รายชื่อนศ.
รายวิชา525401 : INDUSTRIAL AUTOMATIONS
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ  MAE10
2 B5624485 นางสาววราพร ชุมพลไกรษร  MAE10
3 B5709670 นายธนกฤต คัชชิมา  MAE10
4 B5800926 นายปกรณ์ สุรีอาจ  MAE10
5 B5801077 นางสาวอรทัย บุญสด  MAE10
6 B5801497 นายสราวุธ บุญเพ็ง  MAE10
7 B5803507 นายภมรพล น้อยเกตุ  MAE10
8 B5803545 นายณัฐพล ศิวินา  MAE10
9 B5804436 นางสาววาสนา ประมาด  MAE10
10 B5804795 นางสาวจิราภา บัตรรัมย์  MAE10
11 B5805358 นางสาวสุนารี ทองเฟื่อง  MAE10
12 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี  MAE10
13 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที  MAE10
14 B5806454 นายเชาวฤทธิ์ ฤทธิมนตรี  MAE10
15 B5806584 นายศุภกิต ไชยชาย  MAE10
16 B5806607 นางสาวกัญจนา จุ่นน้อย  MAE10
17 B5807055 นางสาวประภัสสร แสนอุบล  MAE10
18 B5808694 นายจิรายุ เมธวัน  MAE10
19 B5808755 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนวงศ์  MAE10
20 B5809080 นายสุรเชษฐ์ วงษ์ชารี  MAE10
21 B5810345 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์  MAE10
22 B5810710 นางสาวรัตนาพร แตงไทย  MAE10
23 B5810727 นางสาวอัจฉรา สุขรัตน์  MAE10
24 B5811250 นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์  MAE10
25 B5811472 นางสาวนฤมล วงศ์ษร  MAE10
26 B5812387 นางสาวนฤมล เหล่าไชย  MAE10
27 B5812837 นางสาวนิรมล เหลืองอ่อน  MAE10
28 B5813711 นางสาวรัตติยา ฐิตะสาร  MAE10
29 B5813827 นางสาวขนิษฐา น้อยสุวรรณ  MAE10
30 B5814350 นางสาวจตุพร มูลเหลา  MAE10
31 B5816248 นางสาวพรปวีณ์ ปีตวัฒนกุล  ME10
32 B5821235 นายโกสิต ปานสี  Automotive Engineering10
33 B5824557 นางสาวฐิติยาภรณ์ ศักดิ์ศศิธร  MAE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.