รายชื่อนศ.
รายวิชา535469 : OPTIMIZATION TECHNIQUES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5701902 นางสาวณัฐณิชา พริ้งชัยภูมิ  MAE40
2 B5704064 นายนนทวัฒน์ คุณธรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING40
3 B5708581 นายธิวรา พันฤทธิ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING40
4 B5713417 นายศุภักษร จุปะมาโท  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
5 B5719730 นายจักรกฤต ปิดตาละเพ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING40
6 B5800926 นายปกรณ์ สุรีอาจ  MAE10
7 B5801596 นายณัฐพล เย็นอก  MAE10
8 B5801671 นางสาวธันญาภรณ์ ศรีเสริม  MAE10
9 B5803972 นางสาวผกาวรรณ สุริยะธรรม  MAE10
10 B5804009 นางสาววยุรีย์ แย้มศรี  MAE10
11 B5806751 นางสาวสุจิวรรณ ทุมพัง  MAE10
12 B5810345 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์  MAE10
13 B5813308 นายสิทธินันท์ ยานู  MAE10
14 B5813483 นางสาวฐานิรัตน์ ทำพันธ์  MAE10
15 B5814220 นางสาววรัญญา เที่ยงสันเทียะ  MAE10
16 B5814541 นางสาวเบญจมาศ ธรรมฤทธิ์  MAE10
17 B5822003 นายจตุรงค์ วงค์ก้อม  MAE10
18 B5822980 นางสาวกรรณิกา เป้าชุมแสง  MAE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.