รายชื่อนศ.
รายวิชา529295 : FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5537556 นายภาณุสิชฌ์ จันทร์ภิรมย์  Automotive Engineering10
2 B5623044 นายจิรภัทร หนอนไม้  MAE10
3 B5700950 นายพัฒนพงษ์ ภิรมยา  MAE10
4 B5709120 นายวิศวกร วิลา  Automotive Engineering10
5 B5709380 นายเจริญชัย ภูมรินทร์  MAE10
6 B5719006 นายสรกฤช วงษ์นายะ  Automotive Engineering10
7 B5800308 นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร  Automotive Engineering10
8 B5800315 นายสาธิต ศศิกรรม  Automotive Engineering10
9 B5800933 นางสาวสุณิชา ไชยกิจ  Automotive Engineering10
10 B5801268 นายสุรสิทธิ์ เหลินต้ายซ้าย  Automotive Engineering10
11 B5802746 นายธนกฤต คำเกษม  Automotive Engineering10
12 B5802975 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจำนงค์  Automotive Engineering10
13 B5803248 นายอาชัญ เอื้อนโอษฐ  Automotive Engineering10
14 B5803378 นายวิศรุต เครือบุญ  Automotive Engineering10
15 B5804399 นายวชิรพงษ์ จันทร์ดารา  Automotive Engineering10
16 B5804542 นายอเนก สมตาเต๊ะ  Automotive Engineering10
17 B5806799 นายนิสิต ศรีภูมิทอง  Automotive Engineering10
18 B5807406 นายธนายุทธ บุญปก  Automotive Engineering10
19 B5808366 นายธนะรัชต์ บัวมาตย์  Automotive Engineering10
20 B5809158 นางสาวภคมน ประสาทดูเบ  Automotive Engineering10
21 B5810833 นางสาวอรยา จันทรประเสริฐ  Automotive Engineering10
22 B5811106 นายธีระพันธ์ พฤษารัตน์  Automotive Engineering10
23 B5811717 นายกษิดิศ กุนันตา  Automotive Engineering10
24 B5812387 นางสาวนฤมล เหล่าไชย  MAE10
25 B5813025 นายพัสกร กุรัมย์  Automotive Engineering10
26 B5813827 นางสาวขนิษฐา น้อยสุวรรณ  MAE10
27 B5814398 นางสาววิชุดา สุขแม้น  Automotive Engineering10
28 B5814510 นายอภิสิทธิ์ ปิดตาละโพธิ์  Automotive Engineering10
29 B5820092 นายศุภชัย ทองหนูแดง  Automotive Engineering10
30 B5820924 นายครินทร์ ยะธาตุ  Automotive Engineering10
31 B5820931 นางสาววสุนันท์ บุญพุทธ  Automotive Engineering10
32 B5820955 นายเกียรติพิพัฒน์ สนิทไทย  Automotive Engineering10
33 B5820962 นายณัฐพงษ์ ลือพงศ์พัฒนะ  Automotive Engineering10
34 B5820986 นายจักรพงษ์ พันธ์ชมภู  Automotive Engineering10
35 B5820993 นายศิริโชค ม่วงน้ำเงิน  Automotive Engineering10
36 B5821013 นายวัชรพล ช่วงชัย  Automotive Engineering10
37 B5821051 นายเกียรติศักดิ์ ฮวดเจริญ  Automotive Engineering10
38 B5821068 นายจิระวุฑฒิ์ อัครวงศ์วัฒนา  Automotive Engineering10
39 B5821075 นายศิงขร ภาชนะวรรณ  Automotive Engineering10
40 B5821082 นายวรวุฒิ ศรีนอก  Automotive Engineering10
41 B5821099 นายจักรภัทร เที่ยงเทพ  Automotive Engineering10
42 B5821105 นายขจรศักดิ์ ขันตรีสกุล  Automotive Engineering10
43 B5821136 นายชัชวาล ร้อยบุญศรี  Automotive Engineering10
44 B5821150 นางสาวสุนิศา หยองเอ่น  Automotive Engineering10
45 B5821174 นายพิชัย ใหมทอง  Automotive Engineering10
46 B5821198 นายสมเจต เหิมขุนทด  Automotive Engineering10
47 B5821204 นางสาวแวซายานี แวยูโซะ  Automotive Engineering10
48 B5821242 นายสมพงษ์ วาณิชย์รุ่งเรือง  Automotive Engineering10
49 B5824311 นายฉัตรทะชัย ค่อมสิงห์  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.