รายชื่อนศ.
รายวิชา522331 : HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5533893 นายอรรจน์กริช นิธิศพลคำมาก  Transportation Engineering And Logistics10
2 B5704996 นางสาวพรพิมล ตาแก้ว  Transportation Engineering And Logistics10
3 B5706860 นางสาวอัจจิมา นาควิลัย  Transportation Engineering And Logistics10
4 B5713219 นางสาวอนุสรา ขุนศรี  Transportation Engineering And Logistics10
5 B5715527 นางสาวสุทธิดา กุมสินพันธ์  Transportation Engineering And Logistics10
6 B5719488 นายศุภวิชญ์ ถอยกระโทก  Transportation Engineering And Logistics10
7 B5719518 นางสาวกรกนก สะตะ  Transportation Engineering And Logistics10
8 B5800360 นายวงศกร สุขแสง  Transportation Engineering And Logistics10
9 B5800377 นางสาวกนกวรรณ ขานรินทร์  Transportation Engineering And Logistics10
10 B5800384 นางสาววิศวินท์ จรเอ้กา  Transportation Engineering And Logistics10
11 B5800650 นางสาวแพรวดารา เทียมเกาะ  Transportation Engineering And Logistics10
12 B5800667 นางสาวกุลจิรา จิณะกับ  Transportation Engineering And Logistics10
13 B5800674 นางสาวแสงระวี ต้นงาม  Transportation Engineering And Logistics10
14 B5800681 นางสาวศศิธร ปักษา  Transportation Engineering And Logistics10
15 B5800896 นายภาณุพงศ์ ฉิมญานุวัฒน์  Transportation Engineering And Logistics10
16 B5801039 นายศิริคุปย์ เนื่องวรรณะ  Transportation Engineering And Logistics10
17 B5801787 นายอนุวัฒน์ พุ่มรุ่งเรือง  Transportation Engineering And Logistics10
18 B5801930 นางสาวไอลดา ชื่นมะเริง  Transportation Engineering And Logistics10
19 B5802173 นางสาวณัฐกานต์ ไขโพธิ์  Transportation Engineering And Logistics10
20 B5802272 นางสาวอักษราภัค อักษรานันท์  Transportation Engineering And Logistics10
21 B5802319 นางสาวน้ำฝน วรรณพฤกษ์  Transportation Engineering And Logistics10
22 B5802715 นางสาวกฤษณา ตัดสมัย  Transportation Engineering And Logistics10
23 B5802920 นางสาวสกุณา แก้วมณี  Transportation Engineering And Logistics10
24 B5803125 นายจักรกฤษณ์ พรมศักดิ์  Transportation Engineering And Logistics10
25 B5803651 นางสาวจตุรพร เชืองเต็ม  Transportation Engineering And Logistics10
26 B5803774 นางสาวคัมภิรดา เทพพิทักษ์  Transportation Engineering And Logistics10
27 B5803828 นายยศสรัล อยู่คะเชนทร์  Transportation Engineering And Logistics10
28 B5804061 นายจิรายุส แสงขุรัง  Transportation Engineering And Logistics10
29 B5804085 นางสาวรสกร ไชยสอาด  Transportation Engineering And Logistics10
30 B5804184 นายรัชชานนท์ ชาตานันท์  Transportation Engineering And Logistics10
31 B5804382 นายเกรียงไกร โพธิจักร์  Transportation Engineering And Logistics10
32 B5804443 นางสาวจิรัชญา เฮงมีชัย  Transportation Engineering And Logistics10
33 B5804986 นางสาวศวรรยา รักทรง  Transportation Engineering And Logistics10
34 B5805143 นายจิรชัย ฤาชา  Transportation Engineering And Logistics10
35 B5805181 นางสาวนริศรา วิเศษทอง  Transportation Engineering And Logistics10
36 B5805549 นายสหรัฐ เลาะเซ็น  Transportation Engineering And Logistics10
37 B5805556 นางสาวยุวเรศ ชมพิกุล  Transportation Engineering And Logistics10
38 B5805617 นายเชาว์วัฒน์ โกสีนาม  Transportation Engineering And Logistics10
39 B5806546 นางสาวรัติกรณ์ ธนบดีกุลพิศาล  Transportation Engineering And Logistics10
