รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5953363 นางสาวรักชริน ขุนพิพิธ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B5506040 นางสาวศิรินทิพย์ สายใยทอง  Electronic Engineering10
3 B5536801 นายสุทธิฌา แก้วสีดา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B5543731 นายศุภกิจ กัลยาเนียม  Agricultural and Food Engineering10
5 B5600625 นางสาวศกลวรรณ กิริยา  PE10
6 B5601875 นายรเดช ภัทรประเสริฐ  TCE10
7 B5602421 นางสาววรลักษณ์ บุญจำพลาย  CME40
8 B5602827 นางสาวสวลี ไชยะพรมมา  CME40
9 B5603411 นายอภิชิต แก้วตา  IE10
10 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง  PE10
11 B5607914 นางสาวทิพวรรณ์ แฟนสุจริต  PE10
12 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ  MAE10
13 B5609482 นายอลงกรณ์ บุญภา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
14 B5610440 นายฤทธิพร นาโนนกอก  Transportation Engineering And Logistics10
15 B5611201 นายนัฐพล คำนวล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
16 B5612017 นางสาวศุภิสรา ภักดี  Agricultural and Food Engineering10
17 B5612178 นางสาววรรณิตา เอกวิชญพงศ์  CME40
18 B5614172 นางสาวธิราวรรณ ลันไธสง  PE10
19 B5616749 นางสาวสุรีพร สอนคำหาร  Transportation Engineering And Logistics40
20 B5619290 นางสาวสุวินันท์ เรืองเวหา  Environmental Engineering10
21 B5622269 นายพงศธร แสนศรี  ChemE10
22 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล  PE10
23 B5700035 นายวุฒิชัย อำพันธ์  MAE10
24 B5700721 นายจุฑาวัฒน์ สมาคม  Agricultural and Food Engineering10
25 B5700851 นายชานนท์ การเร็ว  MAE10
26 B5702251 นายชิตพล ป้องปาน  Geological Engineering10
27 B5702510 นายอัษฎาวุธ ธรรมเดชากุล  GT10
28 B5703555 นางสาวภัทรียา สีหามาตย์  CME40
29 B5703814 นายเตชสิทธิ์ สังขไพฑูรย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
30 B5704095 นางสาวชโลธร แก้วไพฑูรย์  Environmental Engineering10
31 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง  Environmental Engineering10
32 B5704507 นายอภิสิทธิ์ ม่วงมะเริง  Transportation Engineering And Logistics40
33 B5705061 นายชัยฤทธิ์ โกศล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
34 B5705269 นายธีรกานต์ พวกเมืองพล  Automotive Engineering10
35 B5705955 นางสาวพิชามญชุ์ ขลุ่ยแก้ว  TOOL ENGINEERING10
36 B5706976 นางสาวธนาภรณ์ ทิพยเนตร  PE60
37 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล  Environmental Engineering10
38 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว  Agricultural and Food Engineering10
39 B5708963 นายดิศรณ์ แก้วทองคำ  Electronic Engineering10
40 B5709090 นางสาวภัทรวิจิตรา เล่าเรียน  TOOL ENGINEERING10
41 B5710966 นางสาวอริสรา ดำรงชาติ  Environmental Engineering10
42 B5711000 นางสาวสรารี อินทร์ขำ  Environmental Engineering10
43 B5711345 นางสาวพรทิพย์ เจริญรัตน์มงคล  TOOL ENGINEERING10
44 B5712052 นายนนทพัทธ์ ทวีลาภ  Environmental Engineering10
45 B5712748 นายชารีฟ นิแอ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
46 B5713073 นางสาวนลินรัตน์ วีร์ศิริ  TOOL ENGINEERING10
47 B5713486 นางสาวอัสมาฮาน อับดุลวาฮับ  PE10
48 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา  Environmental Engineering10
49 B5715176 นายคุณากร เทพนิมิตร  Electronic Engineering10
50 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์  PE10
51 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ  PE10
52 B5715589 นายพัดยศ สายรัตน์ ชื่นชม  Environmental Engineering10
53 B5717118 นางสาวอภิญญา สุรวิทย์  PE10
54 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม  Environmental Engineering10
55 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย  Agricultural and Food Engineering10
56 B5720859 นางสาวอัมฤทธิ์ตา สูงรัมย์  TOOL ENGINEERING10
57 B5723867 นายปกรัฐ นันทิโย  Environmental Engineering10
58 B5724635 นางสาวเบญจพร ชาลีวงศ์  IE10
59 B5724789 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์  ChemE60
60 B5800766 นางสาวทอฝัน กาญจนจิตติ  Environmental Engineering10
61 B5802142 นายสุพัฒนา กลั่งกลาง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
