รายชื่อนศ.
รายวิชา214201 : DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6070182 นางสาวนรีกานต์ ของดี  INFORMATION SCIENCE10
2 B6070311 นายภูมินทร์ เพ็งผ่าน  INFORMATION SCIENCE10
3 B6070465 นายภคิน กาญจนเวนิช  INFORMATION SCIENCE10
4 B6070519 นางสาวปนัดดา ศรีบุญเรือง  INFORMATION SCIENCE10
5 B6070595 นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์  INFORMATION SCIENCE10
6 B6070632 นายภัทรดนัย บุญเกิด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
7 B6070663 นางสาวธัญวรัตน์ ยิ่งยศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
8 B6070694 นางสาวกรรณิกา สิทธิปุ่น  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
9 B6070878 นายอนันต์ยศ แก้วละมุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
10 B6071103 นางสาวปิยาพัชร์ ศรีจันทร์  Not Yet Specified10
11 B6071134 นายณัฐชนน แซ่โค้ว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
12 B6071202 นายธนชัย เกษศิริโยธิน  INFORMATION SCIENCE10
13 B6071219 นางสาวภัทราภรณ์ เชยชม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
14 B6073282 นางสาวฐิติมา สังฆมะณี  INFORMATION SCIENCE10
15 B6073305 นางสาวมิ่งขวัญ ธีระโรจนพงษ์  INFORMATION SCIENCE10
16 B6073404 นางสาวสุชัญญา โตสนั่น  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
17 B6073428 นายสิริพงษ์ ผาวงษ์หา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
18 B6073466 นางสาวรัชนีกร เจาะนอก  INFORMATION SCIENCE10
19 B6073527 นางสาวสุปวีร์ ขันดำ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
20 B6073534 นายพงษชาติ เฟื่องคำ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
21 B6073558 นางสาวศศิประภา ศรีสุข  INFORMATION SCIENCE10
22 B6073565 นางสาวอนามวิกา ชาวกล้า  INFORMATION SCIENCE10
23 B6073572 นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
24 B6073671 นางสาวรตา บุญสงค์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
25 B6073725 นายวิธาน จันทมาศ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
26 B6073862 นางสาวโชติกา บำรุง  INFORMATION SCIENCE10
27 B6073879 นางสาวสิรินาฎ บุญมา  INFORMATION SCIENCE10
28 B6073893 นายอัสนี สุขเอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
29 B6074043 นายวรวุฒิ ทรัพย์กลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
30 B6074135 นายชินพัทธ์ ลีวัชรกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
31 B6074227 นางสาวกัญญาพร เปรมภิรักษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
32 B6074234 นางสาวณัฐฐาพร งามสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
33 B6074302 นายยุทธดนัย ล้อมไธสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
34 B6074326 นางสาวนัสริน ลาวิลาศ  INFORMATION SCIENCE10
35 B6074333 นางสาวสุนิตา สถิตพงศ์ผาติ  INFORMATION SCIENCE10
36 B6074371 นางสาวปิยภรณ์ ชัยเวียง  INFORMATION SCIENCE10
37 B6074425 นายวสุธา จันพางาม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
38 B6074524 นายอุดมศักดิ์ เคนวิเศษ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
39 B6074593 นางสาวกฤติลักษณ์ แสนพูนสุข  INFORMATION SCIENCE10
40 B6074616 นางสาวณัฐมนต์ โพธิ์แก้ว  INFORMATION SCIENCE10
41 B6074623 นายกิตติทัศน์ สิทธิจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
42 B6074739 นางสาวภัทรธิรา พรหมวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
43 B6074777 นางสาวกมลชนก โอษฐจันทร์ศรี  INFORMATION SCIENCE10
44 B6074814 นายอาทิตย์ ด้านชอบ  INFORMATION SCIENCE10
45 B6074821 นางสาวชนากานต์ จิตรจันทึก  INFORMATION SCIENCE10
46 B6074876 นางสาวธันยพร ภู่ผ่าน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
47 B6074920 นายวัฒนชัย เกียรติศิริ  INFORMATION SCIENCE10
48 B6075569 นางสาวภัทราพร โสภา  INFORMATION SCIENCE10
49 B6075620 นางสาวธณัฎฐา เที่ยงธรรม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.