รายชื่อนศ.
รายวิชา539403 : PHOTONICS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5706655 นางสาวเพชรรัตน์ อั้นกระโทก  Electronic Engineering10
2 B5715725 นางสาวบุษยา ขันศิลา  Electronic Engineering10
3 B5800247 นางสาววรามณี เนตรพฤษรัตน์  Electronic Engineering10
4 B5800827 นางสาวยุวธิดา มูลธรรมมา  Electronic Engineering10
5 B5801305 นางสาวศรินยา คำมาตร  Electronic Engineering10
6 B5802166 นางสาวจุฑามาศ กระจ่างโพธิ์  Electronic Engineering10
7 B5802876 นางสาวภัทรพร ดอกเขียว  Electronic Engineering10
8 B5803439 นายพัฒนกิจ ชุ่มสูงเนิน  Electronic Engineering10
9 B5804016 นายศิวกร ว่องไวคุณอนันต์  Electronic Engineering10
10 B5804122 นางสาวนนท์ธิยา โก๊ะรัมย์  Electronic Engineering10
11 B5805082 นายณัฐกุล พวงประโคน  Electronic Engineering10
12 B5806461 นายตะวัน กาลจักร  Electronic Engineering10
13 B5806553 นางสาวนัชชา คำพิจารณ์  Electronic Engineering10
14 B5806829 นายโชติวิชญ์ จันทราช  Electronic Engineering10
15 B5807260 นางสาวธนัญญา วงศ์จันทร์ชมภู  Electronic Engineering10
16 B5807314 นายพงษ์ทวี รสจันทร์  Electronic Engineering10
17 B5807338 นางสาวจิตรา เสาทอง  Electronic Engineering10
18 B5808441 นางสาวภัทรกันย์ อันทามา  Electronic Engineering10
19 B5808908 นายวิวัฒน์ วรสนาม  Electronic Engineering10
20 B5810574 นางสาวจริยา ภาคพรม  Electronic Engineering10
21 B5811281 นายเดชา แก้วบุตร  Electronic Engineering10
22 B5811694 นายเมธาสิทธิ์ เที่ยงธรรม  Electronic Engineering10
23 B5812295 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ตั๊น  Electronic Engineering10
24 B5812608 นายชูศักดิ์ โชว์ตระกูลทอง  Electronic Engineering10
25 B5813520 นางสาวภาณุมาส สิงหา  Electronic Engineering10
26 B5813629 นายปิยะ มุ่งแฝงกลาง  Electronic Engineering10
27 B5814459 นายณัฐวัฒน์ ซีมากร  Electronic Engineering10
28 B5819591 นางสาวลัดดาวรรณ ชาญเกษม  Electronic Engineering10
29 B5819676 นายสมรักษ์ เรืองรัมย์  Electronic Engineering10
30 B5819690 นายสำเริง สันทาลุนัย  Electronic Engineering10
31 B5819713 นายชัชวาลย์ ผลาผล  Electronic Engineering10
32 B5819720 นายเจริญ อุ่นเจริญ  Electronic Engineering10
33 B5819737 นายศักดินันท์ แรมจันทึก  Electronic Engineering10
34 B5823727 นางสาววิทวัล จำปาหอม  Electronic Engineering10
35 B5824267 นายปรัชญพงศ์ สุภาวัฒนพันธ์  Electronic Engineering10
36 B5828128 นายเมธชนัน เอี่ยมโภคาประดิษฐ  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.