รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5703418 นางสาวพรสวรรค์ เหม็นเณร  CPE40
2 B5710041 นางสาวนฌานันท์ ผดุงแดน  CPE10
3 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด  CPE10
4 B5814824 นายบัญชา นนพละ  CPE10
5 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย  CPE10
6 B5900220 นายอนุชา หาสอดส่อง  CPE10
7 B5900428 นางสาวญาจิต จีนจันทึก  CPE10
8 B5900985 นางสาวพิชชาพร พรมสันเทียะ  CPE10
9 B5901333 นายธรรมภณ สีทานุช  CPE10
10 B5902200 นางสาวโดมฤดี รัตนโกสุมภ์  CPE10
11 B5902989 นางสาวกาญจนา ทิพวงค์  CPE10
12 B5903184 นางสาวธัญญานันท์ พรโรจน์ชัยภัค  CPE10
13 B5903191 นางสาววรัญญา ดาทอง  CPE10
14 B5903832 นายจตุพล สนิทไทย  CPE10
15 B5903917 นายธนพล ตะสันเทียะ  CPE10
16 B5905980 นายธีรภัทร แจ่มกลาง  CPE10
17 B5906222 นางสาวมนัสวรรณ พรมชมภู  CPE10
18 B5907601 นายศุภณัฐ จารุกุลโกวิท  CPE10
19 B5907625 นายธนเดช แซ่โล้ว  CPE10
20 B5910311 นายทวีชัย คันกลาง  CPE10
21 B5910519 นางสาวมุฑิตา กิจไพบูลย์ชัย  CPE10
22 B5910779 นายคมชาญ คำไพ  CPE10
23 B5911417 นายอนันต์ น้อยเซีย  CPE10
24 B5913114 นายนิธิกร ชำนาญกุล  CPE10
25 B5914043 นายอภิชาติ ขันเงิน  CPE10
26 B5914814 นางสาวชนันท์ญา ศรีคำภู  CPE10
27 B5915101 นายวัฒนะ เพ็งศรี  CPE10
28 B5915477 นายประวีร์ ยุทธวีระวงศ์  CPE10
29 B5915521 นายกฤษดา บุญรอด  CPE10
30 B5917273 นายภูไมย์ จันทร์ภูงา  CPE10
31 B5917518 นางสาวเจนจิรา กล่อมตระกูล  CPE10
32 B5921386 นายรุ่งนคร บูรณะ  CPE10
33 B5921713 นายณัฐวัตร บุรีรัตน์  CPE10
34 B5922406 นายกฤษฎิ์ จีนคำเริง  CPE10
35 B5922635 นายอภิรัช เอกอุ่น  CPE10
36 B5923144 นางสาวกมลพรรณ แป้นทอง  CPE10
37 B5923465 นายภัทรพล จันทวัติกุล  CPE10
38 B5924585 นางสาวณัฐกาญจน์ สีหบุตร  CPE10
39 B5926329 นายทศพล จันตรี  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.