62 B5802999 นางสาวอมรรัตน์ เกริกกิตติกุล  Environmental Engineering10
63 B5803095 นายภูมิพัฒน์ บรรเทา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
64 B5803637 นางสาวรวินท์นิภา ชีตะรักษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
65 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต  Environmental Engineering10
66 B5804146 นายฉัตริน ถนัดกิจ  Environmental Engineering10
67 B5804474 นายภานุภัทร สิทธิวงศ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
68 B5804597 นายภานุเกล้า งามเหมือน  Environmental Engineering10
69 B5804627 นางสาวเกวลิน บุญเชิดฉาย  Environmental Engineering10
70 B5804740 นายพิทักษ์ โพธิ์น้อย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
71 B5804863 นายภาณุวัฒน์ สกุลสามารถ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
72 B5805587 นางสาวปภัสรา ทุยยะค่าย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
73 B5805778 นายจักรพงษ์ อันพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
74 B5805891 นางสาวเมทญา มณีรัตน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
75 B5806119 นางสาวนงณภัส แตรเงิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
76 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์  MAE10
77 B5806973 นายเอกวิทย์ อักษรก้านตง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
78 B5807048 นายอนุสรณ์ พิมผม  Environmental Engineering10
79 B5807369 นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร  Environmental Engineering10
80 B5807390 นางสาวยุวดี แสนทวีสุข  Environmental Engineering10
81 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์  Agricultural and Food Engineering10
82 B5807956 นายวัชรพงศ์ ครุฑสิงห์  Environmental Engineering10
83 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี  Agricultural and Food Engineering10
84 B5808984 นางสาวรวิวรรณ กรวยนอก  MAE10
85 B5809097 นายชัยวัฒน์ สงวนทรัพย์  Environmental Engineering10
86 B5809653 นายปรเมศวร์ โระอีน  Agricultural and Food Engineering10
87 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา  Agricultural and Food Engineering10
88 B5809912 นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
89 B5810475 นายพงศกร ชลอกลาง  Environmental Engineering10
90 B5810529 นายเฉลิมพงศ์ ประจันทร์ศรี  Agricultural and Food Engineering10
91 B5810567 นายวีรภัทร ทวีศักดิ์  CPE10
92 B5810871 นายเสฏฐวุฒิ หงษ์คำ  Environmental Engineering10
93 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
94 B5812622 นางสาวสุกัญญา ด้วงแห้ว  Geological Engineering10
95 B5812752 นายสุรเชษฐ์ กางรัมย์  Environmental Engineering10
96 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง  Agricultural and Food Engineering10
97 B5812974 นางสาวณัฐกานต์ แก่นจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
98 B5813469 นายอัษฎา ปารีสร้อย  Geological Engineering10
99 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด  MAE10
100 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี  ChemE10
101 B5816385 นางสาวรพีพรรณ สิงขรณ์  TCE10
102 B5816767 นางสาวรังสิชล กิจพรั่งพร้อม  TCE10
103 B5817122 นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์  PE10
104 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ  PE10
105 B5817191 นางสาวรัชพร เเซ่ย่าง  Environmental Engineering10
106 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล  PE10
107 B5817641 นายศตนันท์ ทองอารยกุล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
108 B5819300 นางสาวพัดชา ทองโพธิ์  Environmental Engineering10
109 B5819430 นางสาวณัฐธิชา เกิดสมบัติ  Environmental Engineering10
110 B5819508 นายนราธร รุ่งโรจน์  Environmental Engineering10
111 B5821747 นางสาวธัญญารัตน์ ชะบังรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
112 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก  Environmental Engineering10
113 B5821884 นายวิทยาศาสตร์ พิมพา  Agricultural and Food Engineering10
114 B5822775 นางสาวจิณณาภัทร์ เจิมปรุ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
115 B5822850 นางสาวโศภิษฐ์ พงษ์สิงห์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
