รายชื่อนศ.
รายวิชา526416 : QUALITY CONTROL
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์  PE10
2 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง  PE10
3 B5606320 นางสาวฐิติมา พืชเพียร  CME10
4 B5609949 นางสาววาสนา ทองลา  PE10
5 B5618576 นายกฤษณ์ ศิริวรรณ  PE10
6 B5703036 นางสาวกรชวัล ถาวร  PE10
7 B5703081 นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ  ChemE10
8 B5706631 นางสาวพลอยธภรณ์ ภิบูลย์เดชา  PE10
9 B5706723 นางสาวทัศวรรณ์ โสภาพรม  PE10
10 B5707669 นางสาวนิโลบล คูพันดุง  PE10
11 B5708260 นายณรงค์ จันครา  CME10
12 B5709038 นางสาวสุวรรณา ป้องดี  PE10
13 B5709397 นายนราวิทย์ ทองกำเนิด  CME10
14 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ  PE10
15 B5710454 นางสาวกมลชนก เอี่ยมกระจ่าง  PE10
16 B5711734 นายคฑาวุฒิ วงโคกสูง  ChemE10
17 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข  PE10
18 B5713486 นางสาวอัสมาฮาน อับดุลวาฮับ  PE10
19 B5714513 นางสาวอรวรรณ พืชชัยภูมิ  ChemE10
20 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์  PE10
21 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ  PE10
22 B5715862 นายเอกพล รัตตัญญู  ChemE10
23 B5716456 นายทิชากร แสงเขียว  ChemE10
24 B5723751 นางสาวศุภสุดา วงศ์อำมาตย์  ChemE10
25 B5800131 นางสาววิสาลินี วรรณศรี  PE10
26 B5800148 นางสาวณัฐริกา พรหมหอม  PE10
27 B5800483 นางสาวอรอุมา สารเพ็ชร  ChemE10
28 B5800520 นายจักรพรรณ กล่ำศรี  ChemE10
29 B5800551 นางสาววนิชา พุฒสุข  ChemE10
30 B5801145 นายยุทธพิชัย ชนะภัย  ChemE10
31 B5801657 นายเจษฎา ประชาโรจน์  CME10
32 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง  PE10
33 B5801886 นางสาวสุดารัตน์ สิทธิเสนา  Metallurgical Engineering10
34 B5802616 นางสาวชนกานต์ จินตนาสุนทรศิริ  ChemE10
35 B5802944 นายเฉลิมพล ขำคม  PE10
36 B5803293 นางสาวฐิติมา พลายละหาร  PE10
37 B5803316 นายประสิทธิ์ชัย แก้วดี  PE10
38 B5803477 นางสาวอรพิมพ์ บอกขุนทด  CME10
39 B5804047 นายธีรพรรณ์ ถุนาพรรณ์  PE10
40 B5804610 นายบรรดาศักดิ์ ภาประเวศ  Metallurgical Engineering10
41 B5804818 นายพีระพล สุขชัย  ChemE10
42 B5805624 นายนัธทวัฒน์ สุอมรา  CME10
43 B5806201 นางสาวสุดารัตน์ ศิขิรัมย์  CME10
44 B5806836 นางสาวปรารถนา บุญโลย  PE10
45 B5806904 นางสาวนุชรินทร์ อรุณโชติ  ChemE10
46 B5807376 นางสาวรัตนาภรณ์ ดาวไธสง  CME10
47 B5807475 นางสาวมาริศา พรมน้อย  ChemE10
48 B5807659 นายวัชระพงศ์ รักตรง  CME10
49 B5807680 นางสาวกชกร สีเขียว  CME10
50 B5808137 นายพงศธร กาบขุนทด  ChemE10
51 B5808687 นายนพรัตน์ ชาญนอก  CME10
52 B5808854 นางสาวอธิติณาพร บุญชัย  ChemE10
53 B5809875 นางสาวแคทรียา ยอดญานะ  ChemE10
54 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร  Metallurgical Engineering10
55 B5810369 นางสาวนภาพร ไม่ย่อท้อ  CME10
56 B5810512 นางสาวน้ำหนึ่ง แสวงสุข  CME10
57 B5810840 นางสาวอภิญญา บัวตา  Metallurgical Engineering10
58 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์  Metallurgical Engineering10
59 B5811984 นางสาวณัฐรินีย์ คงอินทร์  PE10
60 B5812905 นายปฏิภาณ อบมาพันธ์  ChemE10
61 B5812998 นางสาววัลลภา เอี่ยมทัพ  PE10
62 B5813506 นายภูวิสิทธิ์ ทีโคกกรวด  Metallurgical Engineering10
63 B5813735 นายนิธิกันต์ แก้วอาจ  ChemE10
64 B5813896 นางสาวสุธิตรา อึงสะกาว  CME10
65 B5814114 นางสาวกาญจนาพร ชูก้าน  ChemE10
66 B5815272 นางสาววรรณิศา ไตรเลิศ  ChemE10
67 B5815319 นางสาวสุทธิรัตน์ สอดกำปัง  ChemE10
