รายชื่อนศ.
รายวิชา523232 : OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5705368 นายธวัชชัย หนองรวง  CPE10
2 B5708918 นางสาวจุฑามณี ทองบ่อ  CPE10
3 B5715053 นายเกียรติศักดิ์ มีชัย  CPE10
4 B5715350 นางสาวกัณฐิกา แก้ววงค์  CPE10
5 B5806171 นางสาวรุจิรา นาสมใจ  CPE10
6 B5807734 นางสาวณัฐชา สายศรีบัณฑิต  CPE10
7 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา  CPE10
8 B5809844 นางสาวจุฑาทิพย์ มะโนใหม่  CPE10
9 B5812431 นายสัณหภัทร ไชยรา  CPE10
10 B5813643 นายธนวันต์ ทองงอก  CPE10
11 B5814619 นางสาววรกานต์ ปินชัย  CPE10
12 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด  CPE10
13 B5815173 นางสาววรรณกานต์ สำเนียง  CPE10
14 B5815203 นางสาวทิพย์ภาภรณ์ แก้วดวงตา  CPE10
15 B5815234 นายอดิศักดิ์ เลพล  CPE10
16 B5823291 นางสาววรรณรดา เดชสนธิ  CPE10
17 B5825554 นายสหรัช กิ่งชา  CPE10
18 B5827657 นายทิวา ขุนโยธา  CPE10
19 B5828104 นางสาวนรีรัตน์ แอมไธสง  CPE10
20 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย  CPE10
21 B5900220 นายอนุชา หาสอดส่อง  CPE10
22 B5900985 นางสาวพิชชาพร พรมสันเทียะ  CPE10
23 B5902200 นางสาวโดมฤดี รัตนโกสุมภ์  CPE10
24 B5902439 นางสาวลักขณา เสนเพ็ง  CPE10
25 B5903191 นางสาววรัญญา ดาทอง  CPE10
26 B5903900 นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณ์  CPE10
27 B5903917 นายธนพล ตะสันเทียะ  CPE10
28 B5904815 นางสาวรุ่งนภาพร พลองพิมาย  CPE10
29 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี  CPE10
30 B5905355 นายล้อมพงศ์ ทรมีฤทธิ์  CPE12
31 B5905492 นางสาวศศิธร ไชยรัตน์  CPE10
32 B5905713 นางสาวสโรชา สุขสบาย  CPE10
33 B5905836 นายสุธนัย รวมสุขนิรันดร  CPE10
34 B5906406 นายอรรถสิทธิ์ ปัญญาวงค์  CPE10
35 B5907113 นายสุรเดช ทองไทย  CPE10
36 B5907199 นางสาวนาตาลี เอกอัศดร  CPE10
37 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ  CPE10
38 B5907625 นายธนเดช แซ่โล้ว  CPE10
39 B5910168 นายธนพล ภูพุทธา  CPE10
40 B5910519 นางสาวมุฑิตา กิจไพบูลย์ชัย  CPE10
41 B5910557 นางสาววชิรญาณ์ ไชยสัจ  CPE10
42 B5910670 นางสาวศิริวรรณ นามโพธิ์ชัย  CPE10
43 B5911516 นางสาวณิยนาท ทองปลิว  CPE10
44 B5913480 นางสาวสุนิตา ล้อมกระโทก  CPE10
45 B5914296 นางสาวอัครา ชัยพงษ์  CPE10
46 B5915101 นายวัฒนะ เพ็งศรี  CPE10
47 B5915477 นายประวีร์ ยุทธวีระวงศ์  CPE10
48 B5916177 นายชาญชัย คงขาว  CPE10
49 B5916962 นายธนกิจ มณีวิหค  CPE10
50 B5923144 นางสาวกมลพรรณ แป้นทอง  CPE10
51 B5923403 นายพยัคฆ์ พรมนอก  CPE10
52 B5923434 นางสาวสุพัตรา สุขเจริญ  CPE10
53 B5927432 นายณฐกฤตย์ นาคทอง  CPE10
54 B5927852 นายปิติธรรม อุ่นศิริ  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.