116 B5822904 นายกวินท์ เอียตระกูลไพบูลย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
117 B5822973 นางสาวนิติกร ด้วงทอง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
118 B5824724 นางสาวสุวัจมาลย์ แรกจานเหนือ  Environmental Engineering10
119 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
120 B5825523 นายวชิรวิชญ์ เหลาเกิ้มฮุ้ง  Environmental Engineering10
121 B5825745 นายธนพล มงคลชาติ  Environmental Engineering10
122 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์  MAE10
123 B5827466 นายประณต โสขุมา  CME10
124 B5827695 นายศิวบุตร สาระคำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
125 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์  Environmental Engineering10
126 B5828258 นางสาวนงลักษณ์ โภคะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
127 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์  Agricultural and Food Engineering10
128 B5900466 นางสาวอัญชลี โพธิ์ชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
129 B5900602 นางสาวสุภาภรณ์ พรมนอก  PE60
130 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
131 B5900701 นางสาวญานิกา โพธิจันทร์  Environmental Engineering10
132 B5900886 นายกิตติ การรัมย์  Environmental Engineering10
133 B5900978 นายภูภีม นนท์ช้าง  Agricultural and Food Engineering60
134 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร  Metallurgical Engineering10
135 B5901166 นางสาวพัชราภา แสงแย้ม  Geological Engineering10
136 B5901326 นางสาวกนกวรรณ สีทาสังข์  Environmental Engineering10
137 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ  PE10
138 B5901784 นายพชร เฉลิมเล่า  CPE60
139 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย  PE10
140 B5901982 นายธนากร อยู่ยัง  EE10
141 B5902026 นางสาวณัชชา แสนคำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
142 B5902132 นายนรภัทร ถาจอหอ  EE10
143 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
144 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
145 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง  PE10
146 B5902705 นายพชร รื่นรวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
147 B5902781 นางสาวอังคนา ก้อนเพชร  Environmental Engineering10
148 B5902811 นางสาวศรินยา ระแวงสูงเนิน  Geological Engineering10
149 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
150 B5903504 นางสาวสุภาวดี ทันแจ้ง  Agricultural and Food Engineering10
151 B5903573 นางสาวขวัญใจ ภูบุญศรี  Agricultural and Food Engineering60
152 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา  Geological Engineering10
153 B5903894 นายติณณ์ เงาดี  Automotive Engineering10
154 B5904440 นางสาวอทิตยา บุญชิด  Geological Engineering10
155 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี  PE10
156 B5904600 นางสาวต่วนอาอีดะห์ นิแต  ChemE60
157 B5904655 นางสาวบุษณีพันธ์ สัญลักษณ์  Geological Engineering10
158 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์  Environmental Engineering10
159 B5905126 นางสาวสุณิสา ทนดี  Agricultural and Food Engineering10
160 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช  Geological Engineering10
161 B5905478 นายธนาณัติ พานิช  Environmental Engineering10
162 B5905775 นางสาวผกามาศ ไชยชาญรำ  Environmental Engineering10
163 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
164 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering10
165 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต  Environmental Engineering10
166 B5905959 นางสาววรางคณา การพาณิชย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
167 B5905966 นางสาวพจนินท์ อินเลี้ยง  Geological Engineering10
168 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี  Environmental Engineering10
169 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว  PE10
170 B5906116 นางสาวพิมพ์ชนก อุดมวัฒน์ธีรกุล  Environmental Engineering10
171 B5906123 นางสาวภัทราพร หิรัญรัตน์  Geological Engineering10
172 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering10