68 B5815333 นางสาวนันท์นภัส หาญสินธุ์  ChemE10
69 B5815364 นางสาววิไลพร งามขำ  ChemE10
70 B5815371 นางสาวชรีรัตน์ โกรธกล้า  ChemE10
71 B5815418 นางสาวอาภัสสร รสสุธรรม  ChemE10
72 B5815500 นางสาวศกลรัตน์ ชำนาญศรี  ChemE10
73 B5816934 นางสาวเกษร พัดพรม  PE10
74 B5816941 นางสาวจิราภรณ์ สินนา  PE10
75 B5816958 นายภาวัต โข่พิมาย  PE10
76 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์  PE10
77 B5816996 นายธีรพัฒน์ ทวีปรักษา  PE10
78 B5817009 นางสาวณัฎฐนิชา สอนสุภาพ  PE10
79 B5817030 นางสาวชยิสรา แสงกล้า  PE10
80 B5817047 นางสาววารีรัตน์ ด้วงพะไล  PE10
81 B5817054 นายชัยวัฒน์ อุปถัมภ์  PE10
82 B5817061 นางสาวดุสิตา หลวงจันทร์  PE10
83 B5817115 นางสาวอุรชา รั้วไธสง  PE10
84 B5817122 นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์  PE10
85 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ  PE10
86 B5817153 นางสาวปาริชาติ ผาสุขยืด  Metallurgical Engineering10
87 B5817184 นางสาวอรอนงค์ กลั่นสาน  PE10
88 B5817221 นางสาวณัฐวดี เจียมโฆสิต  PE10
89 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก  PE10
90 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล  PE10
91 B5817283 นางสาวนันท์นภัส ขำดี  PE10
92 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม  Metallurgical Engineering10
93 B5819409 นางสาวอมรรัตน์ นพฤทธิ์  ChemE10
94 B5820740 นายชนินทร์ ทองเจือ  ChemE10
95 B5821945 นางสาวศุทธนุช ตองติดรัมย์  PE10
96 B5823178 นายเกียรติสกุล กาญจนาภา  ChemE10
97 B5823444 นายภานุพงศ์ แพทย์เพียร  Metallurgical Engineering10
98 B5824304 นางสาววรางคณา วรรณวัตน์  CME10
99 B5824663 นายพิชากร คำพวง  ChemE10
100 B5825257 นายอรรถพล ไชศรีจันทร์  Metallurgical Engineering10
101 B5825790 นางสาวนัดดาวรรณ นาประโคน  ChemE10
102 B5900060 นางสาวลัดดา บุดดาวงค์  CME10
103 B5900145 นางสาวชนิษฐา จงวัฒนารักษ์  CME10
104 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์  Metallurgical Engineering10
105 B5900688 นางสาวอมลวัทน์ วิสูงเร  CME10
106 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร  Metallurgical Engineering10
107 B5901227 นายภาณุพงษ์ แตงนำศิริ  CME10
108 B5901456 นางสาววีรยา พานิช  Metallurgical Engineering10
109 B5901562 นายสหพนธ์ พิลาราช  Metallurgical Engineering10
110 B5901616 นางสาวรุ่งนภา ทองเกิด  CME10
111 B5902088 นางสาวสุจิตรา ท่วมพุดซา  Metallurgical Engineering10
112 B5902224 นายศุภวัฒน์ สาคูณ  Metallurgical Engineering10
113 B5902460 นายวิษณุกรณ์ พรหมทา  CME10
114 B5902552 นางสาวกัญญาณัฐ เฟื่องฟู  Metallurgical Engineering10
115 B5902927 นางสาวปนัณฐา อ่อนสุ่น  Metallurgical Engineering10
116 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ  Metallurgical Engineering10
117 B5903412 นางสาวอนุธิดา จันทร์สมุทร  CME10
118 B5903689 นายสุนทร บุบผามาลา  Metallurgical Engineering10
119 B5903986 นายธนวิชญ์ เดชบุญ  CME10
120 B5904044 นางสาวพิมพ์อัปสร ทองบางใบ  CME10
121 B5904075 นางสาวปทิตตา หงษ์ขาวปูน  CME10
122 B5904242 นางสาวมินประภา คล้ายคลึง  CME10
123 B5904396 นางสาวธัญญาลักษณ์ เที่ยงตรง  Metallurgical Engineering10
124 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ  Metallurgical Engineering10
125 B5904495 นายปรัชญา กาวิชัยเป็ง  Metallurgical Engineering10
126 B5904679 นางสาวพนิดา บุดดาสิงห์  Metallurgical Engineering10
127 B5904907 นางสาวกุลธิดา วระกุล  Metallurgical Engineering10
