รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000790 นายธันชนะ ปิกจุมปู  N/A
2 B6000820 นางสาวนิโลบล แก้วสว่าง  Electronic Engineering
3 B6000837 นางสาวกฤษณา โสรถาวร  N/A
4 B6001261 นายกฤษณะ พลธรรม  N/A
5 B6001360 นายวณัฐพงศ์ พานิช  N/A
6 B6001575 นางสาวณัฐวดี ทองสง่า  N/A
7 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี  Geological Engineering
8 B6002312 นางสาวจิดาภา ชลรินทร์  N/A
9 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering
10 B6002770 นางสาวชลดา นาคขุนทด  CERAMIC ENGINEERING
11 B6002961 นายวิศวกร ปัตตวงษ์  N/A
12 B6003487 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม  N/A
13 B6003500 นางสาวสร้อยสุดา วิชัยแสง  N/A
14 B6003722 นางสาวอภิชญา ประจงกูล  N/A
15 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง  Environmental Engineering
16 B6004026 นายปิยะพงษ์ นพคุณ  N/A
17 B6004071 นางสาวปาริฉัตร รัดทำ  N/A
18 B6004293 นางสาวฐาภัสร์ชญาน์ สมวงษ์  N/A
19 B6004569 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย  N/A
20 B6005153 นายธนพล วรรณสิงห์  N/A
21 B6005245 นางสาวฤดีภรณ์ มาตเหลือง  N/A
22 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์  Electronic Engineering
23 B6005993 นางสาวเปรมจิต เกษมสวัสดิ์  N/A
24 B6006013 นายกิตติ โลชา  N/A
25 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง  Geological Engineering
26 B6006815 นางสาวขวัญฤดี เขาทอง  N/A
27 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส  CERAMIC ENGINEERING
28 B6007133 นายสุจริต สุดตานา  N/A
29 B6008192 นายวิชาชาญ พุ่มใหม่  N/A
30 B6008451 นางสาวภัทรริกา เกษมราช  CERAMIC ENGINEERING
31 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน  Environmental Engineering
32 B6008840 นางสาวอัยดา โนนทะภา  CERAMIC ENGINEERING
33 B6009052 นางสาวยศวดี ฝาผักแว่น  ChemE
34 B6009236 นางสาวอัญชนา สมเพาะ  CERAMIC ENGINEERING
35 B6009915 นางสาวจิราพร จันนอ  N/A
36 B6010225 นายชัยสิทธิ์ ลักษณา  Electronic Engineering
37 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว  Environmental Engineering
38 B6010409 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
39 B6010706 นางสาวพิมพ์นิภา บ่าวเหมือย  N/A
40 B6011406 นางสาวปาริชาต สิงห์แสน  N/A
41 B6012229 นายวชิรวิทย์ ศรีวัฒนพันธุ์  N/A
42 B6012298 นางสาวปรารถนา ศรีไพร  N/A
43 B6012489 นายภูวดล เดชาสิทธิ์  N/A
44 B6012649 นายนันทวัฒน์ สมรรถชัย  N/A
45 B6012656 นายธนากร พิพิธกุล  N/A
46 B6012892 นางสาวศุภศิริ ศุภรตรีทิเพศ  Electronic Engineering
47 B6013141 นางสาววริษา หมายประโคน  Geological Engineering
48 B6013158 นายดนุสรณ์ สรวงกลาง  CERAMIC ENGINEERING
49 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู  Agricultural and Food Engineering
50 B6014254 นางสาวทิพวรรณ ม่วงกลัด  CERAMIC ENGINEERING
51 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering
52 B6014407 นางสาวศศิวิมล แสวงมี  Agricultural and Food Engineering
53 B6014674 นายสรรเพชญ์ ดังสท้าน  N/A
54 B6015084 นายธนเกียรติ ปัดกอง  N/A
55 B6015183 นางสาวปัทมา เหงกระโทก  N/A
56 B6015374 นางสาวนงพิชญาชาญ ญาติบำรุง  PE
57 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์  Environmental Engineering
58 B6016340 นายพงศ์วิทย์ พิฑูรมานิต  CPE
59 B6017347 นางสาวชฎาภร อนารัก  Electronic Engineering
60 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
61 B6017781 นางสาวหทัยภัทร เดชรัตน์  Agricultural and Food Engineering
62 B6017835 นางสาวสุมณฑา สุขน้อย  Agricultural and Food Engineering
63 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering
64 B6018849 นายอำพล เพชรชาลี  N/A
65 B6018863 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี  N/A
66 B6018924 นางสาวสาวิตรี ควรชม  CERAMIC ENGINEERING
67 B6019143 นายธนชัย กลีบบัว  Environmental Engineering
68 B6019716 นางสาวลดามณี ภูครองทุ่ง  N/A
69 B6019761 นายภควรรษ อำนวยสาร  N/A
70 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering
71 B6019884 นายสันติพงษ์ กันกระโทก  N/A
72 B6019891 นางสาวมินทรา เจิมจอหอ  N/A
73 B6019990 นางสาวศศินัฐฐา เพชรเกิด  ChemE
74 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด  EE
75 B6020361 นายวรัชนน ดาผา  N/A
76 B6020453 นางสาวรัตติยากร พูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering
77 B6020958 นางสาวนิธิดี กระจ่างโพธิ์  N/A
78 B6021245 นางสาวพิชญธิดา สกุลวงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
79 B6021832 นายวรวุฒิ ก้องสิทธิเดช  Metallurgical Engineering
80 B6021917 นางสาววรวรรณ ขาวเมืองน้อย  N/A
81 B6021993 นายธนกฤต เถรว่อง  N/A
82 B6022044 นางสาวศุภาพิชญ์ พินิจอักษร  N/A
83 B6024031 นางสาวธนนันท์ จุ้ยสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING
84 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์  ChemE
85 B6025663 นางสาวบุษยพรรณ ทองเพ็ชรศิลป์  N/A
86 B6026868 นายพชรพล รุ่งแสง  N/A
87 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ  Geological Engineering
88 B6027704 นายธนพล บัวสุวรรณ์  N/A
89 B6028916 นางสาวศิริลักษณ์ กันนุฬา  CERAMIC ENGINEERING
90 B6029012 นายกษิดิศ พลโสกเชือก  CERAMIC ENGINEERING
91 B6029197 นายพีรศักดิ์ อู่อรุณ  CERAMIC ENGINEERING
92 B6029296 นางสาวพัชราภรณ์ เปรมผล  N/A
93 B6029364 นางสาวฉวีวรรณ ศรีไพร  N/A
94 B6029418 นางสาวปัทมา กลีบกลาง  TCE
95 B6029708 นายซอบรี บินอิสริส  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.