รายชื่อนศ.
รายวิชา617438 : WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5762132 นายอนิวัต จงนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5762286 นางสาวธัญญ์ฐิตา คำสาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5762293 นางสาวปริยา ชำรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5762309 นางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5763511 นางสาวธิดารัตน์ สุปง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5860142 นางสาวอาทิตญา ตันนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5860944 นางสาวศิริญากรณ์ ล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5861255 นางสาวนิธินาถ หอมดวง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5861378 นางสาวชนิสรา บวรลัทธพล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5861460 นางสาวรจวรรณ คชพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5861842 นางสาวอรพรรณ สังข์ทองน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5861958 นางสาวอมินตา สีทา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5862139 นางสาวจตุพร เรียมศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5862580 นางสาวปวีณา สุบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5862887 นางสาวพัชรินทร์ พินิจกิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5863419 นางสาวกรรณิการ์ เชื่อมกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5863648 นางสาวพรนิภา อ่างคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5863785 นางสาวสุทัตตา ดีหมั่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5863853 นางสาวกนกวรรณ จำปีหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5863983 นางสาวขวัญเรือน ผลทวี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5864126 นางสาวเจตปรียา สีสุด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.