รายชื่อนศ.
รายวิชา551124 : PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5624874 นายกิติพงษ์ สำราญพันธ์  Mechatronics Engineering10
2 B5625079 นายภานุพงศ์ พักดิระพะพาน  Mechatronics Engineering10
3 B5721580 นายอนุภาค ภูมิอ่อน  Mechatronics Engineering10
4 B5923519 นายรวินนท์ บุญประดิษฐ์  Mechatronics Engineering10
5 B5923892 นายรัฐภัทร กลางคาร  Mechatronics Engineering10
6 B5927203 นายกรณ์สกล นนท์นาม  Mechatronics Engineering10
7 B5929184 นายวุฒิไกร เมฆแสน  Mechatronics Engineering10
8 B6022358 นายวัชรพงษ์ ชมภูวงค์  Mechatronics Engineering10
9 B6022365 นายอัศวนนท์ แสงสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
10 B6022402 นายวรศักดิ์ เชิดพุดซา  Mechatronics Engineering10
11 B6022419 นายธนศักดิ์ เชิดพุดซา  Mechatronics Engineering10
12 B6022433 นายคณสรณ์ ผิวบาง  Mechatronics Engineering10
13 B6022440 นายเพชรตรี สีโยพล  Mechatronics Engineering10
14 B6022457 นายจักรภัทร วิเศษวงษา  Mechatronics Engineering10
15 B6022464 นายพนมพร เลอลักษณ์ศิลป์  Mechatronics Engineering10
16 B6022471 นายขจรศักดิ์ เนียมจะโปะ  Mechatronics Engineering10
17 B6022488 นายธัญสิทธิ์ อัครนราธิวัฒน์  Mechatronics Engineering10
18 B6022495 นายนิธิภัทร์ ชาติศร  Mechatronics Engineering10
19 B6022518 นางสาวพิชญา นามเเดง  Mechatronics Engineering10
20 B6022532 นายวีรยุทธ ทองย้อย  Mechatronics Engineering10
21 B6022587 นายสุรศักดิ์ บัวเเก้ว  Mechatronics Engineering10
22 B6022600 นายณัฐิวุฒิ รายณะสุข  Mechatronics Engineering10
23 B6022631 นายอิทธิเดช แดงสมดี  Mechatronics Engineering10
24 B6022648 นายอรรณพ บัวชุม  Mechatronics Engineering10
25 B6022662 นายชัยสิทธิ์ บุตรสันต์  Mechatronics Engineering10
26 B6022679 นายศรัณยู พรหมยุทธนา  Mechatronics Engineering10
27 B6022693 นายอนุพันธ์ นาที  Mechatronics Engineering60
28 B6022709 นายกานตรัตน์ ขำดำ  Mechatronics Engineering10
29 B6022730 นายธวัชชัย ตรงด่านกลาง  Mechatronics Engineering10
30 B6024178 นายกิจจา ปักกาโล  Mechatronics Engineering10
31 B6027810 นายณัฐวุฒิ สุกใส  Mechatronics Engineering10
32 B6027827 นายธิติการย์ งีสันเทียะ  Mechatronics Engineering60
33 B6027841 นายธีรพงศ์ ปัฐมาศ  Mechatronics Engineering10
34 B6027858 นายอภิวัฒน์ ยุติธรรม  Mechatronics Engineering10
35 B6027865 นายนรวีร์ ศรีบุญเรือง  Mechatronics Engineering10
36 B6027896 นางสาวจิตรลดา ปทุมานันท์  Mechatronics Engineering10
37 B6027919 นายสมนึก มุ่งกลีบกลาง  Mechatronics Engineering10
38 B6027940 นายยุทธนา น้อยโคกสูง  Mechatronics Engineering10
39 B6028824 นายปิยะราช วงชะศรี  Mechatronics Engineering10
40 B6028831 นายณัฐพล นิลจันทึก  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.