รายชื่อนศ.
รายวิชา535203 : INTERNET OF THINGS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000516 นางสาวรุจิเรข จันทะโสม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6001247 นายเจษฎา ชุมพล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6001506 นายอรรคพล พรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6005177 นางสาวกวิปรียา ชาวคึมบง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6005290 นายวรวิช โคตะดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6006693 นางสาวศรัณยา มาลาสินธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6007911 นางสาวนัทริกา จิกจักร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6008529 นายแบงค์ชาติ จันทร์มล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6009755 นายอนันตชา พันธุ์แน่น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6012175 นางสาวชนิสรา ทองเลิศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6013301 นางสาวณัฏฐธิดา เทศสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6014940 นางสาวทิพยรัตน์ ทิพย์พีทานนท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6016135 นายคเชนทร์ ริยะบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6016142 นายณัฐพงษ์ พบพิมาย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6016180 นายศุภกิตติ์ แจ้งสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6016326 นางสาววรัญญา รุ่งประเสริฐสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6018795 นายธีระพงษ์ พวงยอด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering60
33 B6019402 นายอภิสิทธิ์ งวดชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6020798 นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6021801 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิทธิพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B6024970 นายชัยนันท์ ปริสุทธิไพชยันต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
37 B6025083 นางสาวสุทธิกานต์ วันเพ็ญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
38 B6025281 นายพงพนา เพ็งพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B6026301 นายภูมิพัฒน์ อนันต์รัชต์ธน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
40 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
41 B6026936 นายชาญวิทย์ เกลียวทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
42 B6028862 นางสาวณัฐพร มาลัยทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.