รายชื่อนศ.
รายวิชา202324 : PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5880072 นายพงศกร กันทะ  BIOLOGY (Honors Program)10
2 B5880218 นางสาวสุชาดา บุญเพื่อน  BIOLOGY10
3 B5880485 นางสาวธัญญารัตน์ สุระเสียง  BIOLOGY (Honors Program)10
4 B5880539 นายศรัณย์ เพชรมาก  BIOLOGY (Honors Program)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
5 B5774951 นางสาวณัฐธิดา ถินจะบก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)40
6 B5872015 นางสาวเมธ์วดี สมพลกรัง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B5873227 นางสาวเจตนา แรงเก่ง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
8 B5970186 นางสาวนุชจริน ชินขุนทด  INFORMATION SCIENCE10
9 B5970384 นายสุทธ์เกษม สอนวงษ์  INFORMATION SCIENCE10
10 B5972074 นางสาวเบญจมาพร เรือนใหม่  INFORMATION SCIENCE10
11 B5972081 นางสาวศดานันท์ บพิตรสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
12 B5972289 นางสาวพัชรภรณ์ พะนา  INFORMATION SCIENCE10
13 B5972333 นางสาวธิติพร เทียมตะขบ  INFORMATION SCIENCE10
14 B5972388 นางสาววรรณภา ชัยเดช  INFORMATION SCIENCE10
15 B5972395 นางสาวเสาวลักษณ์ ปิ่นวันนา  INFORMATION SCIENCE10
16 B5972487 นางสาวชุติมาภร รอดวงษ์  INFORMATION SCIENCE10
17 B5972531 นางสาวณัชชา มีสุข  INFORMATION SCIENCE10
18 B5972586 นางสาวจิตรา โตอุรวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
19 B5972746 นางสาวนันทวรรณ นันทา  INFORMATION SCIENCE10
20 B6070014 นางสาวแก้วรัตนา พรหมพันธ์ใจ  INFORMATION SCIENCE10
21 B6070151 นางสาวศิรประภา โสเส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
22 B6070168 นางสาวนิติรัตน์ ขัดผาบ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
23 B6070199 นางสาวกุลธิดา ผาดไธสง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
24 B6070212 นายเอกฤกษ์ กิจธิมน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
25 B6070229 นายนราวิชญ์ ศิขินารัมย์  INFORMATION SCIENCE10
26 B6070236 นายพัชร กกสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
27 B6070243 นายฐปนรรฆ์ บุญอาจ  INFORMATION SCIENCE10
28 B6070250 นางสาวจินตนา ทานะสุข  INFORMATION SCIENCE10
29 B6070267 นางสาวทิพย์อาภา เลือดสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE10
30 B6070281 นายโสภณ นันตะนัย  INFORMATION SCIENCE10
31 B6070403 นายปิยพงษ์ วงศ์สวาสดิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
32 B6070489 นายภูมิมินทร์ นาคเสนีย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
33 B6070519 นางสาวปนัดดา ศรีบุญเรือง  INFORMATION SCIENCE10
34 B6070526 นางสาวณัฏฐพัชร เกิดนอก  INFORMATION SCIENCE10
35 B6070533 นางสาวปนัดดา ดอกนารี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
36 B6070540 นายปิยวัฒน์ ภูประพันธ์  INFORMATION SCIENCE10
37 B6070601 นายกฤษดา เจนประโคน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
38 B6070632 นายภัทรดนัย บุญเกิด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
39 B6070649 นายธุวานนท์ สิทธิเวช  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
40 B6070656 นายนัฐวุฒิ นาคขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
41 B6070700 นายปิยะภัทร โทผา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
42 B6070724 นางสาววราภรณ์ เฟื่องเกษม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
43 B6070809 นางสาวสาวิตรี พรมสูตร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
44 B6070816 นางสาวกัลยาณี ผันกลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
45 B6070823 นางสาวครุวาร ไชโยธา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
46 B6070854 นางสาวปุญญิศา แก่นสวรรค์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
47 B6070861 นางสาวสุชาดา เดชดอน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
