รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5800841 นางสาวศศิธร เทพขุนทด  CPE10
2 B5801206 นางสาวกัณห์ เพียซ้าย  CPE10
3 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา  CPE10
4 B5809844 นางสาวจุฑาทิพย์ มะโนใหม่  CPE10
5 B5810567 นายวีรภัทร ทวีศักดิ์  CPE10
6 B5810628 นางสาวเบญจมาส ไชยสาคร  CPE10
7 B5810901 นางสาวเบญจมาส มัจฉา  CPE10
8 B5812059 นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์ศรี  CPE10
9 B5814770 นายรชตพร ผาสุข  CPE10
10 B5814985 นายเฉลิมชัย เหลืองสกุลไทย  CPE10
11 B5815173 นางสาววรรณกานต์ สำเนียง  CPE10
12 B5815234 นายอดิศักดิ์ เลพล  CPE10
13 B5823789 นางสาวศิริลักษณ์ สอนจันทร์  CPE10
14 B5824496 นางสาวโยษิตา กันยา  CPE10
15 B5825691 นางสาวศศิประภา คงสมรส  CPE10
16 B5827657 นายทิวา ขุนโยธา  CPE10
17 B5827916 นายปริญญา แฝงจันทึก  CPE10
18 B5828104 นางสาวนรีรัตน์ แอมไธสง  CPE10
19 B5900374 นายวงศกร ชูเกษม  CPE10
20 B5902644 นายจิรศักดิ์ การกระสัง  CPE10
21 B5903320 นางสาวเปมิกา อินจันทร์  CPE10
22 B5904105 นายดิกิ คาวาซากิ  CPE10
23 B5904778 นายปิตินันต์ ระลึก  CPE10
24 B5904815 นางสาวรุ่งนภาพร พลองพิมาย  CPE10
25 B5904846 นายอิสราพงษ์ รัตนศักดิ์  CPE10
26 B5905188 นางสาวศานันทินี ชวธนากร  CPE10
27 B5905324 นายพิริยพงศ์ ศรีบุญเรือง  CPE10
28 B5905355 นายล้อมพงศ์ ทรมีฤทธิ์  CPE12
29 B5905836 นายสุธนัย รวมสุขนิรันดร  CPE10
30 B5906406 นายอรรถสิทธิ์ ปัญญาวงค์  CPE10
31 B5907137 นายฉัตรพล สิทธยางกูร  CPE10
32 B5908042 นายจิรพัฒน์ พยาวงค์  CPE10
33 B5908851 นางสาวชุติมณฑน์ วงศ์ษา  CPE10
34 B5908974 นางสาววราภรณ์ คอบุญทรง  CPE10
35 B5912681 นายอภิสิทธิ์ พรหมผา  CPE10
36 B5915088 นายจิรภัทร ดวงประทุม  CPE10
37 B5916719 นางสาวนันทิกา พูนพิน  CPE10
38 B5917488 นายพันธมิตร สมบัติดี  CPE10
39 B5921263 นายชัยวัฒน์ ลือเรือง  CPE10
40 B5923403 นายพยัคฆ์ พรมนอก  CPE10
41 B5924806 นายชาญชัย นนทะชัย  CPE10
42 B5925650 นายปองพล ปั้นประเสริฐ  CPE10
43 B5927661 นายนันทวุฒิ เมืองแก้ว  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.