รายชื่อนศ.
รายวิชา105102 : PHYSICS II
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6023782 นางสาวภัทรนันท์ สังเสวก  Mechanical Engineering10
2 B6023805 นายธนพล พรประสิทธิ์  Mechanical Engineering10
3 B6023829 นางสาวกมลพร พูลรอด  Mechanical Engineering10
4 B6023850 นางสาวบุษยามาศ คะเรารัมย์  Civil Engineering10
5 B6023874 นางสาวกรรณิการ์ ชัยสิทธิ์  Civil Engineering10
6 B6023881 นางสาวสุนิสา จิรมงคลโรจน์  Civil Engineering10
7 B6023898 นายปณัยกร อ้วนศรี  Civil Engineering10
8 B6024109 นางสาวกนกวรรณ มาตรคำจันทร์  N/A60
9 B6027254 นายกิตติศักดิ์ บุญสิทธิ์  N/A60
10 B6027681 นายพีรพัฒน์ ประทุมทอง  Civil Engineering10
11 B6027711 นางสาวทิพวัลย์ โหม่งสูงเนิน  Civil Engineering10
12 B6027728 นางสาวเจนจิรา ชาติมนตรี  Civil Engineering10
13 B6027742 นายภูมินทร์เทพ ปูแอล  Mechanical Engineering10
14 B6027759 นางสาวหทัยทิพย์ เรือนใหม่  Mechanical Engineering10
15 B6027766 นางสาวกรกฏ อินทรผาสุข  Mechanical Engineering10
16 B6027780 นายอังเกียวิเชกา รัน  Civil Engineering10
17 B6027797 นายบุนดัม โร  Civil Engineering10
18 B6027803 นางสาวศรีทูต คุณ  Civil Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.