รายชื่อนศ.
รายวิชา618349 : INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5861064 นางสาวอาริยา วงษ์สุธา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5861071 นายณรงค์ฤทธิ์ สุตตานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B5861187 นางสาวสายชล เจริญจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5861194 นางสาวบวรศิริ กำเนิดเมือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B5861224 นางสาวภัทรชา ถนอมพลกรัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B5861286 นางสาวณัฐณิชา วงศ์ดีวี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5861590 นางสาวอรุณวตรี พงศ์พีระ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5861668 นางสาวสุชาดา แพงทรัพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5861682 นางสาวอำภา แปลงดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5861705 นางสาวปาลิตา สุขลัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5861941 นางสาวอารียา พิมสาร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5862085 นางสาวสุนิสา มีศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5862153 นางสาวสรนันท์ ไชยทองดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5862412 นางสาวชนัฏชา ตั้งสัจจะกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5862566 นางสาวกาญจนา สืบเพ็ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5862597 นางสาวสิณีนาฏ ป้องศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5862641 นางสาวอารีญา กวงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5862740 นางสาวโศภิษฐา สัตตธารา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5862764 นางสาวกมลชนก โพธิ์เงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5862771 นางสาวสุธาทิพย์ แสงอะโณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5862993 นางสาวสาวิตรี อาภาศรีทองสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B5863006 นางสาวหทัยชนก อังคะนิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5863013 นางสาวนิติยา ประนามะเส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5863068 นางสาวกรรณิการ์ แสนทวีสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5863167 นางสาวณิชกานต์ โกช่วย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B5863174 นางสาวปวริศา ไพรีรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B5863198 นางสาวทิพย์ธิดา เอกมาตร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B5863228 นางสาวดวงทิพย์ สมหวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B5863358 นางสาววราภรณ์ ถ่อมกาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B5863365 นางสาวสุพัตรา ชินศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B5863457 นางสาวฟาติมา ลอตันหยง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B5863563 นางสาวทิพาภรณ์ เพิ่มพูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B5863709 นางสาวดวงฤทัย ดวงแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
39 B5863822 นางสาวนิศารัตน์ เฉลิมชาติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
40 B5863846 นางสาวสุพัชชา ธรรมนาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
41 B5863884 นายอดิศร พึ่งคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
42 B5863969 นางสาวจินตนา สาบุตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
43 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
44 B5864072 นางสาวลลิตรา ทองแท่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
45 B5864089 นางสาวจันทกานต์ ลิ้มรัตนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
46 B5864195 นางสาวขนิษฐา เกี้ยงไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
47 B5864218 นางสาวอารีเฟร์น สุขสานต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.