รายชื่อนศ.
รายวิชา525401 : INDUSTRIAL AUTOMATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5709359 นางสาวนุศราภรณ์ ทองศรีสุข  MAE10
2 B5800094 นายณัฐพงค์ สิทธาศิริวัฒน์  ME10
3 B5801022 นายวัชรพล มงคลจิรวัฒน์  ME10
4 B5801282 นายพิทักษ์พงศ์ ผ่องใส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
5 B5802692 นายธีระวัฒน์ ไชยมงค์  ME10
6 B5804481 นายศิรพงศ์ วรสุขขัง  MAE10
7 B5804733 นางสาวนารีรัตน์ แฟงตะคุ  ME10
8 B5805280 นายจารุวัฒน์ ชินศรี  ME10
9 B5805402 นายจิรเมธ สือจันทึก  MAE10
10 B5806379 นายณัฐพล อุทรักษ์  MAE10
11 B5806751 นางสาวสุจิวรรณ ทุมพัง  MAE10
12 B5807079 นายวรรณพงษ์ อ่อนอุทัย  MAE10
13 B5808045 นายณัฐวุฒิ ยงเพชร  MAE10
14 B5808151 นายกิตติราช อรัญสุข  MAE10
15 B5808205 นางสาวสุภัสสร ศรีโสภา  MAE10
16 B5808342 นางสาวอภิญญา เชื้อทอง  ME10
17 B5808656 นายหนึ่ง โพธิ์ลาบด้วง  ME10
18 B5809028 นางสาวศุภลัคน์ ฉายแสง  MAE10
19 B5813483 นางสาวฐานิรัตน์ ทำพันธ์  MAE10
20 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก  Automotive Engineering10
21 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์  MAE10
22 B5815722 นายอภิสิกธิ์ ภักดีแก้ว  ME10
23 B5815944 นายสิทธา แขดกิ่ง  ME10
24 B5819676 นายสมรักษ์ เรืองรัมย์  Electronic Engineering10
25 B5822867 นางสาวพัชราพรรณ ผะใจ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
26 B5822959 นางสาวกรรณิการ์ แสงหิรัญ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
27 B5822980 นางสาวกรรณิกา เป้าชุมแสง  MAE10
28 B5823352 นายอธินากร จินาพร  MAE10
29 B5823390 นางสาวณัฐมล ขอกลาง  MAE10
30 B5823420 นางสาวแพรวนภา อันทะปัญญา  ME10
31 B5824410 นายชัยวัฒน์ ชะลาลัย  ME10
32 B5824540 นายราชศักดิ์ สุดสอาด  ME10
33 B5826063 นายจิรวัฒน์ คำสกุลวัฒนา  MAE10
34 B5927555 นายจาตุรนต์ สุขสวย  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.