48 B6070878 นายอนันต์ยศ แก้วละมุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
49 B6070885 นางสาวสุวิชยากร วัชระวงศ์บดี  INFORMATION SCIENCE10
50 B6070953 นางสาวสุกานดา กันยายน  INFORMATION SCIENCE10
51 B6070960 นายปองพล ศิลปะ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
52 B6070977 นางสาวพัชริตา สีทา  INFORMATION SCIENCE10
53 B6070991 นางสาวอภิชญา สิงห์รักษ์  INFORMATION SCIENCE10
54 B6071011 นางสาวชไมพร มะโนรัตน์  INFORMATION SCIENCE10
55 B6071028 นายอธิษฐาน เรืองฤทธิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
56 B6071035 นางสาวนาราภัทร รวยทรัพย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
57 B6071042 นางสาวณัฐวรรณ บัวเขียว  INFORMATION SCIENCE10
58 B6071110 นายมนัสวี วงค์บุญเพ็ง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
59 B6071141 นางสาวหัทยา บุญสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
60 B6071189 นางสาวอัชฌาพร โตวิจิตร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
61 B6071226 นายกิตติชัย กระพันธ์เขียว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
62 B6071264 นางสาวอภิชญา รักษ์สูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
63 B6071271 นายธนพล วงสุตาล  INFORMATION SCIENCE10
64 B6071639 นางสาวสุภาวิตา หุบครบุรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
65 B6071707 นางสาวทัศนีย์ ขวาธิจักร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
66 B6071837 นางสาวชลธิชา น้อยแสง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
67 B6071851 นางสาวณัฐฑิกา สุวรรณ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
68 B6071998 นางสาวโสรยา วรรณสิทธิ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
69 B6072124 นางสาวเสาวรักษ์ วรรณโชติ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
70 B6073176 นางสาวกิกานดา บุญธรรม  INFORMATION SCIENCE10
71 B6073183 นางสาวมนัสชนก นัดดาเวช  INFORMATION SCIENCE10
72 B6073237 นายไตรลักษณ์ โกศล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
73 B6073275 นางสาวพิมลสิริ เขื่อนคำ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
74 B6073305 นางสาวมิ่งขวัญ ธีระโรจนพงษ์  INFORMATION SCIENCE10
75 B6073367 นางสาวคณิตา จันทร์สีเงิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
76 B6073411 นางสาวนภัสกร วิมลมาลย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
77 B6073466 นางสาวรัชนีกร เจาะนอก  INFORMATION SCIENCE10
78 B6073510 นายณัฐนนท์ พรมศรี  INFORMATION SCIENCE10
79 B6073534 นายพงษชาติ เฟื่องคำ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
80 B6073558 นางสาวศศิประภา ศรีสุข  INFORMATION SCIENCE10
81 B6073565 นางสาวอนามวิกา ชาวกล้า  INFORMATION SCIENCE10
82 B6073602 นายชยุตม์ โคตรพงษ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
83 B6073633 นางสาวศุภิสรา เชื้อจันทึก  INFORMATION SCIENCE10
84 B6073640 นายนิติภูมิ วงษ์สวรรค์  INFORMATION SCIENCE10
85 B6073664 นายอาทิตย์ สียอด  INFORMATION SCIENCE10
86 B6073725 นายวิธาน จันทมาศ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
87 B6073756 นายอดุลย์กร กัญญาคำ  INFORMATION SCIENCE10
88 B6073787 นางสาวสุธิตา จงมหาสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE10
89 B6073862 นางสาวโชติกา บำรุง  INFORMATION SCIENCE10
90 B6073879 นางสาวสิรินาฎ บุญมา  INFORMATION SCIENCE10
91 B6073909 นางสาวธิติยา ผันโคกกรวด  INFORMATION SCIENCE10
92 B6073947 นายนนทวัฒน์ จวนประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
93 B6074043 นายวรวุฒิ ทรัพย์กลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
94 B6074081 นายเฉลิมวงศ์ จันพิรักษ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
95 B6074197 นางสาวปาจรีย์ ล่ากระโทก  INFORMATION SCIENCE10