40 B5806621 นางสาวณัฐวดี อุตส่าห์ดี  Transportation Engineering And Logistics10
41 B5806720 นางสาวธิดารัตน์ สิงหันต์  Transportation Engineering And Logistics10
42 B5807093 นายรชต ค่ายสงคราม  Transportation Engineering And Logistics10
43 B5807246 นางสาวสุดารัตน์ พันธ์แก้ว  Transportation Engineering And Logistics10
44 B5807482 นางสาวเมธาวี ชาวข้าว  Transportation Engineering And Logistics10
45 B5807536 นางสาวธิติสุดา โฮมกระโทก  Transportation Engineering And Logistics10
46 B5807673 นางสาวขนิษฐา เสนาราช  Transportation Engineering And Logistics10
47 B5807710 นายพนิต น้อยสมบัติ  Transportation Engineering And Logistics10
48 B5808021 นายพชร ชีวินโรจนวิทย์  Transportation Engineering And Logistics10
49 B5808250 นายวริศ เดชมี  Transportation Engineering And Logistics10
50 B5808489 นางสาวปณิตตา ชัยยา  Transportation Engineering And Logistics10
51 B5808526 นางสาวณัฐกานต์ ภัยปัญญา  Transportation Engineering And Logistics10
52 B5808663 นางสาวนันธิกา เรือนไทย  Transportation Engineering And Logistics10
53 B5808779 นางสาวศุภลักษณ์ วาหมงคล  Transportation Engineering And Logistics10
54 B5809134 นางสาวภาณุมาศ สุขวงษ์  Transportation Engineering And Logistics10
55 B5809301 นางสาวกาญจนา จารุฑีฆัมพร  Transportation Engineering And Logistics10
56 B5809325 นางสาวพิมลรัตน์ ชุมไธสงค์  Transportation Engineering And Logistics10
57 B5809547 นายนิรัติศัย คงสุข  Transportation Engineering And Logistics10
58 B5809646 นางสาวทิฆัมพร ถนอมพันธ์  Transportation Engineering And Logistics10
59 B5809738 นายณัฐพงษ์ สังข์คีรี  Transportation Engineering And Logistics10
60 B5809776 นายพุฒิเมธ คำพะไม  Transportation Engineering And Logistics10
61 B5810055 นายยศธนา บรรลือทรัพย์  Transportation Engineering And Logistics10
62 B5810178 นางสาวเมษา ประจิมทิพย์  Transportation Engineering And Logistics10
63 B5810185 นางสาวศุภาวรรณ อิ่มจิต  Transportation Engineering And Logistics10
64 B5810307 นางสาวสิริกร ทูลนอก  Transportation Engineering And Logistics10
65 B5810321 นายโสภณ ชัยเลิศ  Transportation Engineering And Logistics10
66 B5810482 นางสาวชุติมน หวังกกกลาง  Transportation Engineering And Logistics10
67 B5810642 นางสาวฐิติภา ขุมทอง  Transportation Engineering And Logistics10
68 B5811038 นางสาวสกุลรัตน์ คำวันสา  Transportation Engineering And Logistics10
69 B5811045 นายณัฐวุฒิ มอญกอดแก้ว  Transportation Engineering And Logistics10
70 B5811137 นางสาวณัฐณิชา อินทราเวช  Transportation Engineering And Logistics10
71 B5811328 นางสาวอรยา ชูรัตน์  Transportation Engineering And Logistics10
72 B5811380 นางสาวจินดารัตน์ เลิศศรีสุขสันต์  Transportation Engineering And Logistics10
73 B5811489 นางสาวจิติยานันท์ นันตลาด  Transportation Engineering And Logistics10
74 B5812738 นางสาวสุขสันต์ เพ็ญพิมพ์  Transportation Engineering And Logistics10
75 B5813155 นางสาวอุลัยรัตน์ โมฬา  Transportation Engineering And Logistics10
76 B5813728 นางสาวศศิธร แฝงสีคำ  Transportation Engineering And Logistics10
77 B5813995 นางสาวปัฐมาภรณ์ แก้วพิสิษฐ์กุล  Transportation Engineering And Logistics10
78 B5814299 นายเดโชชัย ฉ่ำสันเทียะ  Transportation Engineering And Logistics10
79 B5814572 นางสาวเปี่ยมพร งามขำ  Transportation Engineering And Logistics10
80 B5815289 นางสาวปิยวรรณ พลเสนา  Transportation Engineering And Logistics10
