รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5802111 นายศราวุฒิ ดวงดี  CPE10
2 B5809820 นายภูชิต วงศรีไข  CPE10
3 B5812882 นายจิรายุทธ ศรีชมชื่น  CPE10
4 B5900442 นายณัฐพล อะโน  CPE10
5 B5900909 นางสาวสุมิตรา ละโลงสูงเนิน  CPE10
6 B5900947 นางสาวพรรณธิวา ฉิมเมือง  CPE10
7 B5901890 นายภัทรพงษ์ อ่อนทะ  CPE10
8 B5903146 นายอนันตกิจ ดวงดี  CPE10
9 B5903795 นายธิติภูมิ กุศลส่ง  CPE10
10 B5903900 นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณ์  CPE10
11 B5906741 นายมนัสนันท์ กิตติชินภัทร  CPE10
12 B5907533 นางสาวสุพัตรา สีหาปัญญา  CPE10
13 B5907953 นายธีรพล สำราญจิต  CPE10
14 B5908431 นายศรัญญู เงาศรี  CPE10
15 B5908622 นางสาวรัตนามณี จงสืบสิทธิ  CPE10
16 B5909711 นายนราวิชญ์ สาพิมาน  CPE10
17 B5909964 นางสาวลลิตา ทอนกระโทก  CPE10
18 B5910991 นางสาวจุฬาลักษณ์ พงษ์ชะอุ่มดี  CPE10
19 B5911189 นายยงศิลป์ ช่อจำปา  CPE10
20 B5911820 นายวาสนพงษ์ ป้อมสุวรรณ์  CPE10
21 B5913862 นายสุริยา เสียงใส  CPE10
22 B5914760 นายภัทราวุธ วงษ์นิล  CPE10
23 B5916153 นายพชร นฤคนธ์  CPE10
24 B5916207 นายชาญเทิดศักดิ์ อุสาหะ  CPE10
25 B5916962 นายธนกิจ มณีวิหค  CPE10
26 B5917099 นายอภิเชษฐ์ ยาตรา  CPE10
27 B5917389 นางสาวณัฐนันท์ ปลาปูทอง  CPE10
28 B5917402 นางสาวอภิชญา เกียรติอำนวย  CPE10
29 B5917419 นางสาวพลอยไพรริน โภชน์พรมราช  CPE10
30 B5917426 นายพิชชากร โลหณุต  CPE10
31 B5917433 นายพงษ์พันธ์ สุทธิ์พงศกุล  CPE10
32 B5917440 นายนพรัตน์ เหว่ารัมย์  CPE10
33 B5917471 นายชยานันท์ สังสอาด  CPE10
34 B5917501 นายรัชต์พงษ์ ศรีทอง  CPE10
35 B5919567 นายยงยุทธ์ ศรีสุบาล  CPE10
36 B5920914 นายกษิติ์นันท์ รอดทัพ  CPE10
37 B5922482 นายทักษิณ เจริญวัย  CPE10
38 B5922642 นายพิชญุตม์ จันทรประภา  CPE10
39 B5923151 นายอภิรัช นิ่มอนุสสรณ์กุล  CPE10
40 B5925506 นายดลวัฒน์ ไชยอักษร  CPE10
41 B5925803 นายศุภชัย สร้อยกล่ำ  CPE10
42 B5927852 นายปิติธรรม อุ่นศิริ  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.