96 B6074319 นายสิรวิชญ์ ดาวเศรษฐ์  INFORMATION SCIENCE10
97 B6074326 นางสาวนัสริน ลาวิลาศ  INFORMATION SCIENCE10
98 B6074333 นางสาวสุนิตา สถิตพงศ์ผาติ  INFORMATION SCIENCE10
99 B6074357 นางสาวอิงค์ญณัฏฐ์ ช้อนนาค  INFORMATION SCIENCE10
100 B6074425 นายวสุธา จันพางาม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
101 B6074456 นางสาวชุติมา อุ่นม่วง  INFORMATION SCIENCE10
102 B6074463 นายสหรัฐ วงค์บุญเพ็ง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
103 B6074487 นางสาวสรวิศา พรมณี  INFORMATION SCIENCE10
104 B6074562 นายพงศกร นากลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
105 B6074579 นายเจษฎา กัลยา  INFORMATION SCIENCE10
106 B6074593 นางสาวกฤติลักษณ์ แสนพูนสุข  INFORMATION SCIENCE10
107 B6074623 นายกิตติทัศน์ สิทธิจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
108 B6074760 นางสาวศุภพรรษา เจริญใจ  INFORMATION SCIENCE10
109 B6074814 นายอาทิตย์ ด้านชอบ  INFORMATION SCIENCE10
110 B6074821 นางสาวชนากานต์ จิตรจันทึก  INFORMATION SCIENCE10
111 B6074906 นางสาวนฎา ทองยัง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
112 B6074920 นายวัฒนชัย เกียรติศิริ  INFORMATION SCIENCE10
113 B6075453 นายสุริยงค์ กุลอ่อน  INFORMATION SCIENCE10
114 B6075460 นางสาวปณิชา ภูวโชติธนากุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
115 B6075583 นางสาวปณิตา ดอกพิกุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
116 B6052638 นางสาวสิริยากร ลาสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
117 B5610549 นายธีรพงษ์ สีตุ้ยเลิง  Electronic Engineering10
118 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
119 B5700387 นายพัฒนกิจ พัชราชีวิน  Environmental Engineering10
120 B5702404 นางสาวนิภาพรรณ สมศรี  CME10
121 B5704996 นางสาวพรพิมล ตาแก้ว  Transportation Engineering And Logistics10
122 B5707485 นางสาวฤทัยรัตน์ ตูบสันเทียะ  TOOL ENGINEERING10
123 B5708987 นายกันตภณ เจริญสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
124 B5711185 นางสาวสุพิชชา จันคำใจ  CME10
125 B5715381 นายวัชรพงษ์ โพธิสิงห์  MAE10
126 B5719259 นายเอกสิทธิ์ พัชรมณีปกรณ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
127 B5723607 นางสาวปราญชลี อ่อนสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
128 B5800681 นางสาวศศิธร ปักษา  Transportation Engineering And Logistics10
129 B5801602 นางสาววิษาศิณี โสภาพิมลพักตร์  Metallurgical Engineering10
130 B5802272 นางสาวอักษราภัค อักษรานันท์  Transportation Engineering And Logistics10
131 B5802531 นางสาวกรรณิการ์ สิงจานุสงค์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
132 B5802623 นางสาวรัตนพร วรสินธุ์  MAE10
133 B5802876 นางสาวภัทรพร ดอกเขียว  Electronic Engineering10
134 B5803477 นางสาวอรพิมพ์ บอกขุนทด  CME10
135 B5804061 นายจิรายุส แสงขุรัง  Transportation Engineering And Logistics10
136 B5805433 นายคมสัน ชัยประดิษฐ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
137 B5805648 นางสาวปริยาพร สีขุมเหล็ก  Environmental Engineering10
138 B5806201 นางสาวสุดารัตน์ ศิขิรัมย์  CME10
139 B5807246 นางสาวสุดารัตน์ พันธ์แก้ว  Transportation Engineering And Logistics10
140 B5807642 นางสาวเกวลิน จิตรโคกกรวด  PE10
141 B5807710 นายพนิต น้อยสมบัติ  Transportation Engineering And Logistics10
142 B5808021 นายพชร ชีวินโรจนวิทย์  Transportation Engineering And Logistics10
143 B5808304 นางสาวปรียาภรณ์ สุริยา  Environmental Engineering10
144 B5808601 นายธนบดี ลุนสมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
145 B5809325 นางสาวพิมลรัตน์ ชุมไธสงค์  Transportation Engineering And Logistics10
146 B5810307 นางสาวสิริกร ทูลนอก  Transportation Engineering And Logistics10
147 B5812950 นายสุกฤษฎิ์ สุขเจริญ  CME10