128 B5904990 นายธรรมนูญ ปฏิภาณวาสนา  Metallurgical Engineering10
129 B5905157 นางสาวปวีณา ศิลาปา  Metallurgical Engineering10
130 B5905195 นายไกรศร บุญครอง  Metallurgical Engineering10
131 B5905256 นางสาวปณิตา ถนอมศักดิ์  CME10
132 B5905386 นางสาวชรันดา เสือไพล  CME10
133 B5905454 นางสาวสุกัญญา เจริญศิริ  Metallurgical Engineering10
134 B5905935 นางสาวธนิษฐา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering10
135 B5906079 นายไชยวัฒน์ แข้คำ  CME10
136 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า  CME10
137 B5906291 นางสาวอาภาภรณ์ ทำนุ  CME10
138 B5906680 นายศวิกร ผ่องสุข  Metallurgical Engineering10
139 B5906956 นายศุภกิจ ศรีอภัย  CME10
140 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี  Metallurgical Engineering10
141 B5907236 นางสาวลลิตา กะการดี  CME10
142 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด  Metallurgical Engineering10
143 B5907540 นางสาวอรทัย เอี่ยมสำอางค์  CME10
144 B5907885 นางสาวน้ำผึ้ง แก้วเกิด  CME10
145 B5908363 นางสาวสุนันสินี ทองไพศาลสกุล  Metallurgical Engineering10
146 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา  CME10
147 B5908882 นางสาวจริญา ชาเนตร  CME10
148 B5908899 นายเกรียงศักดิ์ นิตไธสง  CME10
149 B5909049 นางสาวชุติมา วรรณวิเศษ  CME10
150 B5909070 นายมานพ ตันสกุล  Metallurgical Engineering10
151 B5909155 นายพิชญะ อินทร์ผึ้ง  CME10
152 B5909193 นางสาวปนัดดา ผลวิลัย  CME10
153 B5909407 นางสาวนัชดา อ้ายมา  Metallurgical Engineering10
154 B5909438 นายดนัย ลอยพิมาย  Metallurgical Engineering10
155 B5909766 นายอัษฎาวุฒิ อุดใจ  CME10
156 B5909896 นางสาวอัจฉรา ทัพสีรัก  CME10
157 B5910076 นางสาวมนสิชา โพธิ์สูง  CME10
158 B5910199 นายธนากรณ์ หลาบเย็น  Metallurgical Engineering10
159 B5910229 นางสาวณัฐยา ยานเจริญ  CME10
160 B5910328 นายศิวัช อินทนา  CME10
161 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ  Metallurgical Engineering10
162 B5910489 นายเดชา สิงห์ดำ  Metallurgical Engineering10
163 B5910588 นางสาวจิรวดี สนธิเณร  CME10
164 B5911257 นางสาวศิริวรรณ อินสูนย์  CME10
165 B5911882 นายสุทัศน์ ตันเล  CME10
166 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง  Metallurgical Engineering10
167 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา  Metallurgical Engineering10
168 B5912612 นางสาวประภัสสร คำนึง  CME10
169 B5912629 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ม้า  CME10
170 B5912711 นางสาววารุณี ไปนาน  CME10
171 B5912735 นางสาวธนาวดี คงคาน้อย  Metallurgical Engineering10
172 B5912865 นางสาวลักษณ์สกุล โตสนั่น  Metallurgical Engineering10
173 B5912872 นางสาวณัฐชา วัฒนา  Metallurgical Engineering10
174 B5913282 นายกฤษฎา แก้วดวงเล็ก  Metallurgical Engineering10
175 B5913497 นางสาวสุทธิ์สินี คณาจันทร์  Metallurgical Engineering10
176 B5913510 นายลิขิต ตาปนานนท์  Metallurgical Engineering10
177 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล  Metallurgical Engineering10
178 B5913893 นายธนวัต บุญทูล  Metallurgical Engineering10
179 B5913954 นางสาวพิชชาอร แสงศรี  Metallurgical Engineering10
180 B5914340 นางสาวจิรภิญญา จิตตินัน  Metallurgical Engineering10
181 B5914470 นางสาวอารีรัตน์ โพธิ์นอก  CME10
182 B5914500 นายรณชิต ประเสริฐราศี  CME10
183 B5914524 นางสาวศิยามล ชมด่าน  Metallurgical Engineering10
184 B5914579 นางสาวศิรินทร์ญา เจียมโพธิ์  CME10