173 B5906475 นายภาณุ แก้วศรี  Geological Engineering10
174 B5906871 นายศศิพงศ์ เหระวัน  EE10
175 B5906932 นางสาวจุติมาพร บุญเทียน  Environmental Engineering10
176 B5906987 นายชาญณรงค์ มนต์มีศีล  CE10
177 B5907038 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์  Agricultural and Food Engineering10
178 B5907458 นายณรงค์ศักดิ์ รามอะเรือง  Agricultural and Food Engineering10
179 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย  PE10
180 B5907724 นางสาววรรณภา ประทุมวัน  CME10
181 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด  PE10
182 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล  Agricultural and Food Engineering10
183 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ  Geological Engineering10
184 B5907977 นายศิริชัย บรรเทากุล  Environmental Engineering10
185 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ  Metallurgical Engineering10
186 B5908219 นางสาวชฎาธาร ทองคำ  EE10
187 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
188 B5908325 นายรวิชญ์ พรมน้อย  EE10
189 B5908356 นายชุติพนธ์ ตันสกุล  Geological Engineering10
190 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง  PE10
191 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส  Agricultural and Food Engineering10
192 B5908769 นายกิระตา ปะกิลาภัง  Geological Engineering10
193 B5908844 นางสาวกมลชนก นาคชม  EE10
194 B5908912 นายพรหมภู เนื่องนำเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
195 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์  PE10
196 B5909360 นางสาววราพร เอี่ยมงาม  PE10
197 B5909599 นายทศพร ภูชมศรี  Environmental Engineering10
198 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม  Environmental Engineering10
199 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว  Environmental Engineering10
200 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า  PE10
201 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE10
202 B5910069 นายนราธิป ทองหล่อ  Agricultural and Food Engineering10
203 B5910403 นายปริญญา สำอางเนตร  Geological Engineering10
204 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
205 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering10
206 B5910755 นายกล้า ลุ่มปะถา  Agricultural and Food Engineering10
207 B5910854 นางสาวอารีรัตน์ รัตนมูล  Agricultural and Food Engineering60
208 B5911301 นายพงษ์ศธร เลื่อนแก้ว  PE10
209 B5911721 นายชยางกูร นันตา  Geological Engineering10
210 B5912049 นายดลวัฒน์ เชื้อขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
211 B5912391 นายธีรศักดิ์ สมปาง  EE10
212 B5912469 นายปรัชญ์ อยู่สุข  PE60
213 B5912810 นายสถาพร โคตรภูธร  PE10
214 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล  PE10
215 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
216 B5913329 นางสาวคีตภา พรมสุพรรณ  Geological Engineering10
217 B5913565 นายวีระศักดิ์ ลุนนารี  Agricultural and Food Engineering10
218 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน  Metallurgical Engineering10
219 B5913701 นายวัชรพงษ์ ปัตนุ  CME60
220 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี  Metallurgical Engineering10
221 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช  PE10
222 B5913886 นายณัฐพล เผ่าพันธุ์  Geological Engineering10
223 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์  Agricultural and Food Engineering10
224 B5913992 นางสาวกัญญารัตน์ จันทะคูณ  Environmental Engineering10
225 B5914265 นายภาคภูมิ มุ่งสมัคร  Agricultural and Food Engineering10
226 B5914555 นางสาวสาวิตรี บ่อไทย  Metallurgical Engineering10
227 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา  Environmental Engineering10
228 B5914852 นายณัฐกานต์ วงศ์คุณธร  Environmental Engineering10
229 B5914937 นางสาวสุภิตา ดียิ่ง  Geological Engineering10
230 B5914982 นางสาวชุติมา บุญมะ  Geological Engineering10
231 B5915033 นายอรรถพล จันบัวลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
232 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
