รายชื่อนศ.
รายวิชา525401 : INDUSTRIAL AUTOMATIONS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5710379 นายทักษิณ น้อยมาลัย  Automotive Engineering10
2 B5716616 นายจักริน ชูทรัพย์  ME10
3 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง  MAE10
4 B5801459 นายศตวรรษ กิจพยัคฆ์  MAE10
5 B5801596 นายณัฐพล เย็นอก  MAE10
6 B5801671 นางสาวธันญาภรณ์ ศรีเสริม  MAE10
7 B5801954 นางสาวณัฐณิชา กิ่งโคกกรวด  MAE10
8 B5802623 นางสาวรัตนพร วรสินธุ์  MAE10
9 B5803408 นางสาวนฤมล เป้าวะด่าน  MAE10
10 B5803972 นางสาวผกาวรรณ สุริยะธรรม  MAE10
11 B5804009 นางสาววยุรีย์ แย้มศรี  MAE10
12 B5805457 นายรณชัย มั่นกำเนิด  MAE10
13 B5805518 นายศุภณัฐ โพธิ์แก้ว  MAE10
14 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว  MAE10
15 B5807840 นายกิตติศักดิ์ สุขอินทร์  MAE10
16 B5808465 นายพงศภัค อัคคะวิกรัย  MAE10
17 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม  Automotive Engineering10
18 B5812370 นายชัยณรงค์ โพธิกุล  MAE10
19 B5812769 นายนครินทร์ นามสิมมา  MAE10
20 B5813308 นายสิทธินันท์ ยานู  MAE10
21 B5814220 นางสาววรัญญา เที่ยงสันเทียะ  MAE10
22 B5814435 นางสาวสุดารัตน์ ด้วงรักษา  MAE10
23 B5814541 นางสาวเบญจมาศ ธรรมฤทธิ์  MAE10
24 B5815630 นายณัฐพล โนตัน  ME10
25 B5815852 นายพีรวิชญ์ ตั้งเจริญวรคุณ  ME10
26 B5816033 นายกฤษดา พวงมาลัย  ME10
27 B5816057 นายยุทธภูมิ อินทร์ทอง  ME10
28 B5817429 นายรังสิมันตุ์ มีชำนาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B5823321 นายฉัตรณรงค์ แก้วพลงาม  ME10
30 B5824373 นายธนวัฒน์ สัมพันธะ  MAE10
31 B5824786 นายธณพล พุทธรักษา  ME10
32 B5826322 นายธีระพัฒน์ นารัตตะคุ  Automotive Engineering10
33 B5909643 นายธีรพัฒน์ ธรรมประสาร  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.