185 B5914678 นายพันธกานต์ ฉวยกระโทก  Metallurgical Engineering10
186 B5914708 นางสาวทิพย์ชรัตน์ แก้วอรสาณ  Metallurgical Engineering10
187 B5914845 นายอรรณพ นาชิด  Metallurgical Engineering10
188 B5915132 นางสาวจรรยา จุฬา  Metallurgical Engineering10
189 B5915385 นางสาวรัตติยากร แจ้งสูงเนิน  CME10
190 B5915408 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  Metallurgical Engineering10
191 B5915873 นางสาวกรวรรณ อินทะ  CME10
192 B5915903 นางสาวชุติมา อุดพ้วย  Metallurgical Engineering10
193 B5915965 นางสาวปริยาภัทร กะกุคำ  Metallurgical Engineering10
194 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ  Metallurgical Engineering10
195 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง  Metallurgical Engineering10
196 B5916160 นายอินอาม อิทธิสมัย  Metallurgical Engineering10
197 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข  Metallurgical Engineering10
198 B5917044 นางสาวศิริญญา นาคลา  CME10
199 B5917129 นายพนมกร เอมโอฐ  CME10
200 B5917143 นายธนาศักดิ์ สิงห์แหลม  CME10
201 B5918003 นางสาวนีรชา กิ่งแก้ว  CME10
202 B5918010 นางสาวปาริชาติ วงค์นันท์  CME10
203 B5918041 นางสาวพาณิภัค สายเส็ง  CME10
204 B5918676 นางสาวมนิสา กองสอน  CME10
205 B5919192 นายกฤตภาส ศรีบุญเรือง  Metallurgical Engineering10
206 B5919215 นางสาวปรียา นครแก้ว  Metallurgical Engineering10
207 B5919222 นายอภิเดช แสงเนตร  Metallurgical Engineering10
208 B5919239 นายธนวัตน์ เส็งกำปัง  Metallurgical Engineering10
209 B5919253 นางสาวอริศรา วรรณฤกษ์งาม  Metallurgical Engineering10
210 B5919277 นายชัยมงคล โนนกลาง  Metallurgical Engineering10
211 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา  Metallurgical Engineering10
212 B5919307 นายกษิดิศ แสนแปง  Metallurgical Engineering10
213 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ  Metallurgical Engineering10
214 B5919321 นางสาวกนกวรรณ อันทะนาม  Metallurgical Engineering10
215 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ  Metallurgical Engineering10
216 B5919352 นางสาวอรอนงค์ อู่แก้ว  Metallurgical Engineering10
217 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา  Metallurgical Engineering10
218 B5919390 นางสาวนลัทพร ประชุมรักษ์  Metallurgical Engineering10
219 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ  CME10
220 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์  Metallurgical Engineering10
221 B5922239 นางสาวโสภิตา หมีทอง  CME10
222 B5922383 นางสาวพิชญาพร เหลืองวัฒนพงศ์  CME10
223 B5922475 นายวิศวชาติ ศรีศักดิ์นอก  Metallurgical Engineering10
224 B5922857 นายธนกฤต สธนเสาวภาคย์  Metallurgical Engineering10
225 B5923380 นายปรุฬห์ วงค์อนุ  Metallurgical Engineering10
226 B5924080 นายธนวิทย์ พิมพรภิรมย์  Metallurgical Engineering10
227 B5924332 นางสาวธิดาภรณ์ รักวงษ์  Metallurgical Engineering10
228 B5924639 นางสาวณัฐมล สุขสบาย  Metallurgical Engineering10
229 B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา  Metallurgical Engineering10
230 B5925520 นายวีรยุทธ สวัสดี  Metallurgical Engineering10
231 B5927463 นายอธิป ทองดีเวียง  CME10
232 B5927685 นายวิทยา ชมกลาง  CME10
233 B5927708 นายวิชรัตน์ หาญอาษา  Metallurgical Engineering10
234 B5928088 นางสาวนฤมล จับศรทิพย์  ChemE10
235 B5929245 นางสาวอามานี ซีแต  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.