81 B5816330 นางสาวศุภลักษณ์ บุญผุด  Transportation Engineering And Logistics10
82 B5816828 นายสันติ เพียงตา  Transportation Engineering And Logistics10
83 B5819218 นางสาวศิริญากรณ์ เปล่งทรัพย์  Transportation Engineering And Logistics10
84 B5822096 นายศุภนันท์ นวลฉวีวรรณ  Transportation Engineering And Logistics10
85 B5822102 นายชนาธิป ชัยชโลธร  Transportation Engineering And Logistics10
86 B5822119 นายปิยณัฐ อัตรัง  Transportation Engineering And Logistics10
87 B5822133 นายอานนท์ วงษ์จันดี  Transportation Engineering And Logistics10
88 B5822140 นางสาวนลินมาศ รุ่งภาษา  Transportation Engineering And Logistics10
89 B5822157 นายสรธร ศุภภิญโญพงศ์  Transportation Engineering And Logistics10
90 B5822164 นางสาวพลอยสิชา เพ็ชรดีหิรัณกูล  Transportation Engineering And Logistics10
91 B5822171 นายศักดิกานต์ พิมพิมูล  Transportation Engineering And Logistics10
92 B5822188 นางสาวศศิพร พีระพัฒนพงษ์  Transportation Engineering And Logistics10
93 B5822195 นายอนิวรรตน์ งามหอม  Transportation Engineering And Logistics10
94 B5822218 นายพชร พลสาย  Transportation Engineering And Logistics10
95 B5822225 นางสาววริษฐา ทิพย์วัลย์  Transportation Engineering And Logistics10
96 B5822249 นางสาวรัตติยา กิจประเสริฐ  Transportation Engineering And Logistics10
97 B5822263 นางสาววัชชิราภรณ์ วงศ์หมั่น  Transportation Engineering And Logistics10
98 B5822287 นางสาวปฐมพร ธรรมนิตย์กิจ  Transportation Engineering And Logistics10
99 B5822300 นางสาวณฐินี ชูเกิด  Transportation Engineering And Logistics10
100 B5822331 นายไกรวิชญ์ เทพเรียน  Transportation Engineering And Logistics10
101 B5822348 นายจามีกร โคตะ  Transportation Engineering And Logistics10
102 B5822355 นายชัยพิพัทธ์ อุณวงค์  Transportation Engineering And Logistics10
103 B5822362 นายธัชชัย ช่างสุวรรณ์  Transportation Engineering And Logistics10
104 B5822379 นายธนกฤต จี้ส้ม  Transportation Engineering And Logistics10
105 B5822386 นายณัฏฐชัย ทดชุมเธียรวิทย์  Transportation Engineering And Logistics10
106 B5822393 นางสาวกมลชนก พรหมศิริ  Transportation Engineering And Logistics10
107 B5822430 นายธณัฐชัย สีสำโรง  Transportation Engineering And Logistics10
108 B5824069 นางสาวพิชญาภัคฎ์ ศรีใส  Transportation Engineering And Logistics10
109 B5824076 นางสาวจุฑารัตน์ นิยันตัง  Transportation Engineering And Logistics10
110 B5824229 นางสาวธัญพิชชา อารีเอื้อ  Transportation Engineering And Logistics10
111 B5824335 นายอภิชัย อ่อนเทศ  Transportation Engineering And Logistics10
112 B5824571 นางสาวหทัยภัทร์ ตรีพาทย์  Transportation Engineering And Logistics10
113 B5824915 นางสาวอัญทิชา อินทิม  Transportation Engineering And Logistics10
114 B5825189 นายธีระวัฒน์ นนท์จันทร์  Transportation Engineering And Logistics10
115 B5825295 นายเขษมศักดิ์ ชัยอิทธิพรวงศ์  Transportation Engineering And Logistics10
116 B5825783 นางสาวกุลนันท์ เสมอศรี  Transportation Engineering And Logistics10
117 B5826094 นางสาวศรัณญา มะคงสุข  Transportation Engineering And Logistics10
118 B5826285 นางสาวอารยา จันทะสาร  Transportation Engineering And Logistics10
119 B5826582 นายนพดล ศรีมุข  Transportation Engineering And Logistics10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.