รายชื่อนศ.
รายวิชา525401 : INDUSTRIAL AUTOMATIONS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5705658 นางสาวรัญญา เกตุงาม  MAE10
2 B5707911 นางสาวศศิธร อิงสันเทียะ  ME10
3 B5719051 นายณัฐพนธ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ  Automotive Engineering10
4 B5800087 นายนนทวัฒน์ กรเกษม  ME10
5 B5801947 นายอนุเทพ แมนชัยภูมิ  MAE10
6 B5803057 นายวิษณุ คูณขุนทด  MAE10
7 B5803286 นางสาวกาญจนา ประกอบผล  MAE10
8 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ  MAE10
9 B5804894 นางสาวอโนชา สกลรัตน์  MAE10
10 B5805211 นายณัฐกิตติ์ พูนสวัสดิ์  MAE10
11 B5805570 นางสาวกาญจนาภรณ์ เซียงนอก  MAE10
12 B5806706 นางสาวจตุพร พรพิพัฒน์  MAE10
13 B5807154 นางสาวกุลสตรี สนนอก  MAE10
14 B5807192 นางสาวอภัสรา โหรสกุล  Automotive Engineering10
15 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์  MAE10
16 B5808960 นางสาวสัจจามาศ เมณกูล  MAE10
17 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา  MAE10
18 B5809615 นายชลกร อ่อนมา  MAE10
19 B5810758 นายเชฎฐา ลาดนอก  ME10
20 B5811700 นายณัฐดนัย สารเสา  MAE10
21 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส  MAE10
22 B5814305 นางสาวอภิชญา อ่อนพุทธา  ME10
23 B5814473 นายพิษณุ หงษ์ทอง  MAE10
24 B5815715 นายรชฏ โคตะลี  ME10
25 B5816217 นายชวกร เมาลิทอง  ME10
26 B5825219 นางสาวจินตนา โยธาทอน  ME10
27 B5825684 นายธนวัฒน์ พันธะ  MAE10
28 B5825776 นายกาญจนพนธ์ ปิ่นพา  ME10
29 B5825981 นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงิน  MAE10
30 B5902491 นางสาวอธิษฐาน ชุ่มมงคล  Automotive Engineering10
31 B5914258 นางสาวปิ่นดาว จาระณะ  Automotive Engineering10
32 B5928071 นางสาวจารุภัทร กล้วยหอม  MAE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.