รายชื่อนศ.
รายวิชา617438 : WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5761784 นางสาวกัญญ์ธิตา ทาน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5763108 นางสาวกฤติยา พลเยี่ยม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5860012 นายปวินท์ รักรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5861040 นางสาวสมัญญา แจ่มเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5861149 นางสาวศิริวิมล เวชจักรเวร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5861200 นางสาวอัญชลี สุขสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5861262 นางสาวมินตรา ภาระหัส  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5861323 นายธนธรณ์ บุรีเทศน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5861385 นางสาวรุ่งทิวา เกวียนสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5861477 นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5861484 นางสาวศรีวรรณ กระจ่างโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5861606 นายสุริยากานต์ อุตมานุวัฒน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5861774 นางสาวกุลวดี เทศวิบูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5861866 นางสาวพัชรีภรณ์ โหกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5862184 นางสาวกุลนิษฐ์ ฤทธิมนตรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5862221 นางสาวกมลพรรณ ยางศิลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5862399 นางสาวสุภาวัน เสนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5862443 นางสาวสุภาวรรณ เชียงสวนจิก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5862696 นายวิทยา นุกาศรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5862788 นางสาวกานต์สิรี รอสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5862849 นางสาวจิรารัตน์ นุริตมนต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5862863 นางสาวสุวนันท์ บุญมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5862986 นางสาวกิตติยา ชากลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5863051 นางสาวรุ่งฤดี เทพอุทัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5863426 นางสาวโยถิกา สิมประไพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5863525 นางสาวกาญจนา พุ่มเกาะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5863549 นายวิทวัส นิลแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5863655 นางสาวอัมพิกา ศรีเจ๊ก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B5863686 นางสาวทิพวรรณ พันยะกิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B5863723 นางสาวรจเรศ บุญรัชกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B5863808 นางสาวรัตนาภรณ์ มะโนรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B5863815 นางสาวจินตนา มหาอ้น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B5863952 นางสาวนริสรารัตน์ ศิริเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B5864119 นางสาวสุกุลนันท์ วงค์พิมพ์สร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
38 B5864140 นางสาวดุษฎี โหมกขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B5864256 นางสาวสุดารัตน์ ส่องกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
40 B5864317 นายยศวรุตม์ โคตรหัสดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
41 B5864379 นางสาวเกศราภรณ์ ที่รัก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
42 B5864423 นางสาวจินดารัตน์ ระย้าทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.