รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5516032 นางสาวชยารักษ์ กลอนโพธิ์  TCE10
2 B5520534 นางสาวทิตยาภรณ์ ดับโศรก  CME40
3 B5542666 นายเสฎฐวุฒิ สาหร่ายเงิน  TCE10
4 B5544011 นายกวินทร์ โกมลไสย  Environmental Engineering10
5 B5559053 นางสาวจุฑามาศ พรมศรี  CME10
6 B5601158 นายอดิรุจ บุญไทย  CME10
7 B5601264 นางสาววิธวกร ศิริมนตรี  CME10
8 B5602452 นางสาวศุภจารี ศรารัชต์  CME10
9 B5604425 นางสาวกิตติมา บ่อสารคาม  CME10
10 B5606320 นางสาวฐิติมา พืชเพียร  CME10
11 B5606788 นายณัฐชพลธ์ สร้อยทอง  CME10
12 B5607136 นายฐิตินันท์ ศรีอนุตร  CME10
13 B5607204 นางสาวจารุวรรณ ภิญโญ  CME10
14 B5608522 นางสาวแพรวนภา ชาปัด  CME10
15 B5611829 นายทนุชัย ซิ้มเจริญ  IE10
16 B5613700 นางสาวศิริพรรณ คงสบุตร  CME10
17 B5700530 นายชัยวัฒน์ รื่นกลิ่น  Environmental Engineering10
18 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน  PE12
19 B5702381 นายกิตติศักดิ์ เกตุเทียน  TCE40
20 B5702503 นางสาวธยาน์ กิติสกนธ์  CME10
21 B5702824 นางสาวปิยะนาถ ทับทิมหิน  CME10
22 B5703135 นางสาวกันติชา สุขช่วย  CME10
23 B5703685 นายวิทยา บุญชม  CME10
24 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
25 B5705627 นางสาวสุภาดา ไววิทย์  CME10
26 B5705870 นางสาวญาณิศา ทองบุญเล็ก  CME10
27 B5706273 นางสาวอลิษา ยินดีนุช  CME10
28 B5706891 นางสาวพรรณวดี ทองเขียว  CME10
29 B5707157 นายปริญญา พันสอน  CME10
30 B5707287 นางสาวชนิภรณ์ แก้วมณี  CME10
31 B5707980 นางสาวนัจนันท์ จรรยา  CME10
32 B5708321 นางสาวกานดา มานุจำ  CME10
33 B5708758 นางสาวอัญชริกา อรรคโยธิน  CME10
34 B5708826 นางสาวเบญจวรรณ จิรัมย์  CME10
35 B5709397 นายนราวิทย์ ทองกำเนิด  CME10
36 B5709748 นายวรพงศ์ มาลัยทิพย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
37 B5709892 นางสาวรัตติยาวัลย์ สังกรณ์  CME10
38 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น  Agricultural and Food Engineering10
39 B5711413 นางสาวณัชฬาภรณ์ ใจแก้ว  CME10
40 B5712168 นางสาวสุจิตรา เงินลาด  CME10
41 B5713585 นางสาวสุพินยา สุรสอน  CME10
42 B5713660 นางสาวพันธ์ทิพา ทองชุมแสง  CME10
43 B5713776 นางสาวอรอนงค์ ร่องวารี  CME10
44 B5714414 นางสาวศรัณย์พร พิพิธ  CME40
45 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ  Agricultural and Food Engineering10
46 B5715732 นางสาวนภาวรรณ พงษ์เผ่า  CME10
47 B5716722 นางสาวอุทุมพร สาฝ่าย  CME10
48 B5716784 นางสาวธนัญญา แสนวงษ์  CME10
49 B5716852 นายณธรรศ สังสุวรรณ  TCE10
50 B5717101 นางสาวศิริลักษณ์ บัวหลวง  PE10
51 B5719259 นายเอกสิทธิ์ พัชรมณีปกรณ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
52 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข  Agricultural and Food Engineering10
53 B5722211 นายศิริชัย บุญเกื้อ  CME10
54 B5723058 นายธรรมนิศร์ กีรติมาศ  Transportation Engineering And Logistics40
55 B5723225 นางสาวอารียา ด้วยงา  ChemE60
56 B5724222 นางสาวลดาวัลล์ ทำดี  CME10
57 B5724925 นายนุจมี สะมะแอ  CE40
58 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering10
59 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง  MAE10
60 B5802548 นายไวทยา ขัติวงค์  MAE10
61 B5802586 นางสาวรวิสรา จันจัตุรัส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
62 B5803019 นางสาวพัชรี มณีวงษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
63 B5803309 นายปรัชฌาพันธ์ เสาร์วิชิต  PE10
64 B5803644 นางสาวจุฑามาศ ศรีพุทธา  TOOL ENGINEERING10
65 B5804160 นายณัฐพล พันสนิท  PE10
66 B5804962 นางสาวอริสา หลงน้อย  Environmental Engineering10
67 B5805471 นางสาวกนิษฐา นกพรม  TCE10
68 B5805686 นายอภิวัฒน์ สุขเฉลิม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
69 B5806744 นายเจษฎา ทองไทย  TOOL ENGINEERING10
70 B5806942 นายนันทวัฒน์ ปรากฏหาญ  TCE10
71 B5807062 นายวิทยา ก่อมขุนทด  MAE10
72 B5807550 นายธนวิชญ์ แผ้วสอาด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
73 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก  Agricultural and Food Engineering10
74 B5809578 นางสาวสุนิชา โฉดโคกสูง  Environmental Engineering10
75 B5809684 นางสาววีรวรรณ ทองศรี  TCE10
76 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
77 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง  Environmental Engineering10
78 B5811434 นายณัฐพงศ์ แรมไธสง  PE10
79 B5811960 นางสาวสุปรีญา คำเหลือง  IE10
80 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์  Metallurgical Engineering10
81 B5812233 นายณรงค์ฤทธิ์ สมแวง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
82 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง  Agricultural and Food Engineering10
83 B5813353 นางสาวจีรนันท์ ยศรุ่งเรือง  PE10
84 B5813834 นายสหรัฐ ผสมทรัพย์  ChemE10
85 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส  MAE10
86 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์  PE10