148 B5813599 นายเอกพร ดวงขุนลา  CPE10
149 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด  MAE10
150 B5814695 นางสาวกฤตกร ทิมะวงศ์  CPE10
151 B5814756 นางสาวสุรภา เขมกานนท์  CPE10
152 B5815524 นางสาวรัชนีวรรณ กองรัมย์  ChemE10
153 B5815555 นางสาวอรวรรยา ติยเวศย์  ChemE10
154 B5816262 นายนพดล บุญเผื่อน  CME10
155 B5816941 นางสาวจิราภรณ์ สินนา  PE10
156 B5817047 นางสาววารีรัตน์ ด้วงพะไล  PE10
157 B5817061 นางสาวดุสิตา หลวงจันทร์  PE10
158 B5817184 นางสาวอรอนงค์ กลั่นสาน  PE10
159 B5817283 นางสาวนันท์นภัส ขำดี  PE10
160 B5817856 นายปฐมพร เครือเพชร  EE10
161 B5819003 นางสาวลักษณา ศรีนอก  Metallurgical Engineering10
162 B5819171 นางสาววาสนา สุ่มมาตย์  Metallurgical Engineering10
163 B5819249 นายดิศพันธ์ ชื่นปรีชา  Environmental Engineering10
164 B5819294 นางสาววารุณี บุญปั๋น  Automotive Engineering10
165 B5819768 นายจารุวัฒน์ เชื้อจันทึก  Electronic Engineering10
166 B5820108 นางสาวชุติญา ศรีทัศนากุล  IE10
167 B5821419 นายธีรวัฒน์ สีดาชมภู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
168 B5821495 นายณรุจพงศ์ ปรินทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
169 B5822300 นางสาวณฐินี ชูเกิด  Transportation Engineering And Logistics10
170 B5822355 นายชัยพิพัทธ์ อุณวงค์  Transportation Engineering And Logistics10
171 B5822836 นางสาวอรพินท์ กิตติปภัสสร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
172 B5823925 นางสาวอัญมณี คล้ายวงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
173 B5823949 นายศุภเมศ จ้อยสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
174 B5824076 นางสาวจุฑารัตน์ นิยันตัง  Transportation Engineering And Logistics10
175 B5825011 นายภาณุรุจ ภูรีรัชต์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
176 B5825080 นางสาวลลิตา กมลกลาง  Environmental Engineering10
177 B5825288 นายศุภกร เนมขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
178 B5825967 นางสาวเกษมณี อิ่มสุดใจ  Environmental Engineering10
179 B5826049 นายกิตติพงษ์ สิงห์คำ  ME10
180 B5826186 นายธิติวุฒิ ส่งบุญ  IE10
181 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์  MAE10
182 B5826346 นายณัฐชาญ จันทร์แก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
183 B5901234 นายชุติเดช ด่านกองหมื่น  CE10
184 B5902569 นายธนบัตร อรุณโน  CE10
185 B5903498 นายพิทวัส สุทธิจันทร์  CE10
186 B5904990 นายธรรมนูญ ปฏิภาณวาสนา  Metallurgical Engineering10
187 B5905126 นางสาวสุณิสา ทนดี  Agricultural and Food Engineering10
188 B5905140 นายปราชญ์ คำรักษ์  ME10
189 B5905249 นายกิตติชัย กะการดี  CE10
190 B5905263 นางสาวฐิติมา เจริญสุข  Electronic Engineering10
191 B5905409 นายธวัชชัย กะชิรัมย์  CE10
192 B5905416 นายวิทยา อินหอม  CE10
193 B5906260 นายธรรมนูญ แสงเนตร  CE10
194 B5906826 นางสาวปาลิตา โพธิ์หยวก  ChemE10
195 B5907908 นายศิริกิจ เพชรตะกั่ว  ME10
196 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส  Agricultural and Food Engineering10
197 B5909469 นายณัฐศักดิ์ สินธุบัว  ME10
198 B5909483 นายอัมรินทร์ เวชสาร  ME10
199 B5909513 นายธนพล ไชยชนะ  ME10
200 B5909742 นายชัยมงคล ครองสิงห์  ME10
201 B5909872 นายอติชาติ พาทอง  ChemE10
202 B5910250 นางสาวกัญญารัตน์ ประยูรเพชร  CE10
203 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
204 B5910717 นายธันวา อบอุ่น  PE10
205 B5911028 นางสาวจิราพัชร วรชิต  Electronic Engineering10
206 B5912568 นายเมธาธรณ์ นครศรี  ME10
207 B5912698 นายภาคภูมิ เอมสมบูรณ์  CE10
208 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์  Agricultural and Food Engineering10
209 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering10
210 B5913473 นางสาวอุมาพร แซ่เติ๋น  CE10
211 B5913527 นายอภิสิทธิ์ ชัยนิต  CE10
