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5861323 นายธนธรณ์ บุรีเทศน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5861422 นางสาวทิพวรรณ คำยวน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5861507 นางสาวธิดา แซ่หลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5861880 นางสาวพัชราภรณ์ สุรนารถ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5861996 นายสุรดิษ นามมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5862047 นางสาวปิยาภรณ์ เสิบขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5862115 นางสาวชนิดา จันทร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5862146 นางสาวอรทัย พันธมุย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5862177 นางสาวจิตรา เหลาทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5862351 นายปฏิภาณ นามประสพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5862405 นางสาวสุนิสา อรสูญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5862504 นางสาวสิริยาภรณ์ อินทร์นอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5862658 นางสาวจุฑามาส บุญศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5862689 นางสาววิภาวดี ดางสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5862696 นายวิทยา นุกาศรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5862702 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมศรีแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5862719 นางสาวปวีณา กากิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5862733 นางสาวเมทินี พูลเทียบรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5862788 นางสาวกานต์สิรี รอสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5862801 นางสาวมีนาวรรณ ล่ามกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5862986 นางสาวกิตติยา ชากลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5863020 นางสาวจิรัชญา จำเดิมสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B5863150 นายปรัตถกร แก้วโสภา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B5863204 นางสาวขนิษฐา ช่างหล่อ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B5863235 นางสาววิจิตรา นิพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B5863310 นางสาววิสินาฏ ทรัพย์ถาวรวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B5863518 นางสาวขวัญฤทัย วงค์ไชยา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B5863525 นางสาวกาญจนา พุ่มเกาะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
38 B5863860 นางสาวญาดา ถิตย์ผาด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B5864034 นางสาวสุกัญญา อำทะวงษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
40 B5864140 นางสาวดุษฎี โหมกขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
41 B5864157 นายพุทธิกร หงษ์ทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
42 B5864256 นางสาวสุดารัตน์ ส่องกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
43 B5864317 นายยศวรุตม์ โคตรหัสดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
44 B5864379 นางสาวเกศราภรณ์ ที่รัก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
45 B5864423 นางสาวจินดารัตน์ ระย้าทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
46 B5864447 นางสาวสุธิดา ประคำทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
47 B5864768 นายดาร์วิส ดือเระ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.