87 B5814121 นางสาวสุรดี ศิริมุกดาเมธากุล  IE10
88 B5815111 นายภูมิพรรษ สุกทน  TCE10
89 B5816446 นายนิติธร กฤษฐ์ปภากุณท์  TCE10
90 B5816521 นางสาวปาริชาติ วงษ์อุปปา  TCE10
91 B5816910 นายอภิสิทธิ์ สุวรรณวัฒนากุล  TCE10
92 B5816927 นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์คำ  TCE10
93 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์  PE10
94 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก  PE10
95 B5818426 นางสาวสิริพร สิงห์เพียง  CE60
96 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม  Metallurgical Engineering10
97 B5819119 นายพัทรพงศ์ อินทโชติ  Metallurgical Engineering60
98 B5819577 นางสาวนันทิชา ดอกรักกลาง  Environmental Engineering10
99 B5820047 นางสาวปุณยวีร์ จันทร์คล้าย  IE10
100 B5820122 นายกวี ดำเนตร  IE10
101 B5820184 นางสาวปิ่นแก้ว บุญคง  IE10
102 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์  Automotive Engineering10
103 B5821044 นายธณพงศ เดชาเลิศ  Automotive Engineering10
104 B5821723 นายภาณุวัฒก์ นุสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
105 B5824045 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา  Agricultural and Food Engineering10
106 B5826124 นางสาววรรษชล เชื้อจันทึก  TCE10
107 B5827312 นายชวพล สืบชมภู  MAE10
108 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
109 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์  Metallurgical Engineering10
110 B5900268 นางสาวอทิตยา ตรีครุฑพันธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
111 B5900282 นางสาวศิรินภา บัวโค้ง  Automotive Engineering10
112 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก  Metallurgical Engineering10
113 B5900541 นางสาวยุพาวดี ผันสูงเนิน  Transportation Engineering And Logistics10
114 B5900800 นางสาวเจนจริยา บุญยงค์  EE10
115 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล  Agricultural and Food Engineering10
116 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช  Agricultural and Food Engineering10
117 B5901739 นายชูศักดิ์ ขอชมกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
118 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา  Metallurgical Engineering10
119 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู  Metallurgical Engineering10
120 B5902187 นายอิสระ ออมกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
121 B5902699 นางสาวทิพยรัตน์ สงวนรัมย์  Metallurgical Engineering60
122 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์  Agricultural and Food Engineering10
123 B5902927 นางสาวปนัณฐา อ่อนสุ่น  Metallurgical Engineering10
124 B5902934 นายกิตติพศ ฉิมจารย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
125 B5903238 นายธารภัทร แก้วเกิดมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
126 B5903252 นายปัญญา นาเวียง  Geological Engineering60
127 B5903269 นางสาวพิมพ์ผกา มณีมัย  Automotive Engineering10
128 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ  Metallurgical Engineering10
129 B5903559 นายพงศ์อนันต์ พิลาล้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
130 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย  Agricultural and Food Engineering10
131 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส  Automotive Engineering10
132 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล  Agricultural and Food Engineering10
133 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ  Metallurgical Engineering10
134 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง  Environmental Engineering10
135 B5904686 นางสาวญาสุมินล์ เกตสมจิต  Environmental Engineering10
136 B5904723 นางสาวรุจิรดา หาไชย  TCE10
137 B5904747 นางสาวณปภัช ตอนรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
138 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
139 B5905065 นายณัฐกิตติ์ ศุภกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
140 B5905195 นายไกรศร บุญครอง  Metallurgical Engineering10
141 B5905294 นายณัฐกิจ ไชยทวี  Agricultural and Food Engineering10
142 B5905331 นางสาวศศิประภา แก้วไธสง  Environmental Engineering10
143 B5905720 นายฤทธิพงษ์ เอี่ยมอุไร  EE10
144 B5906017 นายปวริศร์ วจนะศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
145 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์  Agricultural and Food Engineering10
146 B5906314 นายชัดพล สายจันทร์  Metallurgical Engineering10
147 B5906437 นางสาวสุพรรษา ทวินันท์  TCE10
148 B5906536 นายรักเกียรติ สังข์ทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
149 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ  Agricultural and Food Engineering10
150 B5906796 นางสาวทัศนีย์ สิทธิธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
