รายชื่อนศ.
รายวิชา621702 : BASIC AND CLINICAL SCIENCES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 M6111304 นางสาวฐิติมากรณ์ นามโฮง  TRANSLATIONAL MEDICINE
2 M6111311 นางสาวจตุพร พระขุนทด  TRANSLATIONAL MEDICINE
3 M6111328 นางสาวสุวรรณี บวรชาติ  TRANSLATIONAL MEDICINE
4 M6111335 นายวิตะ บุษดี  TRANSLATIONAL MEDICINE
5 M6111359 นางสาวจุฑามาสฆ์ เขียววิจิตร  TRANSLATIONAL MEDICINE
6 M6111366 นางสาวพนิตา ไชยปัดถา  TRANSLATIONAL MEDICINE
7 M6111373 นางอนัญญา ทวีภักดีโชติ  TRANSLATIONAL MEDICINE
8 M6111380 นางสาวสุกัญญา ผลพิมาย  TRANSLATIONAL MEDICINE
9 M6111397 นางสาวปรียาภรณ์ บุกขุนทด  TRANSLATIONAL MEDICINE
10 M6111403 นางสาวเบญจพันธ์ ปนิทานัง  TRANSLATIONAL MEDICINE
11 M6111410 นางสาวนารดา ญาติเจริญ  TRANSLATIONAL MEDICINE
12 M6111427 นายถิรายุ มีฤกษ์สม  TRANSLATIONAL MEDICINE
13 M6111434 นางสาวนุชนาถ สุตธรรม  TRANSLATIONAL MEDICINE
14 M6111441 นางสาววิรังรอง ศรีทองกลาง  TRANSLATIONAL MEDICINE
15 M6111458 MissMONICA LENG  TRANSLATIONAL MEDICINE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.