รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5502899 นายธนชล สุพลจิตต์  CME10
2 B5601264 นางสาววิธวกร ศิริมนตรี  CME10
3 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ  MAE10
4 B5709038 นางสาวสุวรรณา ป้องดี  PE10
5 B5717101 นางสาวศิริลักษณ์ บัวหลวง  PE10
6 B5801411 นายณัฐวัฒน์ ทวีคำ  Metallurgical Engineering10
7 B5801534 นางสาวสุธาสินี อินภู่  CME10
8 B5801596 นายณัฐพล เย็นอก  MAE10
9 B5801954 นางสาวณัฐณิชา กิ่งโคกกรวด  MAE10
10 B5802036 นายภัทรภณ สมันรัมย์  MAE10
11 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา  Metallurgical Engineering10
12 B5803217 นายถิรวิทย์ มีมา  CME10
13 B5803279 นายพยุงศักดิ์ ติดใจดี  CME10
14 B5805518 นายศุภณัฐ โพธิ์แก้ว  MAE10
15 B5805655 นายโชตินันท์ ขอพึ่ง  MAE10
16 B5805662 นางสาวสุชาดา สายธนู  CME10
17 B5805693 นางสาวสุนิสา ศรีชมภู  CME10
18 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย  CME10
19 B5806706 นางสาวจตุพร พรพิพัฒน์  MAE10
20 B5807376 นางสาวรัตนาภรณ์ ดาวไธสง  CME10
21 B5807680 นางสาวกชกร สีเขียว  CME10
22 B5808359 นายสุรนาท หงษา  Agricultural and Food Engineering10
23 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา  Agricultural and Food Engineering10
24 B5812721 นายบุคอรีย์ สนูวงศ์  Metallurgical Engineering10
25 B5812776 นายศรันย์ ปุณะปุง  Agricultural and Food Engineering10
26 B5813339 นายรัชชานนท์ ชะฎารัมย์  Metallurgical Engineering10
27 B5813896 นางสาวสุธิตรา อึงสะกาว  CME10
28 B5818976 นายจิรานุวัฒน์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
29 B5821884 นายวิทยาศาสตร์ พิมพา  Agricultural and Food Engineering10
30 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล  Agricultural and Food Engineering10
31 B5823888 นายศิรวิชญ์ บุญใส  Automotive Engineering10
32 B5824656 นายโชคชัย ครสวรรค์  Metallurgical Engineering10
33 B5825356 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล  Agricultural and Food Engineering10
34 B5901562 นายสหพนธ์ พิลาราช  Metallurgical Engineering10
35 B5906680 นายศวิกร ผ่องสุข  Metallurgical Engineering10
36 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี  Metallurgical Engineering10
37 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ  Metallurgical Engineering10
38 B5911257 นางสาวศิริวรรณ อินสูนย์  CME10
39 B5914791 นายปฏิภาณ ผิวพรรณ  Agricultural and Food Engineering10
40 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ  Metallurgical Engineering10
41 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.