รายชื่อนศ.
รายวิชา539403 : PHOTONICS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5615353 นายคุณพิสิษฐ์ อมรพลัง  Electronic Engineering10
2 B5703869 นางสาวศศิปรียา กาญจนสุคนธ์  Electronic Engineering10
3 B5712366 นางสาวณัฐณิชา ศรีวรสาร  Electronic Engineering10
4 B5715176 นายคุณากร เทพนิมิตร  Electronic Engineering10
5 B5718238 นายจักรกฤษณ์ เชื้อน่วม  Electronic Engineering10
6 B5718245 นายณัฏฐ์ เกตุสูงเนิน  Electronic Engineering10
7 B5718290 นายตะวัน ลัทธิวรรณ  Electronic Engineering10
8 B5718375 นายอาชานนท์ บุตรโคตร  Electronic Engineering10
9 B5800230 นายศักดิ์สิทธิ์ พลฤทธิ์  Electronic Engineering10
10 B5803538 นางสาวสุธาสินี ไทยเรือง  Electronic Engineering10
11 B5805297 นายสิรวิชญ์ แสงสว่าง  Electronic Engineering10
12 B5805419 นายพัชร์ธวิทย์ ศิริไพบูลย์ทรัพย์  Electronic Engineering10
13 B5806850 นางสาวนุตประวีณ์ เจริญสุข  Electronic Engineering10
14 B5808977 นายนัฐวุฒิ เรียบกระโทก  Electronic Engineering10
15 B5809240 นายอัษฎาวุฒิ บัวละคอน  Electronic Engineering10
16 B5809264 นายปภังกร แก้วสุติน  Electronic Engineering10
17 B5810086 นายจักรพรรดิ์ แพงสารัตน์  Electronic Engineering10
18 B5811083 นายสุรศักดิ์ แย้มอดุลย์  Electronic Engineering10
19 B5812479 นายภูวดล ไตรถาวร  Electronic Engineering10
20 B5819607 นายสิริราช นาคแจ้ง  Electronic Engineering10
21 B5819638 นายวัชรพงศ์ จีนกลาง  Electronic Engineering10
22 B5819652 นายพงศกร สุวรรณโชติ  Electronic Engineering10
23 B5819768 นายจารุวัฒน์ เชื้อจันทึก  Electronic Engineering10
24 B5819799 นายสุเทพ จันทวี  Electronic Engineering10
25 B5819805 นางสาวรัชต์กนก เผือกกรุต  Electronic Engineering10
26 B5819836 นางสาวปิยดา มณีรัตน์  Electronic Engineering10
27 B5819867 นายชำนาญ ผลมาก  Electronic Engineering10
28 B5825233 นายจักรภัทร เจริญศิลป์  Electronic Engineering10
29 B5826520 นางสาวสรัลชนา วงอารีย์  Electronic Engineering10
30 B5927654 นางสาวอมรรัตน์ หมวกสันเทียะ  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.