รายชื่อนศ.
รายวิชา535454 : MAINTENANCE ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5600663 นางสาวธนิสร รอดสันเทียะ  MAE10
2 B5612734 นางสาวรุ่งระวี ดวงสิมมา  MAE10
3 B5612833 นางสาวศุภาวรรณ วงษ์เขียว  MAE10
4 B5706150 นายจิรายุ กวางเเก้ว  MAE10
5 B5706747 นายเสกสรร สอดส่อง  MAE10
6 B5709670 นายธนกฤต คัชชิมา  MAE10
7 B5712724 นายจตุรภัทร โพธิชะไว  MAE10
8 B5715381 นายวัชรพงษ์ โพธิสิงห์  MAE10
9 B5715398 นายธีรวัฒน์ นาหมัน  MAE10
10 B5715886 นางสาวลลิตา วรรณทวี  MAE10
11 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล  MAE10
12 B5801282 นายพิทักษ์พงศ์ ผ่องใส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
13 B5804795 นางสาวจิราภา บัตรรัมย์  MAE10
14 B5812219 นางสาววีรญา ศรีสุวรรณ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
15 B5814350 นางสาวจตุพร มูลเหลา  MAE10
16 B5822867 นางสาวพัชราพรรณ ผะใจ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
17 B5825950 นายวรจักร ไชยปัญหา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.