233 B5915309 นายพิสิษฐ์ เรือศรีจันทร์  PE10
234 B5915446 นายกลวัชร เรืองจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
235 B5915620 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี  CE10
236 B5915729 นางสาวณัชฌา สุขภิรมย์  Automotive Engineering10
237 B5915750 นายกิตติชัย โล่วิสิทธิ์อารี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
238 B5915842 นายไพศาล สุพรเงิน  Agricultural and Food Engineering10
239 B5915941 นายอาริฟ เจ๊ะเเต  Geological Engineering10
240 B5916160 นายอินอาม อิทธิสมัย  Metallurgical Engineering10
241 B5916245 นายพีรพัฒน์ อุ่นนันกาศ  ChemE10
242 B5916474 นางสาวปัทมา พึ่มกุล  Geological Engineering10
243 B5916535 นางสาวศิริกัญญา ศิริบุรี  PE10
244 B5916597 นายชลิต พลดงนอก  Geological Engineering10
245 B5917075 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Agricultural and Food Engineering60
246 B5917228 นายอภิรักษ์ ศรีอุบล  Transportation Engineering And Logistics10
247 B5918409 นางสาวอารีญา ชำนาญ  PE10
248 B5918447 นางสาววาสนา จุติมา  PE10
249 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์  PE10
250 B5920419 นางสาวอิสริยาภรณ์ ฤทธิคง  Agricultural and Food Engineering10
251 B5920440 นางสาวเกษศราวัลย์ แมขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
252 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering10
253 B5920556 นายนที ฉิมโห้  ME10
254 B5920594 นายพัทธดนย์ นาชิน  Agricultural and Food Engineering10
255 B5920792 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์  Geological Engineering10
256 B5920877 นางสาวจิราพร เหลื่อมนอก  Geological Engineering10
257 B5920891 นางสาวลักษณารีย์ จำปาแดง  Geological Engineering10
258 B5920907 นายเจษฎากร ศรีปิยะพันธุ์  Geological Engineering10
259 B5921010 นางสาวรุจา เหมพลชม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
260 B5921027 นางสาวทักษพร กันเทพา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
261 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
262 B5921072 นางสาวเกตุวดี แต้มกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
263 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
264 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
265 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน  CE10
266 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง  Geological Engineering10
267 B5922024 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย  ChemE10
268 B5922147 นางสาวนันทิชา บริสุทธิ์  Geological Engineering10
269 B5922178 นายคมกริช เห็มสมัคร  Geological Engineering10
270 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
271 B5922567 นายเจริญ จันทร์อุปถัมภ์  PE10
272 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
273 B5923397 นายบุญสมทรัพย์ รัตนวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
274 B5923410 นางสาวสายสุณีย์ มณีวงษ์  Geological Engineering10
275 B5924103 นายยงค์ยุทธ สุขสุมิตร  Transportation Engineering And Logistics10
276 B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา  Metallurgical Engineering10
277 B5926138 นายกฤษณะพล ผิวดำ  Geological Engineering10
278 B5926312 นายชัยวัฒน์ รักษ์กระโทก  Geological Engineering10
279 B5927395 นายอมรินทร์ ชาภูวงษ์  PE10
280 B5927401 นายฐิติกร อภิโชติจรัส  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
281 B5927524 นางสาวปาณิสรา กุศลจิตต์  PE10
282 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์  Agricultural and Food Engineering10
283 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์  Environmental Engineering10
284 B5928019 นายทวีวัฒน์ สวามิชัย  MAE10
285 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล  EE10
286 B6017965 นายนรินทร์ เข็มกลัดมุกต์  CE10
287 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร  EE10
288 B6028855 นายตรีเทพ หุตะเศรณี  N/A10
289 B6028862 นางสาวณัฐพร มาลัยทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
290 B6029395 นายธีรภัทร เปรียงกระโทก  N/A10
291 B6029616 นายกิตติพงษ์ อักษร  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.