212 B5913565 นายวีระศักดิ์ ลุนนารี  Agricultural and Food Engineering10
213 B5914371 นางสาวภัทรวดี ถิรวัฒนกุล  Agricultural and Food Engineering10
214 B5915057 นายหิรัญ ศรีวะรมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
215 B5915408 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  Metallurgical Engineering10
216 B5915439 นายอติราช อาริสาโพธิ์  CE10
217 B5915842 นายไพศาล สุพรเงิน  Agricultural and Food Engineering10
218 B5917914 นายพีรวิชญ์ ลิไธสง  ME10
219 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร  PE10
220 B5918454 นางสาวศุภกานต์ เบ้ามูลตรี  PE10
221 B5918492 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์  PE10
222 B5918515 นางสาวธัญญารัตน์ เตียงพลกรัง  PE10
223 B5919017 นายณัฐพงศ์ พรรณขาม  CE10
224 B5919123 นายรุจิเมธา พลเดช  CE10
225 B5919130 นายณัฐสิทธิ์ หลอมประโคน  CE10
226 B5919147 นางสาวภัทราวดี อับสีรัมย์  CE10
227 B5919321 นางสาวกนกวรรณ อันทะนาม  Metallurgical Engineering10
228 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ  Metallurgical Engineering10
229 B5920181 นายสุพจน์ เรืองรองวรรษ  CE10
230 B5920259 นางสาวลลิตา โสปรก  Automotive Engineering10
231 B5920839 นางสาวปนัดดา เทียมทันพร  ChemE10
232 B5921928 นางสาวศรินธร ชูรอด  ChemE10
233 B5922017 นางสาวพัชรี ไวยุวัฒน์  CE10
234 B5922185 นายวรรณพิรุณ วรรณสุรชาติ  CE10
235 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี  PE10
236 B5922369 นายวิศรุต ชาลี  PE10
237 B5922987 นายนนทพัทธ์ สุทธิมล  Automotive Engineering10
238 B5923007 นายเทพพิทักษ์ กุนอก  Automotive Engineering10
239 B5923557 นายปฏิภาน นิ่มธานี  Mechatronics Engineering10
240 B5924004 นายอัครพล ซึมดอน  Mechatronics Engineering10
241 B5924066 นายฐิติพัฒน์ เนตรแสงศรี  ME10
242 B5924394 นายนันทวุฒิ ติดใจดี  ChemE10
243 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม  Automotive Engineering10
244 B5925698 นายภาณุมาศ ศรีวิชา  Electronic Engineering10
245 B5925773 นายชนาธิป เที่ยงผดุง  Automotive Engineering10
246 B5925957 นายวันชัย มาลา  ChemE10
247 B5926183 นางสาวปัณฐิตา ภู่เพียงใจ  CE10
248 B5926282 นายสมัชญ์ วงศ์อ้อย  ME10
249 B5926299 นายธรรมนูญ ละครราช  Automotive Engineering10
250 B5926688 นายก่อเกียรติ พสุรัตน์  Mechatronics Engineering10
251 B5927838 นายดนัยพร วรามิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
252 B5929122 นายภากร สมอคร  Mechatronics Engineering10
253 B5929146 นายวีรวัฒน์ ศรีโท  Mechatronics Engineering10
254 B5929153 นายณัฐติธร เกี้ยวสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
255 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์  PE10
256 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น  PE10
257 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ  PE10
258 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ  PE10
259 B6016920 นายกัณพล อภัยไธสง  PE10
260 B6023171 นางสาวเจสิตา แคนสุข  Mechatronics Engineering10
261 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ  PE10
262 B6028541 นางสาวเกษร อินอำนวย  Mechatronics Engineering10
263 B6028725 นางสาวคีตาญชลี ศรีกัสสป  Mechatronics Engineering10
264 B6101961 นางสาวญาณิศา อ่อนชัยมงคล  Mechatronics Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
265 B5861613 นางสาววิมลสิริ สุขแสวง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
266 B5862313 นางสาวอาทิตยา ทองมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
267 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
268 B5962396 นางสาวนิตยา บุญสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
269 B5963072 นายธนดล ไตรวุฒิปัญญาวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