151 B5906901 นางสาวแพรวพราว สมน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
152 B5906963 นางสาวสิริรัตน์ สีเจริญ  Environmental Engineering10
153 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร  Agricultural and Food Engineering10
154 B5907311 นายชัยนุวัติ มโนธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
155 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด  Metallurgical Engineering10
156 B5907502 นางสาวประกายรัตน์ ชาตะวนิช  CE10
157 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี  Agricultural and Food Engineering10
158 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์  Metallurgical Engineering10
159 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
160 B5908288 นายวราวิชช์ โลทัง  Environmental Engineering10
161 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง  Agricultural and Food Engineering10
162 B5908387 นายนครินทร์ บุญมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
163 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง  Environmental Engineering10
164 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร  Agricultural and Food Engineering10
165 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
166 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม  Agricultural and Food Engineering10
167 B5909070 นายมานพ ตันสกุล  Metallurgical Engineering10
168 B5909261 นางสาวกัญญาภัทร คุณเศษ  Automotive Engineering10
169 B5909407 นางสาวนัชดา อ้ายมา  Metallurgical Engineering10
170 B5909421 นายฉัตรชัย แสวงสุข  Agricultural and Food Engineering10
171 B5909445 นางสาวชุติมา เกียรติพงษ์พันธ์  EE10
172 B5909704 นายฤกษ์ชัย กุหลาบ  ChemE10
173 B5909957 นางสาวชามาวีร์ สังคนานนท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
174 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
175 B5910427 นายภูรินท์ เถื่อนสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
176 B5910656 นางสาวขนิษฐา พิริยะพงษ์พันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
177 B5910915 นางสาวเยาวพร ภู่ระหงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
178 B5911110 นางสาวจิลลภัทร ปานเพชร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
179 B5911240 นางสาวสุกัญญา ทองนอก  ChemE60
180 B5911578 นายพานุวัฒน์ แก้วไวยุทธ์  Agricultural and Food Engineering10
181 B5911868 นายพงศธร เอกวุธ  PE10
182 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก  Environmental Engineering10
183 B5912377 นายพิษณุ คำกิ่ง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
184 B5912476 นางสาวปิยะดา ประโลมรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
185 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา  Metallurgical Engineering10
186 B5912674 นางสาวกฤติมุข กฤษแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
187 B5912858 นายพงศธร นะคะจัด  TCE10
188 B5912865 นางสาวลักษณ์สกุล โตสนั่น  Metallurgical Engineering10
189 B5912926 นางสาวพราวแพรว ไตรเมืองปัก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
190 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี  Geological Engineering10
191 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา  Agricultural and Food Engineering10
192 B5913282 นายกฤษฎา แก้วดวงเล็ก  Metallurgical Engineering10
193 B5913305 นางสาวชลธิชา จ่ายกระโทก  CE10
194 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์  Agricultural and Food Engineering10
195 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering10
196 B5913640 นายณัฐวุฒิ ขุนสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
197 B5914050 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล  TCE60
198 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม  Environmental Engineering10
199 B5914159 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์ทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
200 B5914371 นางสาวภัทรวดี ถิรวัฒนกุล  Agricultural and Food Engineering10
201 B5914562 นายทัศนเทพ จะโรรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
202 B5914708 นางสาวทิพย์ชรัตน์ แก้วอรสาณ  Metallurgical Engineering10
203 B5915149 นายเนติธร ฟักกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
204 B5915507 นายณรัท ปักษา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
205 B5915583 นายธนาธิป ปาละพันธุ์  EE10
206 B5915743 นายจักรกริช มาตราช  Electronic Engineering10
207 B5915972 นายชากีรีน บากา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
208 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง  Agricultural and Food Engineering10
209 B5916016 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา  ChemE10
