รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000790 นายธันชนะ ปิกจุมปู  N/A60
2 B6000820 นางสาวนิโลบล แก้วสว่าง  Electronic Engineering10
3 B6000837 นางสาวกฤษณา โสรถาวร  N/A60
4 B6001261 นายกฤษณะ พลธรรม  N/A10
5 B6001360 นายวณัฐพงศ์ พานิช  N/A60
6 B6001575 นางสาวณัฐวดี ทองสง่า  N/A10
7 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี  Geological Engineering10
8 B6002312 นางสาวจิดาภา ชลรินทร์  N/A60
9 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering10
10 B6002770 นางสาวชลดา นาคขุนทด  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6002961 นายวิศวกร ปัตตวงษ์  N/A60
12 B6003487 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม  N/A10
13 B6003500 นางสาวสร้อยสุดา วิชัยแสง  N/A10
14 B6003722 นางสาวอภิชญา ประจงกูล  N/A10
15 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง  Environmental Engineering10
16 B6004026 นายปิยะพงษ์ นพคุณ  N/A10
17 B6004071 นางสาวปาริฉัตร รัดทำ  N/A10
18 B6004293 นางสาวฐาภัสร์ชญาน์ สมวงษ์  N/A60
19 B6004569 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย  N/A60
20 B6005153 นายธนพล วรรณสิงห์  N/A60
21 B6005245 นางสาวฤดีภรณ์ มาตเหลือง  N/A10
22 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์  Electronic Engineering10
23 B6005993 นางสาวเปรมจิต เกษมสวัสดิ์  N/A10
24 B6006013 นายกิตติ โลชา  N/A10
25 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง  Geological Engineering10
26 B6006815 นางสาวขวัญฤดี เขาทอง  N/A10
27 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส  CERAMIC ENGINEERING10
28 B6007133 นายสุจริต สุดตานา  N/A10
29 B6008192 นายวิชาชาญ พุ่มใหม่  N/A10
30 B6008451 นางสาวภัทรริกา เกษมราช  CERAMIC ENGINEERING10
31 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน  Environmental Engineering10
32 B6008840 นางสาวอัยดา โนนทะภา  CERAMIC ENGINEERING10
33 B6009052 นางสาวยศวดี ฝาผักแว่น  ChemE10
34 B6009236 นางสาวอัญชนา สมเพาะ  CERAMIC ENGINEERING10
35 B6009915 นางสาวจิราพร จันนอ  N/A60
36 B6010225 นายชัยสิทธิ์ ลักษณา  Electronic Engineering10
37 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว  Environmental Engineering10
38 B6010409 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
39 B6010706 นางสาวพิมพ์นิภา บ่าวเหมือย  N/A60
40 B6011406 นางสาวปาริชาต สิงห์แสน  N/A10
41 B6012229 นายวชิรวิทย์ ศรีวัฒนพันธุ์  N/A60
42 B6012298 นางสาวปรารถนา ศรีไพร  N/A10
43 B6012489 นายภูวดล เดชาสิทธิ์  N/A10
44 B6012649 นายนันทวัฒน์ สมรรถชัย  N/A10
45 B6012656 นายธนากร พิพิธกุล  N/A10
46 B6012892 นางสาวศุภศิริ ศุภรตรีทิเพศ  Electronic Engineering10
47 B6013141 นางสาววริษา หมายประโคน  Geological Engineering10
48 B6013158 นายดนุสรณ์ สรวงกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
49 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู  Agricultural and Food Engineering10
50 B6014254 นางสาวทิพวรรณ ม่วงกลัด  CERAMIC ENGINEERING10
51 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering10
52 B6014407 นางสาวศศิวิมล แสวงมี  Agricultural and Food Engineering10
53 B6014674 นายสรรเพชญ์ ดังสท้าน  N/A60
54 B6015084 นายธนเกียรติ ปัดกอง  N/A60
55 B6015183 นางสาวปัทมา เหงกระโทก  N/A10
56 B6015374 นางสาวนงพิชญาชาญ ญาติบำรุง  PE10
57 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์  Environmental Engineering10
58 B6016340 นายพงศ์วิทย์ พิฑูรมานิต  CPE10
59 B6017347 นางสาวชฎาภร อนารัก  Electronic Engineering10
60 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
61 B6017781 นางสาวหทัยภัทร เดชรัตน์  Agricultural and Food Engineering60
62 B6017835 นางสาวสุมณฑา สุขน้อย  Agricultural and Food Engineering60
63 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering10
64 B6018849 นายอำพล เพชรชาลี  N/A10
65 B6018863 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี  N/A60
66 B6018924 นางสาวสาวิตรี ควรชม  CERAMIC ENGINEERING10
67 B6019143 นายธนชัย กลีบบัว  Environmental Engineering10
68 B6019716 นางสาวลดามณี ภูครองทุ่ง  N/A60
69 B6019761 นายภควรรษ อำนวยสาร  N/A60
70 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering10
71 B6019884 นายสันติพงษ์ กันกระโทก  N/A60
72 B6019891 นางสาวมินทรา เจิมจอหอ  N/A10
73 B6019990 นางสาวศศินัฐฐา เพชรเกิด  ChemE10
74 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด  EE10
75 B6020361 นายวรัชนน ดาผา  N/A10
76 B6020453 นางสาวรัตติยากร พูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering10
77 B6020958 นางสาวนิธิดี กระจ่างโพธิ์  N/A60
78 B6021245 นางสาวพิชญธิดา สกุลวงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
79 B6021832 นายวรวุฒิ ก้องสิทธิเดช  Metallurgical Engineering10
80 B6021917 นางสาววรวรรณ ขาวเมืองน้อย  N/A60
81 B6021993 นายธนกฤต เถรว่อง  N/A60
82 B6022044 นางสาวศุภาพิชญ์ พินิจอักษร  N/A10
83 B6024031 นางสาวธนนันท์ จุ้ยสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
84 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์  ChemE10
85 B6025663 นางสาวบุษยพรรณ ทองเพ็ชรศิลป์  N/A10
86 B6026868 นายพชรพล รุ่งแสง  N/A60
87 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ  Geological Engineering10
88 B6027704 นายธนพล บัวสุวรรณ์  N/A10
89 B6028916 นางสาวศิริลักษณ์ กันนุฬา  CERAMIC ENGINEERING10
90 B6029012 นายกษิดิศ พลโสกเชือก  CERAMIC ENGINEERING10
91 B6029197 นายพีรศักดิ์ อู่อรุณ  CERAMIC ENGINEERING10
92 B6029296 นางสาวพัชราภรณ์ เปรมผล  N/A10
93 B6029364 นางสาวฉวีวรรณ ศรีไพร  N/A10
94 B6029418 นางสาวปัทมา กลีบกลาง  TCE10
95 B6029708 นายซอบรี บินอิสริส  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.