270 B5963515 นายชานนท์ บุญชื่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
271 B5963652 นางสาวนิภาพร เทพสีหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
272 B5963683 นางสาวปัทมา คำมี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
273 B5963874 นางสาวนันทิยา ฤทธิ์แขก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
274 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
275 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
276 B6060428 นางสาววรพนิต ช่วยงาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
277 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
278 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
279 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
280 B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
281 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
282 B6061692 นางสาวณัฐริกา พรมบุตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
283 B6061753 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
284 B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
285 B6061869 นางสาวกชกร คาวีโชติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
286 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
287 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
288 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
289 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
290 B6062408 นางสาวสุนิสา นิ่มนวล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
291 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
292 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
293 B6062750 นางสาวผกามาศ ชำนาญหมอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
294 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
295 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
296 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
297 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
298 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
299 B6063306 นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
300 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
301 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
302 B6063429 นางสาวเกศินี โกรพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
303 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
304 B6063665 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
305 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
306 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
307 B6064136 นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีจรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
308 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
309 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
310 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
311 B6064228 นางสาวกรองเเก้ว ไชยพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
312 B6064242 นางสาวสิตานันท์ เอี่ยมเศรษฐกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
313 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
314 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
315 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
316 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
317 B6064792 นางสาวปุณยนุช แสงทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
318 B6064846 นางสาวสุดารัตน์ ชาณะพต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
319 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
320 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
321 B6065157 นางสาวพุทธรักษา จิตรชัยภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.