210 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์  Agricultural and Food Engineering10
211 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง  Metallurgical Engineering10
212 B5916191 นางสาวสุรีย์พร เดชกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
213 B5916252 นางสาวศิริลักษณ์ ชำนาญการ  PE10
214 B5916382 นายนีรนุช กระเหรี่ยง  Metallurgical Engineering60
215 B5916559 นายโสภณ เกลี้ยงมล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
216 B5916740 นายนิธิศ ธนินจิรภาส  ChemE10
217 B5916955 นายศุภฤกษ์ รัตนพรมงคล  CE10
218 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์  Agricultural and Food Engineering10
219 B5917204 นายอนุกูล พลศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
220 B5917327 นายพีรัชชัย เซี่ยงฝู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
221 B5917365 นายศิริชัย อะทะถ้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
222 B5917693 นายนิธิกันต์ วงศ์ลิ่มตั้ง  ME10
223 B5917723 นายภพกร คชคีรีมาศ  ME10
224 B5917921 นายธเนศ สายยศ  ME10
225 B5917938 นายศักดิ์ชาย อยู่ป่ากลาง  ME10
226 B5917945 นายพชร สีปานแก้ว  ME10
227 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์  ME10
228 B5918010 นางสาวปาริชาติ วงค์นันท์  CME10
229 B5918539 นางสาวพิมพ์ชนก สว่างไธสง  Automotive Engineering10
230 B5918782 นายเกริกเกียรติ นามภักดิ์  EE10
231 B5918973 นายชยันต์ แสนกล้า  CE10
232 B5919000 นายธนกฤต สุขุมามาศ  CE10
233 B5919208 นางสาวศุภิสรา บัวสกุล  Metallurgical Engineering10
234 B5919307 นายกษิดิศ แสนแปง  Metallurgical Engineering10
235 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ  Metallurgical Engineering10
236 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา  Metallurgical Engineering10
237 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา  Automotive Engineering10
238 B5920174 นายอภิวัฒน์ ประริตะวา  Automotive Engineering10
239 B5920204 นายฤทธิกาย ขำสุขเลิศ  Automotive Engineering10
240 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์  Automotive Engineering10
241 B5920303 นายวรภพ ทุ่งโพธิแดง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
242 B5920457 นางสาวอารยา ถิตย์แสน  Agricultural and Food Engineering10
243 B5921058 นางสาวกุลธิดา ทานุรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
244 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์  Metallurgical Engineering10
245 B5921270 นายนนทวัฒน์ ยศปินตา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
246 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา  Electronic Engineering10
247 B5921485 นายวันเฉลิม กันตะภาค  CE10
248 B5921676 นางสาวนูรอีลา ปูเตะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
249 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์  Metallurgical Engineering10
250 B5921881 นายรุ่งทิวา สายเเวว  TCE10
251 B5921980 นายชัยวัฒน์ ศรีสัตย์รสนา  PE60
252 B5922000 นายอภิวัฒน์ อินทร์ชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
253 B5922048 นางสาวอภิญญา สีหาฤทธิ์  EE10
254 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์  Metallurgical Engineering10
255 B5922475 นายวิศวชาติ ศรีศักดิ์นอก  Metallurgical Engineering10
256 B5922604 นางสาวจรินยา ถ้ำกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
257 B5923267 นายธนภัทร บุตรโสภา  CE10
258 B5924097 นางสาวรสรีรัตน์ คำเฉลียง  Automotive Engineering10
259 B5924110 นางสาวสิรินยากรณ์ ใจศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
260 B5924158 นางสาววาสิตา เพชรเลื่อน  TCE10
261 B5924639 นางสาวณัฐมล สุขสบาย  Metallurgical Engineering10
262 B5924752 นางสาวเพ็ญศรี สุดดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
263 B5924936 นายอรรถนพ อัครหริกุล  EE10
264 B5925490 นางสาวกชกร แก้วอุดร  CE10
265 B5925520 นายวีรยุทธ สวัสดี  Metallurgical Engineering10
266 B5926039 นายพัฒนากร มั่งมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
267 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา  Electronic Engineering10
268 B5927760 นายเกริกเกียรติ โพธิ์สำราญ  PE10
269 B5928231 นางสาวสกาวเดือน ผันดอนดู่  CME10
270 B5928378 นายชลอมเพชร พรหมบุบผา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
271 B5928392 นางสาวณัฐพร คำแอ่ง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
272 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย  Environmental Engineering10
273 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์  Environmental Engineering10
274 B6028923 นางสาวนิธิวดี กนกชัชวาล  CE10
275 B6029142 นางสาวราตรี ขนาดกลาง  CPE60
276 B6029203 นายณัฐพงศ์ ชูช่วย  N/A10
277 B6029371 นายธนพล จะเชิญรัมย์  N/A10
278 B6029609 นายปริญญา งามสมฤทธิ์  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.